Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra noteikumiem Nr. 143  “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” (turpmāk – MK noteikumi) pašvaldībām ir iespēja līdz katra mēneša pirmajai darbdienai (ieskaitot) iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – Ministrija) investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, aizpildot MK noteikumu pielikumā esošo veidlapu atbilstoši MK noteikumu 4. punktam un pievienojot investīciju projektu pieteikumu vērtēšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus. Vienlaikus darba atvieglošanai Ministrija ir nosūtījusi pašvaldībām MK noteikumu pielikumā esošo veidlapu Excel formātā.

Saskaņā ar MK noteikumu 3.1.apakšpunktu investīciju projekta īstenošanai jābūt paredzētai attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā un jāatbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem:

 1. pašvaldības ēku energoefektivitātes pasākumi (pārbūve vai atjaunošana), nodrošinot ēkas atbilstību ēku energoefektivitātes minimālajam pieļaujamajam un ar ēkas energosertifikātu pamatotajam līmenim, ja investīciju projektā plānoto būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas 1 kWh primārās enerģijas gada patēriņa samazinājumam nepārsniedz 4,40 euro;
 2. pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceļi, gājēju ietves, dzelzceļa infrastruktūra, viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai, kā arī uzlādes infrastruktūra bezemisiju transportlīdzekļiem (darbināmi ar elektroenerģiju), inženierkomunikācijas (inženierkomunikācijām jābūt pašvaldības īpašumā) un stāvlaukumi, ja tie saistīti ar attiecīgajā investīciju projektā iekļauto ielu vai ceļu u. c. transporta infrastruktūru) būvniecība vai pārbūve, ja investīciju projektā plānoto būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas par transporta infrastruktūras 1 km nepārsniedz:
  1. 1 100 000 euro;
  2. 1 500 000 euro pilsētu teritorijā, ja investīciju projektā atbilstoši šajā apakšpunktā minētajiem nosacījumiem tiek plānoti ieguldījumi arī inženierkomunikācijās un to būvniecības vai pārbūves izmaksas attiecīgā investīciju projekta ietvaros nepārsniedz 30 procentus no kopējām būvdarbu izmaksām;
 3. pašvaldības autoceļu un ielu kompleksa infrastruktūrā ietilpstošo tiltu, pārvadu un estakāžu (turpmāk – tiltu infrastruktūra) būvniecība vai pārbūve, ja investīciju projektā plānotās tiltu infrastruktūras valsts aizdevuma izmaksas par 1 m2 nepārsniedz 3594 euro jaunas tiltu infrastruktūras būvniecībai vai 1198 euro esošas tiltu infrastruktūras pārbūvei;
 4. jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstība, ja kāds no esošajiem pakalpojumiem tiek aizstāts ar jaunu bezkontakta vai autonomu risinājumu, kas samazina klātienes saskarsmes nepieciešamību, un valsts aizdevums nepārsniedz 1 000 000 euro vienam investīciju projektam;
 5. atbalsta pasākumi iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem – esošajiem maģistrālajiem vadiem, kuri izbūvēti Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros, – pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem, ja pieslēguma būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas nepārsniedz 4000 euro par vienu mājsaimniecībā deklarēto iedzīvotāju, kas gūst labumu no šā atbalsta pasākuma;
 6. higiēnas prasību nodrošināšana izglītības iestāžu un sociālās aprūpes centru ēkās un to teritorijās, ja ir Veselības inspekcijas izdots atzinums par izglītības iestādes vai sociālās aprūpes centra ēkas vai tās teritorijas neatbilstību higiēnas prasībām un būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas nav lielākas par 300 000 euro vienam investīciju projektam;
 7. pašvaldības īpašumā esošo ēku vai to daļu pielāgošana pašvaldības pakalpojumu sniegšanai tās autonomo funkciju izpildē, ja investīciju projektā tiek mainīta ēkas vai tās daļas funkcionalitāte un izmantošanas mērķis, lai varētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanu ilgtermiņā, un būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas nepārsniedz 1 000 000 euro vienam investīciju projektam;
 8. īres dzīvokļu izveidošana ārpus Rīgas plānošanas reģiona esošo pašvaldību īpašumā esošajās ēkās, veicot ēku un telpu pārbūvi vai atjaunošanu, ja būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas nepārsniedz 1000 euro par 1 m2;
 9. pašvaldības meliorācijas sistēmas un pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras atjaunošana, pārbūve vai ierīkošana, ja tā ierakstīta Meliorācijas kadastra informācijas sistēmā un investīciju projektā plānoto būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas par vienu investīciju projektu nepārsniedz 150 000 euro;
 10. būvprojektu izstrāde projektiem, kuru īstenošana plānota no Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai no citiem finanšu līdzekļiem, ja šādu investīciju projektu (kuru īstenošana plānota no citiem finanšu līdzekļiem) plānotās kopējās būvniecības izmaksas pārsniedz 5 000 000 euro, bet būvprojekta izstrādes valsts aizdevuma izmaksas ir no 100 000 līdz 1 000 000 euro;
 11. atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu iegāde un uzstādīšana pašvaldības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajās pašvaldības īpašumā esošajās ēkās (saražotā enerģija tiek izmantota tikai investīciju projekta ietvaros attīstītajā ēkā), nomainot vai aizstājot fosilā kurināmā energoresursus ar atjaunojamiem energoresursiem, ja valsts aizdevuma izmaksas nepārsniedz 1500 euro par 1 kW atjaunojamo energoresursu jaudas;
 12. 5G infrastruktūras attīstība pašvaldībās, aprīkojot pilotteritorijas 5G testēšanai ar nepieciešamo infrastruktūru, tai skaitā ar 5G dronu poligoniem, ja valsts aizdevums nepārsniedz 1 000 000 euro vienam investīciju projektam;
 13. vispārējās izglītības iestādes ēkas pārbūve vai jaunas ēkas būvniecība, ievērojot šādus nosacījumus:
  1. būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas par vienu izglītojamo nepārsniedz 22 000 euro jaunas ēkas būvniecībai vai 16 000 euro esošas ēkas pārbūvei;
  2. ja investīciju projekts paredz aktivitātes vidusskolā, ir pieņemts pašvaldības lēmums un saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas pozitīvs atzinums par vispārējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, apvienojot vismaz divas vispārējās izglītības iestādes vai pievienojot vienu vispārējās izglītības iestādi citai vispārējās izglītības iestādei, saglabājot vienu izglītības programmu īstenošanas vietu, un  investīciju projektā iekļautajā vidusskolā minimālais izglītojamo skaits vispārējās izglītības programmās 10.–12. klašu grupā pēdējos trijos mācību gados ir (un izglītojamo skaita prognoze liecina, ka arī turpmākajos piecos mācību gados būs) ne mazāks kā:
   1. valstspilsētu un novadu pašvaldībās, kurās ir valstspilsēta vai kuras robežojas ar valstspilsētas pašvaldību ārpus Rīgas plānošanas reģiona, – 120;
   2. novadu pašvaldībās – 90;
  3. ja investīciju projekts paredz aktivitātes pamatskolā, minimālais izglītojamo skaits izglītības iestādē ir (un izglītojamo skaita prognoze liecina, ka arī turpmākajos piecos mācību gados būs) ne mazāks kā 135 un vidējais izglītojamo skaits katrā no klašu grupām – ne mazāks kā 15.

Jautājumos par valsts aizdevumiem Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai aicinām vērsties Ministrijā, rakstot uz e-pasta adresi: varis.putnins@varam.gov.lv


Noderīga informācija:

Attēls ar tekstu: VARAM turpinās sniegt atbalstu pašvaldībām