Nacionālā reģionālās attīstības padome

Viens no svarīgākajiem ministrijas uzdevumiem ir nozaru un reģionālās attīstības politikas koordinācijas veicināšana valstī ar mērķi panākt vienotas izpratnes veicināšanu par reģionālās politikas un reģionālās attīstības jautājumiem, kā arī nodrošināt to, ka nozaru politika tiek veidota un īstenota, ievērojot atsevišķu teritoriju attīstības īpatnības un intereses. Par vienu no instrumentiem šī uzdevuma īstenošanai kalpo Nacionālā reģionālās attīstības padome (turpmāk – NRAP).

2007.gada 27.februāra Nacionālās attīstības padomes sēdē tika izskatīts jautājums par valsts līmenī izveidoto konsultatīvo padomju darbību un to iespējamo kompetenču sadalījumu un optimizāciju, tādējādi novēršot padomju funkciju pārklāšanos un sekmējot koordinētu valsts attīstības plānošanas un uzraudzības procesu.

Lai novērstu NRAP funkciju un uzdevumu pārklāšanos ar Nacionālās attīstības padomes kompetenci, ministrija sagatavoja priekšlikumus grozījumiem Reģionālās attīstības likumā, paredzot precizēt NRAP kompetenci, piedāvājot tai darboties reģionālās attīstības, teritorijas plānošanas un zemes politikas jautājumos, kā arī veicot izmaiņas NRAP sastāvā, nodrošinot valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību interešu līdzvērtīgu pārstāvniecību NRAP darbā.

Saskaņā ar grozījumiem Reģionālās attīstības likumā (spēkā esoši no 2007.gada 30.maija), izstrādāti un apstiprināti Ministru kabineta š.g. 28.augusta sēdē noteikumi „Nacionālās reģionālās attīstības padomes nolikums" (protokols Nr.47 (11.§)).

Saskaņā ar nolikumu, NRAP ir Ministru kabineta izveidota koleģiāla konsultatīva institūcija, kura koordinē reģionālo attīstību, teritorijas plānošanu un zemes politiku valstī.

Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 15.panta 2.daļu, NRAP priekšsēdētājs ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs.

NRAP sastāvā vienādā skaitā ietilpst valsts pārvaldes institūciju pārstāvji un pārstāvji no plānošanas reģioniem un pašvaldībām:

 • Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs;
 • Finanšu ministrijas valsts sekretārs;
 • Labklājības ministrijas valsts sekretārs;
 • Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs;
 • Satiksmes ministrijas valsts sekretārs;
 • Zemkopības ministrijas valsts sekretārs;
 • Vides ministrijas valsts sekretārs;
 • Kultūras ministrijas valsts sekretārs;
 • Veselības ministrijas valsts sekretārs;
 • Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs;
 • Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs;
 • Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs;
 • Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs;
 • Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs;
 • trīs Latvijas Pašvaldību savienības pilnvaroti pārstāvji;
 • Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pilnvarots pārstāvis.

Reģionālās attīstības likums nosaka, ka NRAP attiecībā uz reģionālo attīstību, teritorijas plānošanu un zemes politiku veic šādas funkcijas:

 • izvērtē politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektus reģionālās politikas, teritorijas plānošanas un zemes politikas jomā;
 • izvērtē reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentus, sekmējot to savstarpējo saskaņotību un koordināciju ar valsts līmeņa politikas plānošanas dokumentiem;
 • izskata ziņojumus par reģionālās politikas, teritorijas plānošanas un zemes politikas īstenošanas gaitu un sniedz priekšlikumus minēto politiku pilnveidošanai;
 • izvērtē priekšlikumus par reģionālās attīstības atbalsta pasākumiem un ziņojumus par attiecīgo pasākumu ieviešanas efektivitāti, nodrošinot reģionālās attīstības atbalsta pasākumu savstarpējo koordināciju;
 • izvērtē kritērijus reģionālās attīstības atbalsta pasākumu finansējuma teritoriālajam sadalījumam;
 • veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs ne retāk kā četras reizes gadā.

NRAP sēdēs 2008.gadā tika izskatīti šādi jautājumi:

 • Valsts zemes politikas pamatnostādnes;
 • Koncepcija par vienotas un koordinētas valsts investīciju plānošanas sistēmas izveidi;
 • Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā;
 • Informācija par Reģionālā fonda izlietojumu;
 • Informācija par ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības attīstības projektu atbilstību īpaši atbalstāmām teritorijas attīstības programmai
 • Informācija par Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārskatu „Reģionu attīstība Latvijā 2007”