Rokasgrāmatas un noteicēji

Jautājumi un atbildes zemju īpašniekiem

Interesanti!

Politikas īstenotājiem

Informatīvie materiāli pieejami arī Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā

Latvijas aizsargājamās teritorijas

Lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību – retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, kā arī sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas, Latvijā izveidotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT).

Liela daļa ĪADT iekļautas Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju Natura 2000 tīklā:

Natura 2000  interaktīvā karte (angļu val.)