Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei

Lai atvieglotu pašvaldību un plānošanas reģionu darbu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izstrādājusi metodiskos ieteikumus attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī.
Metodiskie ieteikumi ir praktisks materiāls, kas paredzēts plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību politiķiem un attīstības plānošanā iesaistītajām personām. Metodiskā materiāla mērķis ir sniegt ieteikumus plānošanas reģioniem un vietējām pašvaldībām savstarpēji saskaņotu un kvalitatīvu attīstības programmu izstrādei.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, sadarbībā ar nozaru ministrijām, ir izstrādājusi arī Nozaru politiku vadlīnijas, kas būtu jāņem vērā izstrādājot pašvaldību attīstības programmas 2014.-2020.gadam.
Nozares politiku vadlīniju mērķis ir sekmēt nacionālā, reģionālā un vietējā plānošanas procesa koordināciju, informēt par nozaru politiku prioritātēm, kas būtu jāievēro plānojot un īstenojot vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošana dokumentus, un sekmēt nozaru politiku prioritāšu īstenošanu “uz vietām”.
Nozaru politiku vadlīnijās ir sniegts nozaru ministriju redzējums par būtiskākajiem uzstādījumiem saistībā ar pašvaldību darbību.