Sugu un biotopu aizsardzība

Latvijā ir konstatētas 18 047 dzīvnieku, 5396 augu un aptuveni 4000 sēņu sugas. Zinātnieki lēš, ka aptuveni 907 sugas (3,3 % no kopējā sugu skaita) ir retas un apdraudētas. Savvaļas augi un dzīvnieki ir nozīmīga ikvienas ekosistēmas sastāvdaļa. Kādai sugai izzūdot, tiek izjauktas sugu savstarpējās saiknes. Tāpat neatgriezeniski var izzust iespēja nākotnē cilvēka labā izmantot pašreiz nezināmas šīs sugas īpašības.

Sugu un biotopu aizsardzības prasības Latvijā nosaka Sugu un biotopu aizsardzības likums (Saeimā pieņemts 2000. gada 16. martā). Atbilstoši šim likumam ir izveidoti īpaši aizsargājamo sugu un biotopu saraksti, kuros tiek iekļautas apdraudētas, izzūdošas vai retas sugas un biotopi vai sugas, kuras apdzīvo specifiskus biotopus. Šajos sarakstos ir iekļautas gan sugas, kas tradicionāli aizsargātas Latvijā, gan arī sugas, kuru aizsardzību paredz ES Putnu (Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību) vai Biotopu direktīva (Eiropas Padomes 1992. gada 21. maija direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību). Latvijā īpaši aizsargājamo sugu un biotopu sarakstos iekļautas 721 augu un dzīvnieku suga un 84 biotopi. Šo sugu un biotopu sarakstus ir apstiprinājis Ministru kabinets.

Sugu un biotopu aizsardzība tiek nodrošināta Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (tai skaitā Natura 2000 teritoriju tīklā) un mikroliegumos. Mikrolieguma izveidošanas kārtību un aizsardzības prasības nosaka 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”. Papildus tam, sugu un biotopu aizsardzība tiek nodrošināta paredzot attiecīgu izvērtējumu darbībām, kuru rezultātā var tikt iznīcinātas īpaši aizsargājamu sugu dzīvotnes vai aizsargājami biotopi.

Atsevišķām īpaši aizsargājamām vai ierobežoti izmantojamām aizsargājamām sugām tiek izstrādāti Sugu vai biotopu aizsardzības plāni. Sugu un biotopu aizsardzības plānos ir apkopota informācija par sugas atradnēm (dažkārt būtiskākajām atradnēm) vai biotopa aizsardzībai nozīmīgākajām platībām, kā arī sugas populāciju vai biotopa platību tendencēm, tos ietekmējošajiem faktoriem, kā arī pasākumiem, kas veicami sugas vai biotopa aizsardzības stāvokļa uzlabošanai. Līdz šim Latvijā izstrādāti un apstiprināti vairāk kā 15 sugu aizsardzības plāni.

 

Kur iegūt informāciju?

Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” tiek uzkrāta informācija par īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm un biotopiem. Šajā datubāzē ir pieejama informācija par aizsargājamo augu sugu atradnēm (ģeogrāfiskais novietojums, atradnes kvantitatīvais un kvalitatīvais stāvoklis). Informācija aptver gan vēsturisko informāciju, gan arī datus par atradņu atkārtotiem apsekojumiem. Sistēma “Ozols” uztur arī īpaši aizsargājamo sugu un biotopu mikroliegumu datubāzi, kurā ir iekļauta informācija par objektu (suga vai biotops), kam izveidots mikroliegums, mikrolieguma atrašanās vietu (rajons, pagasts, ģeogrāfiskās koordinātes un/vai robeža apraksts), kā arī informācija par sugas populācijas vai biotopa stāvokli. Daļa no datiem ir publiski pieejami visiem interesentiem. Vairāk informācijas.