Prioritātes "Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība" mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros un atbalstīt jaunās Eiropas Savienības dalībvalstis un to centienus pilnvērtīgi piedalīties paplašinātās Eiropas iekšējā tirgū.

Kopējais prioritātei pieejamais finansējums ir 7 487 124 EUR, tai sk.: individuāliem projektiem 5 546 989 EUR un programmai „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā” 1 940 135 EUR.

Viens no prioritātes atbalsta veidiem ir individuālie projekti, kuru ietvaros tiek atbalstītas sekojošas apakšprioritātes un aktivitātes:

 • vietējās un reģionālās attīstības veicināšana, un tās ietvaros īpaši atbalstāmā aktivitāte ir administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos;

 • valsts un privātās partnerības veicināšana, un tās ietvaros īpaši atbalstāmā aktivitāte ir projektu priekšizpēte un iepirkumu dokumentācijas sagatavošana;

 • atbalsts līdzsvarotas ekonomikas attīstībai, un tās ietvaros īpaši atbalstāmās aktivitātes ir:
  - attīstības centru infrastruktūras sakārtošana, radot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi;
  - sadarbības tīklu veidošana starp pašvaldībām, augstākās izglītības un pētniecības iestādēm, sociālajiem partneriem un kapitālsabiedrībām;

 • institucionālo spēju stiprināšana reģionālās attīstības institūcijās un institūcijās, kas saistītas ar valsts un privātās partnerības projektu ieviešanu un vadību, un tās ietvaros īpaši atbalstāmā aktivitāte ir administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos;

 • pētījumu un izvērtēšanas spēju stiprināšana reģionālās attīstības kontekstā, un tās ietvaros īpaši atbalstāmā aktivitāte ir administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos;

 • kompetences līmeņa celšana par finanšu pārvaldi un audita veikšanu pašvaldībās, un tās ietvaros īpaši atbalstāmā aktivitāte ir administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos;

 • sadarbības tīkla veidošana un pieredzes apmaiņa par vietējo attīstību starp reģionālās attīstības institūcijām, un tās ietvaros īpaši atbalstāmā aktivitāte ir administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos;

 • sadarbības tīkla veidošana starp Latvijas un Norvēģijas institūcijām un vietējām pašvaldībām, un tās ietvaros īpaši atbalstāmā aktivitāte ir administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos.

1.individuālo projektu iesniegumu konkursa ietvaros, kas tika izsludināts 2006.gada 5.decembrī un noslēdzās 2007.gada 5.martā, tika iesniegti 24 individuālo projektu iesniegumi. Finanšu instrumenta birojs pieņēma lēmumu Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstu sniegt sešiem individuālajiem projektu iesniegumiem par kopējo pieejamo summu 3 491 347 EUR:

Projekta Nr.

Projekta nosaukums

Projekta īstenotājs

Projekta izmaksas

Projekts pabeigts

Informācija par projektu pieejama projekta interneta vietnē

LV0054

„Augstskolu pētnieciskais potenciāls – reģionālās attīstības veicināšanai” (Promoting the utilization of the research potential of local universities for regional development in Latvia)

Latvijas Universitāte

Kopējās izmaksas: 650 000 EUR

NFI finansējums: 552 500 EUR

30.04.2011.

www.petnieciba.lv

LV0055

„Plānošanas un projektu izstrādes kapacitātes celšana Kurzemes plānošanas reģionā” (Capacity building of planning an project development in Kurzeme planning region)

Kurzemes plānošanas reģions

Kopējās izmaksas: 533 319 EUR

NFI finansējums: 453 321 EUR

30.12.2009.

www.kurzemesregions.lv

LV0056

„Zemgales reģiona pašvaldību institucionālo spēju stiprināšana ekonomisko aktivitāšu veicināšanai sadarbībā ar Norvēģijas institūcijām” (Capacity Building of Zemgale Region for Strengthening the Economic Activities and Cooperation with Norwegian Institutions)

Zemgales plānošanas reģions

Kopējās izmaksas: 516 780 EUR

NFI finansējums: 439 263 EUR

 

30.06.2010.

www.zemgale.lv

LV0057

Valsts un privātās partnerības attīstība Daugavpils Cietoksnī” (Development of PPP in Daugavpils Fortress)

Daugavpils pilsētas dome

Kopējās izmaksas: 507 562 EUR

NFI finansējums: 431 428 EUR

30.04.2011.

www.daugavpils.lv

LV0058

„Pašvaldības un privātās partnerības veicināšana Jelgavas pilsētas ielu apsaimniekošanā” (Implementation of public private partnership in street maintenance in Jelgava city)

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra „Pilsētsaimniecība”

Kopējās izmaksas: 400 000 EUR

NFI finansējums: 340 000 EUR

30.04.2011.

www.pilsetsaimnieciba.lv  karte.pilsetsaimnieciba.lv

LV0059

„Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” (The vidzeme center for innovation and entrepreneurship: innovation through partnership)

Cēsu Novada Pašvaldība

Kopējās izmaksas: 1 514 775 EUR

NFI finansējums: 1 274 835 EUR

30.04.2011.

www.vidzeme-innovation.lv

2.individuālo projektu iesniegumu konkursa ietvaros, kas tika izsludināts 2008.gada 11.martā un noslēdzās 2008.gada 10.jūnijā, tika iesniegti 10 individuālo projektu iesniegumi. Finanšu instrumenta birojs pieņēma lēmumu Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstu sniegt četriem individuālajiem projektu iesniegumiem par kopējo pieejamo summu 2 055 642 EUR:

Projekta Nr.

Projekta nosaukums

Projekta īstenotājs

Projekta izmaksas

Projekts pabeigts

Informācija par projektu pieejama projekta interneta vietnē

LV0076

„Komunālās saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā” (Development of community facilities system model in the Kurzeme region)

Kurzemes plānošanas reģions

Kopējās izmaksas: 423 475 EUR

NFI finansējums: 359 954 EUR

30.12.2010.

www.kurzemesregions.lv

LV0077

„Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijās” (Promotion of Zemgale region borderland business activity)

Zemgales plānošanas reģions

Kopējās izmaksas: 673 019 EUR

NFI finansējums: 572 064 EUR

30.04.2011.

www.zemgale.lv

LV0078

„Kurzemes telpiskās plānošanas un ilgtspējīgas attīstības centra izveidošana” (Establishment of the center for spatial and regional developments research in Kurzeme)

Kuldīgas novada dome

Kopējās izmaksas: 864 700 EUR

NFI finansējums: 743 995 EUR

30.04.2011.

www.kuldiga.lv

http://turap.rtu.lv

LV0083

„Kurzemes reģiona ostu attīstība” (Development of ports in Kurzeme region)

Kurzemes plānošanas reģions

Kopējās izmaksas: 492 459 EUR

NFI finansējums: 388 649 EUR

30.04.2011.

www.kurzemesregions.lv

Otrs prioritātes atbalsta veids ir programma „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā”, kuras ietvaros tiek atbalstītas sekojošas apakšprioritātes un aktivitātes:

 • finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde valsts un privātās partnerības projektam, obligāti iekļaujot iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera apakšprojektā iesaistīto darbinieku apmācības, tai skaitā:
  - skiču projekta izstrāde, ja tas nepieciešams finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrādei;
  - inženierizpēte, dokumentu un atļauju sagatavošana, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir obligāti nepieciešami skiču projekta izstrādei, ja skiču projekts ir nepieciešams finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrādei

 • valsts un privātās partnerības projekta konkursa dokumentācijas izstrāde, obligāti iekļaujot iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera apakšprojektā iesaistīto darbinieku apmācības.

Programmas "Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā" mērķis ir veicināt publiskās infrastruktūras būvniecības, apsaimniekošanas un finansēšanas piemērošanu iesaistot valsts un privāto partnerību, tādējādi sekmējot sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un pieejamību valsts un reģionālā līmenī.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir programmas "Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā" starpniekinstitūcija, savukārt apsaimniekotājs ir valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra". Programma īstenota līdz 30.04.2011.

Informācija par programmu pieejama LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv.

2011.gada 25.maijā notika 2004.-2009.gada Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta noslēguma konference.

2012.gadā turpinās  projektu noslēguma pārskatu iesniegšana donorvalstīm apstiprināšanai. Uz 2012.gada 1.septembri apstiprināti 8 individuālo projektu noslēguma pārskati un ir plānojams, ka līdz 2012.gada beigām tiks apstiprināti visi projektu noslēguma pārskati.