VARAM dalība OECD komitejās un darba grupās ministrijas pamatdarbības jomās

VARAM ir atbildīgā institūcija par Latvijas interešu pārstāvēšanu:

  1. Vides politikas komitejā
  2. Ķimikāliju un biotehnoloģiju komitejā
  3. Digitālās ekonomikas politikas komitejā
  4. Reģionālās attīstības politikas komitejā

Papildus, atbilstoši kompetencei un atkarībā no darba kārtības jautājumiem, VARAM līdzdarbojas Latvijas interešu pārstāvēšanā šādās OECD komitejās: Ekonomikas un attīstības analīzes komitejā, Izglītības politikas komitejā, Patērētāju aizsardzības politikas komitejā, Apdrošināšanas un privāto pensiju komitejā, Publiskās pārvaldības komitejā un Zinātnes un tehnoloģiju politikas komitejā.


Kontakti informācijai: Linda Gaibišela, Koordinācijas departamenta, Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības koordinācijas nodaļas vecākā eksperte, OECD jautājumu koordinatore e-pasts: oecd@varam.gov.lv; tel. nr. 67026532

VARAM dalība citos OECD projektos

2018.–2019. gadā tika izstrādāts OECD Latvijas vides raksturlielumu pārskats (Environmental Performance Review), kas ir viens no obligātajiem izvērtējumiem visām OECD dalībvalstīm. Pārskata mērķis ir palīdzēt valstīm novērtēt progresu nacionālo un starptautisko vides saistību īstenošanā, veicināt OECD valstu savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī sniegt neatkarīgas, uz faktiem balstītas un mērķtiecīgas rekomendācijas tālākai vides snieguma uzlabošanai. Latvijas vides raksturlielumu pārskata ietvaros padziļināti tiek analizēts sniegums pārejā uz aprites ekonomiku un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.
Plašāka  informācijas par pārskatu pieejama šeit: http://www.oecd.org/environment/country-reviews/oecd-environmental-performance-reviews-latvia-2019.htm

No 2021.gada jūlija VARAM piedalās OECD Horizontālā projektā par klimata un ekonomiskās noturības veidošanu pārejā uz oglekļa mazietilpīgu ekonomiku un tā ietvaros īstenotajā OECD Starptautiskajā rīcības programmā klimata jomā (IPAC) un tā struktūrās:

  1. Horizontālā projekta komiteju līderības grupā;
  2. Klimata draugugrupā, kas ietver arī IPAC īstenošanas jautājumus;
  3. IPAC Tehniskajā ekspertu grupā.

Latvija ir iesaistījusies OECD Digitālajā horizontālajā projektā (OECD Going Digital), kura mērķis ir izveidot ietvaru, lai nākotnē palīdzētu veidot digitālās transformācijas valstīs, un kas ir būtisks sabiedrībai, lai integrētos straujajā digitālās vides attīstībā.

2021.gada 10.februārī prezentēts OECD izvērtējums “Going Digital in Latvia, kas sniedza rekomendācijas Latvijas digitālās transformācijas politikas attīstības veicināšanai. Izvērtējumā aplūkotas tendences digitālo tehnoloģiju izmantošanā iedzīvotāju, uzņēmumu vidū un publiskajā pārvaldē, tiek analizētas digitalizācijas radītās iespējas un izaicinājumi digitālai pārvaldībai, savienojamībai, digitālo tehnoloģiju ieviešanai un izmantošanai, drošumam digitālā vidē, uzņēmējdarbības digitalizācijai un digitālajām inovācijām un sniegtas rekomendācijas politikas plānošanā digitālās transformācijas apstākļos

Citi ar OECD saistīti pasākumi

2021.gada 22. septembrī Parīzē notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša tikšanās ar OECD Ģenerālsekretāru. Tikšanās ietvaros tika pārrunātas VARAM būtiskas aktualitātes OECD darbā. Tostarp pārrunāti Latvijas Digitālās transformācijas pamatnostādnēs izvirzītie mērķi uz zaļāku un videi draudzīgāku tehnoloģiju un informācijas sistēmu attīstību, digitālās ekonomikas loma klimata un vides jautājumu risināšanā, kā arī Latvijas pievienošanās IPAC.

2022.gada maijā Helsinkos notikušās OECD Atvērtās valdības darba grupas ietvaros  VARAM un Valsts kancelejas pārstāvji prezentēja Latvijas Atvērtās pārvaldības rīcības plānu un tajā ietvertās aktivitātes kā labās prakses piemērus.

2022.gada 9. – 10. jūnijā VARAM Parlamentārais sekretārs Gatis Zamurs Latvijas delegācijas sastāvā piedalījās Parīzē notiekošajā OECD Ministru Padomes ministru līmeņa sanāksmē. Sanāksmes ietvaros VARAM parlamentārais sekretārs pauda Latvijas nostāju diskusijā par zaļo pāreju, tostarp klimata pārmaiņu mazināšanu un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanu.

ESAO vides raksturlielumu pārskats par Latviju

Plašāka informācija  par OECD organizācijas mājas lapā un Ārlietu ministrijas mājas lapā!