Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (TAPIS)

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (TAPIS) ir ministrijas pārziņā un Valsts reģionālās attīstības aģentūras turējumā esoša valsts informācijas sistēma, kas sastāv no centrālā moduļa (tapis.gov.lv), reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM), publiskās daļas Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla ĢeoLatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana” un e-pakalpojumiem Publisko pakalpojumu portālā Latvija.lv.

TAPIS nodrošina visu plānošanas līmeņu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu teksta un grafisko daļu datu uzturēšanu, datu apmaiņu ar citām valsts informācijas sistēmām, teritorijas attīstības plānošanas dokumentu uzturēšanu un publicēšanu, teritorijas attīstības plānošanas procesu atbalstu, sabiedrisko apspriešanu, elektronisko pakalpojumu saņemšanu, kā arī atbalsta tās pašvaldību, reģionu un valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpildei nepieciešama teritorijas plānošanas rezultātā tapusī teksta un ģeotelpiskā informācija.

Pateicoties sistēmas izveidei, pašvaldības ir ieguvušas iespēju centralizēti saņemt plānošanas procesam nepieciešamos elektroniskos pamatdatus, kas laika gaitā ļaus papīra dokumentu apriti aizstāt ar elektronisku dokumentu apriti. Elektronizējot komunikāciju ar plānošanas dokumenta izstrādē iesaistītajām institūcijām un sabiedrību, tā padarīta vienkāršāka, ērtāka un ātrāka. Sistēmā uzkrātos ģeotelpiskos datus pašvaldības varēs izmantot arī savu funkciju atbalstam (piemēram, nekustamo īpašumu un publiskās telpas pārvaldībai, transporta plānošanai, infrastruktūras objektu pārvaldībai, u.c.). Savukārt plānošanas procesā iesaistītās valsts pārvaldes institūcijas iegūs aktuālus un ticamus datus plānošanai nacionālā līmenī, elektronisku vidi plānošanas metodiskai vadībai, lēmumu pieņemšanas administratīvajai uzraudzībai un lēmumu izpildes kontrolei.

Sistēmas izstrādes rezultātā sabiedrība - iedzīvotāji un komersanti, ir ieguvuši iespēju portālā Latvija.lv un portālā ĢeoLatvija.lv ar interaktīvas kartes un dažādu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu palīdzību ērti meklēt un saņemt nepieciešamo ģeotelpisko informāciju par teritorijas plānošanu, tai skaitā, piedalīties plānošanas dokumenta publiskajās apspriešanās iesniedzot priekšlikumus elektroniski. Tādējādi ievērojami uzlabota sabiedrības pieejamība informācijai par teritorijas attīstības iespējām un ierobežojumiem.

Publisko pakalpojumu portālā Latvija.lv un Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija.lv sabiedrībai ir pieejami šādi e-pakalpojumi:

Kontaktinformācija: tālr. 27826080, 26824756, e-pasts: tapis.palidziba@varam.gov.lv

Ar sistēmu saistītās aktualitātes: