Latvijas tiesību akti

Eiropas savienības tiesību akti

 • Likumdošana Eiropas Komisijas mājas lapā pieejama šeit

 

 • Komisijas 2018. gada 19. decembra īstenošanas regula (ES) Nr. 2018/2067 par datu verifikāciju un verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK
 • Komisijas 2018. gada 19. decembra īstenošanas regula (ES) Nr. 2018/2066 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 601/2012
 • Komisijas 2018. gada 19. decembra deleģētā regula (ES) Nr. 2019/331, ar ko nosaka Savienības mēroga pārejas noteikumus saskaņotai bezmaksas emisijas kvotu iedalei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 10.a pantu
 • Komisijas 2018. gada 12. februāra regula (ES) Nr. 2018/208 ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 389/2013, ar ko izveido Savienības reģistru 
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija regula (ES) Nr. 525/2013 par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam un kas dod ieguldījumu rīcībā klimata politikas jomā, lai izpildītu Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013
 • Komisijas 2017. gada 18. oktobra regula (ES) Nr. 2017/1902 ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 1031/2010, lai kvotu izsolīšanu saskaņotu ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2015/1814 un iekļautu sarakstā izsoles platformu, kas jāieceļ Apvienotajai Karalistei
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 23. jūnija regula (ES) Nr. 2016/1033 ar ko groza Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un Regulu (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā un centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa regula (ES) Nr. 2015/757 par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju un ar ko groza Direktīvu 2009/16/EK
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 6. oktobra lēmums (ES) Nr. 2015/1814 par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK 
 • Komisijas īstenošanas 2014. gada 30. jūnija regula (ES) Nr. 749/2014 par tās informācijas struktūru, formātu, iesniegšanas procedūrām un izskatīšanu, kuru dalībvalstis ziņo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013
 • Komisijas 2013. gada 2. maija regula (ES) Nr.389/2013 ar ko izveido Savienības reģistru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 280/2004/EK un Lēmumu Nr. 406/2009/EK un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 920/2010 un Regulu (ES) Nr. 1193/2011
 • Komisijas 2012. gada 21. jūnija regula (ES) Nr. 600/2012 par siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verifikāciju un par verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK