1. VARAM dalība OECD komitejās un darba grupās ministrijas pamatdarbības jomās

VARAM ir atbildīgā institūcija par Latvijas interešu pārstāvēšanu:

  1. Vides politikas komitejā
  2. Ķimikāliju komitejā
  3. Digitālās ekonomikas politikas komitejā
  4. Reģionālās attīstības politikas komitejā

Papildus, atbilstoši kompetencei un atkarībā no darba kārtības jautājumiem, VARAM līdzdarbojas Latvijas interešu pārstāvēšanā šādās OECD komitejās: Ekonomikas un attīstības analīzes komitejā, Izglītības politikas komitejā, Patērētāju aizsardzības politikas komitejā, Apdrošināšanas un privāto pensiju komitejā, Publiskās pārvaldības komitejā un Zinātnes un tehnoloģiju politikas komitejā.


Kontakti informācijai: Linda Gaibišela, Koordinācijas departamenta, Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības koordinācijas nodaļas vecākā eksperte, OECD jautājumu koordinatore e-pasts: oecd@varam.gov.lv; tel. nr. 67026532

2. VARAM dalība citās OECD projektos un pētījumos

2018. gadā uzsākts OECD pētījums “Latvijas investīciju plūsmu transporta sektorā saderīgums ar Parīzes nolīgumu”, lai novērtētu investīciju plūsmas (t.sk. publiskās un privātās) transporta nozarē. Pētījumu plānots pabeigt 2020.gadā.

2018.-2019. gadā tika izstrādāts OECD Latvijas vides raksturlielumu pārskats (Environmental Performance Review), kas ir viens no obligātajiem izvērtējumiem visām OECD dalībvalstīm. Pārskata mērķis ir palīdzēt valstīm novērtēt progresu nacionālo un starptautisko vides saistību īstenošanā, veicināt OECD valstu savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī sniegt neatkarīgas, uz faktiem balstītas un mērķtiecīgas rekomendācijas tālākai vides snieguma uzlabošanai. Latvijas vides raksturlielumu pārskata ietvaros padziļināti tiek analizēts sniegums pārejā uz aprites ekonomiku un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.
Plašāka  informācijas par pārskatu pieejama šeit: http://www.oecd.org/environment/country-reviews/oecd-environmental-performance-reviews-latvia-2019.htm

Kopš 2017.gadā Latvija  ir iesaistījusies OECD digitālajā horizontālajā projektā (OECD Going digital), kura mērķis ir izveidot ietvaru, lai nākotnē palīdzētu veidot digitālās transformācijas valstīs, un kas ir būtisks sabiedrībai, lai integrētos straujajā digitālās vides attīstībā. Projekta mērķis ir palīdzēt politikas veidotājiem labāk izprast digitālās transformācijas procesus, attīstīt un ieviest tādu politikas ietvaru, kas veicina pozitīvu un iekļaujošu digitālo ekonomiku un sabiedrību. OECD šobrīd strādā pie digitālās jomas ietekmes izvērtējumiem un gatavo vairāk nekā 70 ziņojumus, ka sniegs novērtējumu par vairākām nozarēm un digitalizācijas ietekmi uz tām. Latvijai minētā dalība sniedz pieredzi un iespējas iegūt analīzi par pārnozaru horizontālām ietekmēm uz / no digitālās vides. Latvija ir iesaistījies un devusi vērtējumu par vairākiem OECD sagatavotajiem ziņojumiem.
2018.gada nogalē uzsākta OECD izvērtējuma par Latvijas digitālo transformāciju izstrāde. Latvijas digitālās transformācijas izvērtējums ir būtisks ne tikai raugoties no starptautiskās prizmas, ne mazāk svarīgi ir tas, ka tiks uzsākts darbs pie Latvijas informācijas sabiedrības pamatnostādņu pēc 2020. gada izstrādes. Šis izvērtējums sniegs neatsveramu pievienoto vērtību, izstrādājot gan informācijas sabiedrības, gan arī Nacionālā attīstības plāna, kā arī Viedās specializācijas stratēģijas un citu jomu turpmākos politikas plānošanas dokumentus. Izvērtējumu paredzēts pabeigt 2020.gadā

2019 gadā VARAM pārstāvji piedalījās OECD projektā Ukrainā, daloties pieredzē par publisko investīciju plānošanas un īstenošanas jautājumiem reģionu attīstībai. 

3. ESAO vides raksturlielumu pārskats par Latviju

Plašāka informācija  par OECD organizācijas mājas lapā un Ārlietu ministrijas mājas lapā!