norway grants

Lai veicinātu Latvijas un Norvēģijas institūciju sadarbību, Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” (turpmāk – Programma) ietvaros projektu īstenotāji var pretendēt uz atbalstu divpusējā sadarbības fonda Programmas līmeņa iniciatīvu organizēšanai. Iniciatīvu atbalsta jomas ir klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām, vide un ekosistēmas.

Fonda finansējums

Programmas līmeņa divpusējās sadarbības veidošanai pieejamais finansējums ir 100 000 eiro.

Par finansējuma izlietojumu un divpusējās sadarbības pasākumiem lemj Programmas Sadarbības komiteja, kas konsultē par Programmas sagatavošanu un ieviešanu.

Atbalsta saņēmēji

Atbalsta saņēmēji ir projektu īstenotāji, kas noteikti 2020. gada 18. februāra Ministru kabineta noteikumos Nr. 93:

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā iepriekš noteiktā projekta “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā” īstenotājs;
 • Zemkopības ministrija kā iepriekš noteiktā projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošanas lauksaimniecībā” īstenotājs;
 • Atklātā konkursa “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” projektu īstenotāji.

Atbalstāmās iniciatīvas

 • aktivitātes ar mērķi stiprināt divpusējās attiecības starp Norvēģiju un Latviju;
 • projektu partnerības veicināšana starp Norvēģiju un Latviju pirms iepriekš noteikto projektu iesniegumu izstrādes un to ieviešanas laikā;
 • sadarbības tīkla veidošana, pieredzes, zināšanu, labās prakses piemēru apmaiņa starp projektu īstenotājiem un Norvēģijas institūcijām un/vai starptautiskajām organizācijām.

Attiecināmās izmaksas

Attiecināmās izmaksas atbalsta saņēmējiem finansē 100% apmērā no divpusējās sadarbības fonda attiecināmajām izmaksām:

 • pasākumu izmaksas potenciālo Norvēģijas projekta partneru piesaistīšanai;
 • konferenču, semināru, kursu, izstāžu, kampaņu, komandējumu, mācību semināru un sanāksmju organizēšanas izmaksas;
 • datu vākšanas, ziņojumu, pētījumu un publikāciju sagatavošanas un publicēšanas izmaksas;
 • ārējo konsultantu un iesaistīto ekspertu pakalpojumu izmaksas;
 • zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības vai attiecīgās institūcijas iekšējā audita struktūrvienības izmaksas;
 • citas izmaksas, kas apstiprinātas Programmas Sadarbības komitejā.

Izmaksām jābūt izlietotām vienīgi iniciatīvas mērķu sasniegšanai. Izmaksas ir jāveic ievērojot izmaksu lietderības, ekonomiskuma, efektivitātes principus, kā arī publiskā iepirkuma tiesisko regulējumu. Komandējumu izmaksas attiecināmas saskaņā ar izdevumu normām, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ievērojot, ka transporta pakalpojumu izmaksas nepārsniedz ekonomiskajai klasei atbilstošās cenas.

Pieteikšanās kārtība

Pieteikuma iesniedzējs vismaz 1 mēnesi  pirms plānotā pasākuma iesniedz VARAM kā Programmas apsaimniekotājam iniciatīvas priekšlikumu (pieteikuma veidlapu angļu valodā).

Projekta īstenotāja divpusējā sadarbības fonda iniciatīvas pieteikuma veidlapa: 

Projektu īstenotāji 30 kalendāro dienu laikā pēc divpusējā sadarbības fonda iniciatīvas īstenošanas sagatavo un iesniedz VARAM divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas pamatojošo dokumentāciju kopā ar atskaites veidlapu, kas pieejama šeit.

Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvām pieteikumus var iesniegt līdz 2024. gada 30. aprīlim un īstenot tās līdz 2024.gada 30.oktobrim, vai līdz brīdim, kad pieejamais finansējums būs izlietots.

Kontaktinformācija:
Attīstības instrumentu departamenta
Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas vecākā eksperte
Aija Kesmina
Tālr. 67026522
aija.kesmina@varam.gov.lv