Plānotais ES fondu* finansējums:

1. kārtā - 2 000 000 euro

2. kārtā - 2 000 000 euro

Projektu iesniedzēji:

1. kārtā - komersanti, tai skaitā pašvaldību kapitālsabiedrības

2. kārtā - pašvaldības, to iestādes un pašvaldību kapitālsabiedrības

Atbalstāmās darbības:

 

1. kārtā - atkritumu dalītās vākšanas aprīkojuma un specializētu (dažāda veida atkritumiem) konteineru iegāde

2.kārtā – viedo un pazemes dalītās vākšanas konteineru izveide, šķirošanas laukumu izbūve (bez konteineriem)

 

Atbalsta likme

1. kārtā - līdz 85%

2. kārta - līdz 55%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

1. kārtā - atbalstu attiecināmo darbību izmaksu segšanai saimnieciskās darbības veicējiem sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam un papildus tiks izvērtēts nosacījumu izstrādes procesā

2. kārtā – Komisijas regulas (ES) Nr.651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 47. pants

Sasniedzamais rezultāts:

  • Atbalstīti 4 uzņēmumi (tai skaitā: mikrouzņēmumi, mazi, vidēji un lieli uzņēmumi)

    Šķiroto atkritumu apjoma palielinājums par 9500 t/gadā:

  • kārta – 4750 t/gadā
  • kārta – 4750 t/gadā

Projektu atlases veids:

atklāta projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

1.kārta 15.05.2024-15.07.2024

2.kārta indikatīvi 2024.gada III ceturksnī

Aprites stadija

1. kārta – Izsludināta projektu atlase

2. kārta – Ministru kabineta noteikumu projekts (24-TA-339) nodots starpinstitūciju saskaņošanā

Normatīvie akti:

2024. gada 26. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 197 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana" 2.2.2.2. pasākuma "Atkritumu dalītā vākšana" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

1. kārta: Projektu vērtēšanas kritēriji apstiprināti Uzraudzības komitejā 2023. gada 18. decembrī

2. kārta - Projektu vērtēšanas kritērijiProjektu vērtēšanas kritēriji apstiprināti Uzraudzības komitejā 2024. gada 4. jūnijā

Metodiskie materiāli:

Vienas vienības izmaksu metodika vienkāršoto izmaksu piemērošanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa 2.2.2. “Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana” pasākumā 2.2.2.2. “Atkritumu dalītā vākšana”” projektu iesniegumu atlases 1.kārtas īstenošanai. Metodika dažāda veida atkritumu dalītās savākšanas specializēto konteineru vienas vienības noteikšanai dalītās vākšanas pakalpojuma nodrošināšanai

Cita noderīga informācija

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021. – 2028.gadam

2014. – 2020. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas perioda specifiskais atbalsta mērķis 5.2.1.1. “Dalītā atkritumu vākšana”

Kontaktinformācija:

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja vietniece Austra Auziņa, tel.: 26304165, e-pasts: austra.auzina@varam.gov.lv

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Signe Zakka, tel.: 25454858, e-pasts: signe.zakka@varam.gov.lv (1. kārta)

Dokumentu arhīvs


* Eiropas Savienības finansējums 2021.–2027. gadam

logo