Starptautiskie dokumenti

Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu, par informācijas apmaiņu un sadarbību kodoldrošības un aizsardzības pret radiāciju jomā (Ministru kabineta 2003.gada 12.augusta noteikumi Nr. 442)

Papildu protokols starp Latvijas Republikas valdību un Starptautisko atomenerģijas aģentūru Nolīgumam par garantiju piemērošanu saskaņā ar līgumu par kodolieroču neizplatīšanu (Protocol Additional to the Agreement between the Republic of Latvia and the International Atomic Energy Agency for the application of Safeguards in connection with the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons) (Ministru kabineta 2000.gada 19.janvāra rīkojums nr.27)

Līgums par radiācijas monitoringa datu apmaiņu (Agreement on the Exchange of Radiation Monitoring Data) (Ministru kabineta 2001.gada 6.jūnija rīkojums Nr.298)

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgums par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu, par informācijas apmaiņu un sadarbību kodoldrošības un aizsardzības pret radiāciju jomā (Ministru kabineta 2003.gada 12.augusta noteikumi Nr.442)

Protokols par grozījumiem Vīnes konvencijā par civilo atbildību par kodolkaitējumiem (Protocol To Amend The Vienna Convention On Civil Liability For Nuclear Damage) (Likums spēkā esošs no 2001.gada 28.jūnija, pieņemts 2001.gada 13.jūnijā)

Kopējā lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvencija (Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management) (Ministru kabineta 2000.gada 2.februāra rīkojums Nr.50)

Vispārējais līgums par kodolizmēģinājumu aizliegšanu (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty) (Likums spēkā esošs no 2001.gada 28.jūnija, pieņemts 2001.gada 14.jūnijā)

Konvencija par kodoldrošību (Convention on Nuclear Safety) (Ministru kabineta 1995.gada 1.novembra rīkojums Nr.619)

Nolīgums starp Latvijas Republiku un Starptautisko Atomenerģijas Aģentūru par garantiju piemērošanu saskaņā ar līgumu par kodolieroču neizplatīšanu (The Agreement between the Republic of Latvia and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards in connection with the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons) (Ministru kabineta 1993.gada 12.oktobra lēmums Nr.33)

Kopīgais protokols par Vīnes konvencijas un Parīzes konvencijas pielietojumu (Joint Protocol relating to the Application on the Vienna Convention and the Paris Convention) (Likums spēkā esošs no 1994.gada 26.novembra, pieņemts 1994.gada 10.novembrī)

Konvencija par palīdzību kodolnegadījumā vai radiācijas avārijsituācijā (Vienna Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency) (Augstākās Padomes 1992.gada 10.novembra lēmums)

Konvencija par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu (Convention on Early Notification of Nuclear Accident)

Kodolmateriālu fiziskās aizsardzības konvencija (Convention on the Physical Protection of Nuclear Material) (Likums spēkā esošs no 2002.gada 1.oktobra, pieņemts 2002.gada 19.septembrī)

Eiropas konvencija par terorisma apkarošanu (European Convention on the Suppression of Terrorism) (Likums spēkā esošs no 1999.gada 24.marta, pieņemts 1999.gada 4.martā)

Konvencija par civiltiesisko atbildību kodolmateriālu jūras pārvadājumu jomā, 1971 (Convention Relating To Civil Liability In The Field Of Maritime Carriage Of Nuclear Material, 1971) (Likums spēkā esošs no 2001.gada 21.decembra, pieņemts 2001.gada 13.decembrī)

Līgums par aizliegumu izvietot jūru un okeānu dibenā un to dzīlēs kodolieročus un citus masveida iznīcināšanas ieročus (Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and other Weapons of Mass Destruction on the Seabed and the Ocean Floor and in the Subsoil Thereof) (Augstākās Padomes 1992.gada 3.jūnija lēmums)

Kodolieroču neizplatīšanas līgums (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) (Augstākās Padomes 1992.gada 21.janvāra lēmums)

Vīnes konvencija par civilo atbildību par kodolkaitējumiem (Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage) (Likums spēkā esošs no 1994.gada 26.novembra, pieņemts 1994.gada 10.novembrī)

Starptautiskās darba organizācijas konvencija Nr. 115 “Par strādājošo aizsardzību pret jonizējošo radiāciju” (International Labour Convention No 115 Convention concerning the Protection of Workers against Ionising Radiations)

Nolīgums par Starptautiskās atomenerģijas aģentūras privilēģijām un imunitātēm (Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agency) (Ministru kabineta 1993.gada lēmums Nr.33)

Starptautiskās atomenerģijas aģentūras statūti (Ministru kabineta 1997.gada 22.janvāra rīkojums Nr.20)

Starptautiskās atomenerģijas aģentūras statūtu 1991.gada 1.oktobra labojumi (Ministru kabineta 2001.gada 20.septembra rīkojums Nr.455)

Papildu līgums par SAEA tehniskās palīdzības sniegšanu LR valdībai (Ministru kabineta 1999.gada 20.augusta rīkojums Nr.389)