Darba grupas kods

Darba grupa

Izskatāmie jautājumi

Atbildīgais departaments

Atbildīgais darbinieks

J.1.

Vides darba grupa

Gaisa kvalitātes jautājumi, tai skaitā ozona slāni noārdošās vielas

Vides aizsardzības departaments

 Lana Maslova

Emisiju tirdzniecības direktīvas pārskats

Klimata pārmaiņu departaments

Līza Leimane/ Ilze Kamarūte

Aprites ekonomikas jautājumi, t.sk., atkritumu joma

Vides aizsardzības departaments

Rudīte Vesere

 

Dzīvsudraba regulas pārskats

Vides aizsardzības departaments

Dagnija Jirgensone

Bioloģiskās daudzveidības jautājumi (ES rīcības plāns par savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgās tirdzniecības apkarošanai)

Dabas aizsardzības departaments/ Dabas aizsardzības pārvalde

Ilona Mendziņa/ Valdimārts Šļaukstiņš

J.2.

Starptautisko vides jautājumu darba grupa

Bioloģiskās daudzveidības jautājumi

Dabas aizsardzības departaments

Ilona Mendziņa/ Valdimārts Šļaukstiņš

Klimata pārmaiņu jautājumi

Klimata pārmaiņu departaments

Ilze Prūse/ Elīna Baltroka

Pārtuksnešošanās jautājumi/zemes degradācijas

Vides aizsardzības departaments

Sanda Ilgaža

Starptautiskie vides jautājumi (Global)

Koordinācijas departaments

Māris Klismets

Reģionālie vides jautājumi  (vispārīgie ANO EEK vides jautājumi, Orhūsas konvencija, Espo konvencija, Robežšķērsojošais gaisa piesārņojums lielos attālumos, Rūpniecisko avāriju pārrobežu ietekme u.c.)

Koordinācijas departaments

Evita Stanga/ Sandija Balka/ Dagnija Jirgensone

Starptautiskie ķīmijas jautājumi

Vides aizsardzības departaments

Judīte Dipāne

B.7.

Kodoljautājumu darba grupa

 

Vides aizsardzības departaments

Jolanta Malnace

B.6.

Attālo reģionu jautājumu darba grupa

Attālo reģionu ekonomiskās un fiskālās izaugsmes atbalsta instrumenti

Reģionālās politikas departaments

Indra Ciukša

H.5.

Telesakaru un informācijas sabiedrības jautājumu darba grupa

Digitālais vienotais tirgus, programma Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai

Elektroniskās pārvaldes departaments

Elita Zvaigzne

Publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu pieejamības direktīva (WEB pieejamības direktīva)

Publisko pakalpojumu departaments/ Elektroniskās pārvaldes departaments

Elita Zvaigzne/ Gatis Ozols

G.7.

Tehniskās harmonizācijas darba grupa

Mehāniskie transportlīdzekļi VARAM kompetences jautājumos

Vides aizsardzības departaments

 

C.31

Starptautisko attīstības konferenču sagatavošanas darba grupa

Sagatavošanās starptautiskajai attīstības konferencei – HABITAT III

Reģionālās politikas departaments

Indra Ciukša