Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija ir izveidojusi šādas starpinstitūciju darba grupas:

 

Darba grupas nosaukums

Rīkojuma datums un Nr., izdevējs

Darbības termiņš

Darba grupas uzdevums

Darba grupas vadītājs

Datu
fails   

VARAM izveidotās darba grupas

Starpinstitūciju darba grupa (Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā paredzēto Ministru kabineta noteikumu izstrādei)

08.07.2014

Nr.240

VARAM

Bez termiņa

Lai savlaicīgi uzsāktu likumprojekta “Ūdenssaimniecību pakalpojumu likums” doto uzdevumu izpildi un nodrošinātu tajā paredzēto Ministru kabineta noteikumu sagatavošanu.

Iveta Teibe, Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vadītāja

[Pdf 1]

Zaļā iepirkuma veicināšanas darba grupa

09.07.2014

Nr. 242

VARAM

Pastāvīga

Izstrādāt un ieviest “zaļā iepirkuma” principus valsts un pašvaldību publiskajos iepirkumos sekmējot veselīgas pārtikas un vietējo materiālu (tostarp koksnes) īpatsvara pieaugumu

Alda Ozola, valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos

[Pdf 1]

Darba grupa par atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu pilnveidošanu

02.02.2015 Nr.41

VARAM

Pastāvīga

Pilnveidot normatīvo aktu regulējumu atkritumu apsaimniekošanas jomā un motivēt samazināt radīto atkritumu apjomu, attīstīt atkritumu dalīto vākšanu un palielināt dažāda veida atkritumu efektīvu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju

Alda Ozola, valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos

[Pdf 1]

 

[Pdf 2]

Darba grupa Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei novadu nozīmes, reģionālas nozīmes un nacionālās nozīmes attīstības centros

25.03.2015.

Nr. 98

VARAM

31.12.2020.

Īstenot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidi novadu nozīmes, reģionālās nozīmes un nacionālās nozīmes attīstības centros atbilstoši Koncepcijai par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi

 

[Pdf 1]

Pastāvīgā darba grupa radiācijas drošības jomā

07.04.2015

Nr.104

VARAM

Pastāvīga

Sniegt priekšlikumus radiācijas drošības sistēmas uzlabošanai un radiācijas drošību un kodoldrošību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanai

Alda Ozola, valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos

[Pdf 1]

Darba grupa par trokšņa normatīvā regulējuma pilnveidošanu

14.04.2015 Nr. 109

VARAM

Bez termiņa

Lai izvērtētu normatīvā regulējuma trokšņa jomā pilnveidošanu attiecībā uz sabiedrisko kārtību un satiksmes radīto troksni

Alda Ozola, Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos

[Tiff 1]

Jūras plānojuma darba grupa

14.04.2015

Nr.110

VARAM

Bez termiņa

Nodrošināt valsts institūciju, plānošanas reģionu, piekrastes pašvaldību un sabiedrības pārstāvju regulāru iesaisti un līdzdalību jūras plānojuma izstrādes procesā

Ingūna Urtāne, Telpiskās plānošanas departamenta direktore

[Pdf 1]

Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupa

05.06.2015

Nr.153

VARAM

Bez termiņa

Nodrošināt sadarbību un viedokļu saskaņošanu starp valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, biedrībām un nodibinājumiem, īstenojot Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam

Ingūna Urtāne, Telpiskās plānošanas departamenta direktore

[Pdf 1]

Starpministriju darba grupa Klimata un enerģētikas politikas satvara laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam ietvaros risināmajiem jautājumiem

08.06.2015 Nr. 154

VARAM

Pastāvīga

Koordinēt kopīga viedokļa sagatavošanu, tai skaitā konsultācijās ar nozaru ministriem, par aktuāliem jautājumiem Klimata un enerģētikas politikas satvaram laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam un satvara elementiem

Alda Ozola, valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos

[Tiff 1]

 

[Pdf 2]

 

[Pdf 3]

Radiofrekvenču spektra resursu izmantošanas koordinācijas darba grupa

13.08.2015 Nr.256

VARAM

Pastāvīga

Sekmēt radiofrekvenču spektra resursu pārvaldes politikas īstenošanu, saskaņojot valsts pārvaldes iestāžu, sabiedrisko un profesionālo organizāciju viedokļus radiofrekvenču spektra resursu pārvaldes īstenošanā un šī ierobežotā dabas resursa efektīvā izmantošanā

Āris Dzērvāns, Valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos

Kontaktpersona: Aija Vāvere

[Pdf 1]

Numerācijas resursu izmantošanas koordinācijas darba grupa

13.08.2015 Nr.257

VARAM

Pastāvīga

Sekmēt numerācijas resursu pārvaldes politikas īstenošanu, saskaņojot valsts pārvaldes iestāžu, elektronisko sakaru komersantu, kas izmanto numerācijas resursus un nevalstisko organizāciju viedokļus numerācijas resursu pārvaldes īstenošanā un efektīvā izmantošanā

Laura Gintere, Elektroniskās pārvaldes departamenta direktora vietniece, Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vadītāja

Kontaktpersona: Aija Vāvere

[Pdf 1]

Darba grupa ūdenssaimniecības sektora problemātisko jautājumu risināšanai

01.02.2016 Nr. 13

VARAM

Pastāvīga

Lai nodrošinātu ūdenssaimniecības sekotra prioritāro jautājumu risināšanu un viedokļu koordināciju, kā arī saskaņotu viedokļu sniegšanu Eiropa Komisijai un tās institūcijām par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar Padomes 1991.gada 21.maija direktības 91/271/EEK “Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu” ieviešano Latvijā

Alda Ozola, Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos

[Pdf 1]

Reģionālās attīstības koordinācijas padome

17.03.2016 Nr. 70
VARAM;

15.01.2020.
Nr.1-2/11

VARAM

Pastāvīga

Lai nodrošinātu Eiropas strukturālo un investīciju fondu 2014.-2020.gadam, Eiropas teritoriālās un pārrobežu sadarbības programmas un cita veida ieguldījumu koordinēšanu, īstenošanu un uzraudzību atbilstoši reģionālas politikas finansēšanas principiem, kas noteikti Reģionālās attīstības likumā.

Ilze Oša, valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos

[Pdf 1]

 

[Pdf 2]

 

[Pdf 3]

 

[Pdf4]

Eiropas Savienības LIFE programmas finansēta projekta Nr.LIFE14CAP/LV/000002 “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” Vadības grupa

06.06.2016

Nr.146

VARAM

Līdz projekta beigām

Veikt Eiropas Savienības LIFE programmas finansēta projekta Nr.LIFE14CAP/LV/000002 “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” pieteikumā noteiktās funkcijas

Alda Ozola, Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos

[Pdf 1]

Vadības grupas izvērtējuma veikšanai par Eiropas Savienības un Kohēzijas fonda ikgadējā izvērtēšanas plāna 2016.gadam tēmu Nr.11 “2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieguldījumu analīze teritoriālajā griezumā”

20.06.2016

Nr. 164

VARAM

Bez termiņa

Izvērtējuma veikšana par Eiropas Savienības un Kohēzijas fonda ikgadējā izvērtēšanas plāna 2016.gadam tēmu Nr.11 “2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieguldījumu analīze teritoriālajā griezumā”

Dace Ziediņa, Reģionālās politikas departamenta Reģionālās ekonomikas nodaļas vadītāja

[Pdf 1]

Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju forums

23.08.2016

Nr. 210

VARAM

Bez termiņa

Risināt valsts līmeņa IKT pārvaldības jautājumus un savstarpēji koordinēt nozaru ministriju (resoru) un iestāžu līmenī veicamās IKT pārvaldības darbības un IKT attīstības jautājumus. 

Edmunds Beļskis, valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos

[Pdf 1]

INTERREG EUROPA projekta iesaistīto

pušu darba grupa (Stakeholder Support Group)

 

16.09.2016 Nr.240

VARAM

31.03.2021

Nodrošināt VARAM kā Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmas projekta “Atbalsts IKT zināšanu kapacitātes paaugstināšanai MVU, veicinot izaugsmi un inovācijas” (PGI00088, SKILLS+) partnera uzdevumu sekmīgu īstenošanu.

Santa Sīpola, Elektroniskās pārvaldes departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas projekta koordinators

[Pdf 1]

 

[Pdf 2]

 

[Pdf 3]

Par projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” uzraudzības padomi

08.11.2016. Nr.285

VARAM

Līdz projekta beigām

Uzraudzīt projekta aktivitāšu īstenošanu atbilstoši Projekta mērķiem un plānotajiem rezultātiem

Rinalds Muciņš, Valsts sekretārs

[Pdf 1]

Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu Aizsardzībai Latvijā” Uzraudzības grupa

31.05.2017.

Nr.1-2/83

VARAM

Līdz projekta beigām

Veikt Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 150 noteiktā 5.4.2.1.pasākuma „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi” mērķu sasniegšanas, gadskārtējo rezultātu un kompleksa vērtējuma par biotopu teritoriālo izplatību un kvalitāti valstī sagatavošanas sabiedrisko pārraudzību

Alda Ozola, Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos

[Pdf 1]

 

[Pdf 2]

Ainavu ekspertu padome

11.07.2017

Nr. 1-2/106

VARAM

Bez termiņa

Nodrošināt Latvijas simtgades pasākuma “Reģionu dienas” aktivitātes “Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”” īstenošanu

Kristīne Kedo, Telpiskās plānošanas departamenta Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vadītāja

[Pdf 1]

Starpinstitūciju darba grupa (ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru izstrādei)

17.07.2017

Nr.1-2/111

VARAM

Bez termiņa

Īstenot statistikas likuma 21. panta 1. punktā dotā uzdevuma izpildi un nodrošināt Ministru kabineta noteikumu projekta par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru sagatavošanu

Iveta Teibe, Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vadītāja

[Pdf 1]

Pielāgošanās klimata pārmaiņām starpinstitūciju darba grupa

13.09.2017

Nr. 1-2/140

VARAM

Pastāvīga

Nodrošināt informācijas apmaiņu par pielāgošanās klimata pārmaiņām aktuālajiem jautājumiem,  sniegt priekšlikumus Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģijas 2030. gadam projekta un citu ar pielāgošanās klimata pārmaiņām saistītu politikas plānošanas dokumentu pilnveidošanai un ieviešanai,

veicināt pielāgošanās klimata pārmaiņām aspektu integrēšanu un vērā ņemšanu visu nozaru politikas plānošanas dokumentos, tiesību aktos, valsts budžeta un pārraudzīto finanšu instrumentu projektos un pētījumos.

Alda Ozola, valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos

[Pdf 1]

 

[Pdf 2]

Darba grupa par e-asistenta funkcijas ieviešanas izvērtēšanu

13.09.2017. Nr. 1-2/141

VARAM

01.09.2018.

Izvērtēt e-asistenta funkcijas (pilnvarojums e-pakalpojumu pieteikšanā) ieviešanu klientu apkalpošanā, mazinot administratīvo slogu valsts pārvaldes iestādēm, elektroniski saņemot valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklā pieteikto valsts pārvaldes pakalpojumu iesniegumus

Jānis Glazkovs, Publisko pakalpojumu departamenta direktors

[Pdf 1]

 

[Pdf 2]

Pielāgošanās klimata pārmaiņām ekspertu darba grupa

13.09.2017.

Nr. 1-2/142

VARAM

Pastāvīga

Nodrošināt informācijas apmaiņu par pielāgošanās klimata pārmaiņām aktuālajiem jautājumiem, t.sk. par pielāgošanās klimata pārmaiņām indikatoriem, pētījumiem, pasākumiem, kā arī politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem

Ilze Prūse, Klimata pārmaiņu departamenta direktore

[Pdf 1]

 

[Pdf 2]

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvā padome

25.09.2017.

Nr.1-2-147

VARAM

Pastāvīga

Sekmēt klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļu izlietojuma caurredzamību un atbilstību šā likuma mērķiem un prasībām, kā arī iesaistīt sabiedrības pārstāvjus klimata pārmaiņu finanšu instrumenta vadības un īstenošanas uzraudzībā

Alda Ozola, Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos

[Pdf 1]

Radiācijas drošības padome

02.11.2017. Nr.1-2/166

VARAM

Pastāvīga

Konsultēt valsts un pašvaldību institūcijas un iestādes, kā arī citas institūcijas un iestādes par jautājumiem, kas saistīti ar radiācijas drošību un kodoldrošību, un veicināt dažādu institūciju sadarbību radiācijas drošības nostiprināšanā

Alda Ozola, Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos

[Pdf 1]

IKT prasmju stratēģisko dokumentu izstrādes darba grupa

18.01.2018. Nr.1-2/7

VARAM

30.04.2018.

Veikt sabiedrības informāciju un komunikāciju tehnoloģiju iespēju izmantošanas un uzvedības maiņas veicināšanas stratēģijas, detalizēta aktivitāšu laika plāna izveides, radošā koncepta un vienotas grafiskās identitātes izstrādes izvērtēšanu

Jānis Glazkovs, Publisko pakalpojumu departamenta direktors

[Pdf 1]

VARAM neformālās darba grupas

Darba grupa, lai nodrošinātu kvalitatīvu un reālajai situācijai atbilstošu statistisko informāciju par Latvijas veikumu Eiropas un starptautiskajos digitālās ekonomikas un sabiedrības attīstības novērtējumos, kā arī veicinātu pasākumus mērķtiecīgai un koordinētai Latvijas rādītāju uzlabošanai minētajās jomās.

nav

01.09.2016 – beztermiņa

Darba grupa veidota kā informācijas apmaiņas forums saskaņotas rīcības nodrošināšanai, koordinētai informācijas sniegšanai un pasākumu, iespēju identificēšanai Latvijas rādītāju uzlabošanai.

Valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos

Kontaktpersona: Elita Zvaigzne

[Pdf 1]

Darba grupa par nacionālā līmenī risināmajiem uzdevumiem saistībā ar Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva: konkurētspējīgas datu un zināšanu ekonomikas veidošana Eiropā (COM/2016/178)"".

nav

01.09.2016 – beztermiņa

Nacionālā līmenī risināt uzdevumus saistībā ar Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva: konkurētspējīgas datu un zināšanu ekonomikas veidošana Eiropā

Valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos

Kontaktpersona: Elita Zvaigzne

[Pdf 1]