Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības, reģionālās attīstības plānošanas un koordinācijas, pašvaldību attīstības un pārraudzības, teritorijas attīstības plānošanas un zemes pārvaldības, vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā, kā arī elektroniskās pārvaldes, digitālās transformācijas valsts pārvaldē jomā.

Ministrija ir tieši pakļauta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbību nosaka nolikums (Ministru kabineta 14.07.2022. noteikumi Nr.434 ar grozījumiem 20.12.2022.).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas:

  • darbības virsmērķis - nodrošināt labvēlīgu un modernu dzīves telpu līdzsvaroti un ilgtspējīgi attīstītā Latvijā;
  • vīzija - atvērta un efektīva institūcija ar profesionāliem darbiniekiem un inovatīviem risinājumiem;
  • pamatvērtības - tiesiskums, profesionalitāte, radošums un inovācija, sadarbība un elastība, mērķtiecīgums un motivācija, lojalitāte un  piederība.

Mūsu pamatprincipi

  • ievērot labas pārvaldības principu; 
  • pierādījumos un datos balstīta godprātīga rīcība;
  • efektīva darbība labākā risinājuma sasniegšanai;
  • kopīgos mērķos balstīts komandas darbs;
  • valsts pārvaldība sabiedrības labā.