norway grants      

2019. gada 23. aprīlī tika parakstīts līgums starp Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" (turpmāk – Programma) ieviešanu Latvijā.

Programmas apsaimniekotājs: 2017. gada 14. decembrī parakstītais saprašanās memorands starp Norvēģijas Karalisti un Latviju par Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanu 2014. - 2021. gadā nosaka, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir Programmas apsaimniekotājs.

Programmas pieejamais finansējums: ~16,5 milj. euro (Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums 85 % jeb 14 milj. euro un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 15 % jeb ~2,5 milj. euro).

Programmas mērķis: samazināt klimata pārmaiņas un neaizsargātību pret tām.

Programmā plānotas šādas aktivitātes:

Aktuālu jautājumu risināšana klimata un vides jomās līdz 2024. gada 30. aprīlim saskaņā ar 2020. gada 18. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 93  (turpmāk – Noteikumi), kas  ietver:

 • Divus iepriekš noteiktus projektus:
  1.    VARAM iepriekš noteikto projektu "Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā", kuru īsteno partnerībā ar Centrālo statistikas pārvaldi, Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru un Norvēģijas Vides aģentūru;
  2.    Zemkopības ministrijas iepriekš noteikto projektu "Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā", kuru īsteno partnerībā ar Latvijas Universitāti, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava", Valsts augu aizsardzības dienestu un Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūtu;
 • Atklāto konkursu "Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana";
 • Divpusējās sadarbības fonda aktivitātes;
 • Programmas administrēšanas aktivitātes.

Iepriekš noteikto projektu aktivitātes:

 • VARAM projektā "Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā" paredzēts:
  - izstrādāt un ieviest dažādus instrumentus klimata pārmaiņu politikas integrācijai nozaru un reģionālajās politikās, kā arī reģionālo datu vākšanas un ziņošanas sistēmu un elektronisko datu bāzi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (F-gāzēm);
  - uzlabot nacionālo brīdināšanas sistēmu un iegūt jaunākos datus par Latvijas krasta eroziju, u.c. rezultātus.
 • Zemkopības ministrijas projektā "Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošanas lauksaimniecībā" paredzēts uzlabot klimata politikas plānošanu un atjaunot valsts augsnes datus, tādejādi veicinot ilgtspējīgu zemes resursu pārvaldību un stiprinot spējas pielāgoties klimata pārmaiņām. Papildus informācija par projektu pieejama šeit

Atklātā konkursa "Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana" aktivitātes:

 • mērķis - atbalstīt vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju, lai panāktu augsnes, grunts, pazemes vai virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanos, atjaunotu un uzlabotu vides kvalitāti piesārņotajās vietās un ap tām, kā arī novērstu apdraudējumu iedzīvotāju veselībai un videi;
 • atklātajā konkursā projekta iesniegumu var iesniegt pašvaldība, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, ostas pārvalde vai speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, kuras pārziņā ir osta;
 • katrs projekta iesnieguma iesniedzējs drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu;
 • plānots atbalstīt vismaz trīs vēsturiski piesārņotu vietu sanāciju, kā arī veikt izglītojošas un informatīvas aktivitātes sabiedrības izpratnes veicināšanai.

Divpusējā sadarbības fondā tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

 • divpusējo attiecību stiprināšana starp Norvēģiju un Latviju;
 • projektu partnerības veicināšana starp Norvēģiju un Latviju pirms iepriekš noteikto projektu iesniegumu izstrādes un to ieviešanas laikā;
 • sadarbības tīkla veidošana, pieredzes, zināšanu, labās prakses piemēru apmaiņa starp iepriekš noteikto projektu īstenotājiem un Norvēģijas institūcijām un/vai starptautiskajām organizācijām;
 • sadarbības stiprināšana, pieredzes, zināšanu un labās prakses apmaiņa starp programmas apsaimniekotāju un līdzīgām institūcijām saņēmējvalstīs un donorvalstī vai starptautiskajām organizācijām, – ar nosacījumu, ka aktivitātē ir iesaistīta vismaz viena donorvalsts institūcija.

Programmas ieviešanā piedalās:

 • Programmas apsaimniekotājs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
 • donoru programmas partneris Norvēģijas Vides aģentūra.

 

Vairāk informācijas skatīt: www.norwaygrants.lv