Plānotais ES fondu* finansējums:

1. kārta – 14 391 596 euro

2. kārta – 34 838 404 euro

Projektu iesniedzēji:

pašvaldības, to iestādes un pašvaldību kapitālsabiedrības

Atbalstāmās darbības:

pasākumi aizsardzībai pret plūdiem, primāri nacionālās nozīmes plūdu risku teritorijās atbilstoši nacionālajiem plūdu riska pārvaldības dokumentiem:

  • daudzfunkcionālu zaļās un zilās infrastruktūras risinājumu izveide plūdu risku novēršanai un pielāgošanās tiem, pilsētu lietus ūdens noteces sistēmu izveide, paplašināšana un pārbūve;
  • kombinēti infrastruktūras risinājumi vai hidrotehnisko būvju un pilsētu lietus ūdens noteces infrastruktūras izveide, paplašināšana un pārbūve;
  • Krasta erozijas risku mazinoši pasākumi, t.sk. prioritāri zaļo risinājumu piemērošana (piem., mākslīgo kāpu veidošana, akmeņu krāvumi, veģetācijas izveide vai atjaunošana) vai kombinētas un hibrīda infrastruktūras ierīkošana, galveno uzmanību pievēršot pasākumiem, kas paredzēti pilsētu un blīvi apdzīvotu vietu aizsardzībai, primāri atbalstot objektus, kas novērš vai mazina vislielāko potenciālo kaitējumu videi un risku iedzīvotāju drošībai, labklājībai un veselībai

Atbalsta likme

līdz 85%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

Pasākuma ietvaros netiek paredzēts atbalsts ar saimniecisko darbību saistītām aktivitātēm.

Sasniedzamais rezultāts:

  • jaunizveidota vai nostiprināta piekrastes joslas un upju un ezeru krastu aizsardzība pret plūdiem 15 km garumā;
  • izveidota vai jaunināta zaļā infrastruktūra nolūkā pielāgoties klimata pārmaiņām 91 ha apmērā;
  • iedzīvotāju skaits, kas gūst labumu no plūdu aizsardzības pasākumiem – 207 272;
  • iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejama jauna vai uzlabota “zaļā” infrastruktūra – 20 006

Projektu atlases veids:

ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

1. kārta 24.07.2023. - 01.10.2023.

2. kārta indikatīvi 2024. gada II ceturksnī

Aprites stadija

1. kārtas projekta īstenošana

2. kārtai - Ministru kabineta noteikumu projekta (23-TA-3271) starpinstitūciju saskaņošana pabeigta.

Normatīvie akti:

Par 1. kārtas īstenošanu noteikumi pieņemti Ministru kabineta sēdē 2023. gada 27. jūnijā, pieejami šeit

2024. gada 31. janvāra Ministru kabineta rīkojums Nr. 84 Par projektu ideju priekšatlasi un to iesniedzējiem Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros

Par 2. kārtas īstenošanu noteikumu projekts pieejams šeit (pabeigta starpinstitūciju saskaņošana)

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

1. kārta: Projektu vērtēšanas kritēriji apstiprināti Uzraudzības komitejā 2023. gada 30. jūnijā

2. kārta: Projektu vērtēšanas kritēriji apstiprināti Uzraudzības komitejā 2024. gada 15. martā

Metodiskie materiāli:

-

Cita noderīga informācija

2014. – 2020. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas perioda specifiskais atbalsta mērķis 5.1.1. “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās”

Kontaktinformācija:

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja vietniece Austra Auziņa, tel.: 26304165, e-pasts: austra.auzina@varam.gov.lv

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Liega Krasovska, tel.: 25582088, e-pasts: liega.krasovska@varam.gov.lv

Dokumentu arhīvs

* Eiropas Savienības finansējums 2021.–2027. gadam 

logo