Plānotais programmas ieviešanas laika grafiks

Saskaņā ar sadarbības memorandā par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā starp Latvijas Republiku un Norvēģijas Karalisti noteikto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija noteikta par programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ieviesēju.

Norvēģijas līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” mērķis ir stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, kas atbildīgas par reģionālo attīstību, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm Norvēģijā.

Programmā plānots īstenot četrus iepriekš noteiktus projektus, kas veicinās modernas un efektīvas publiskās pārvaldes izveidi un uzlabos valsts, reģionālo un vietējo iestāžu pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, pārņemot Norvēģijas valdības un nevalstisko institūciju pieredzi un labo praksi.

  1.  Biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība” īsteno projektu „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”
  2.  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īsteno projektu „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”
  3.  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īsteno projektu „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”
  4. Latvijas dabas aizsardzības pārvalde īsteno projektu „Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā”
  5. Kopējais programmai pieejamais finansējums ir EUR 5 645 781, tai skaitā Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums EUR 4 992 000 un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums EUR 653 781.

Donoru programmas partneris ir Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija. Programmas īstenošana veicinās divpusējo attiecību stiprināšanu starp Latviju un Norvēģiju un sekmēs sabiedrisko pakalpojumu un cilvēkresursu attīstības labās prakses izmantošanu.

Programmas ietvaros iepriekš noteikto projektu īstenotājiem divpusējās sadarbības veidošanai pieejamais finansējums ir EUR 89 065. 

2012.gada 11.septembrī Norvēģijas Ārlietu ministrija apstiprināja programmu LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”.

Detalizētāka informācija pieejama vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietnēs: www.eeagrants.lvwww.norwaygrants.lv un Finanšu instrumenta biroja administrētā tīmekļa vietnē: www.eeagrants.org


Kontaktinformācija:
Attīstības instrumentu departamenta
Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas vadītāja
Solvita Ciganska
Tālr. 67026547
solvita.ciganska@varam.gov.lv

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

Programmas apstiprināšana

 

 

 

 

 

 

 

Programmas līguma parakstīšana

 

 

 

 

 

 

 

Ministru kabineta noteikumu izstrāde un apstiprināšana

 

 

 X

 

 

 

 

 

Programmas atklāšanas konference

 

 

 X

 

 

 

 

 

Iepriekš noteikto projektu vērtēšana

 

 

 X

 

 

 

 

 

Iepriekš noteikto projektu līguma parakstīšana

 

 

 X

 

 

 

 

 

Papildus pasākumu īstenošana

 

 

 X

 X

 X

 X

 X

 

Divpusējās sadarbības pasākumi

 

 

 X

 X

 X

 X

 X

 

Programmas noslēguma konference

 

 

 

 

 

 

 

Programmas izvērtējums un noslēgums