Plānotais AF* finansējums:

12 490 800 euro

Finansējuma saņēmēji:

 • tiešās pārvaldes iestādes;
 • publiskas personas kapitālsabiedrības, kuras pilda pārvaldes uzdevumu un atvasinātas publiskas personas, kas darbojas zinātniskās izpētes un augstākās izglītības jomā.

Atbalstāmās darbības:

Investīcijas 2.1.2.2.i. mērķu sasniegšana tiks nodrošināta īstenojot projektus atbilstoši šādiem investīciju nolūkiem:

 • Iekšlietu ministrijas informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros;
 • Latvijas nacionālās bibliotēkas mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros;
 • Latvijas valsts radio un televīzijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros;
 • Lauksaimniecības datu centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros.

Investīcijas 2.1.2.2.i. projekta ietvaros var tikt veiktas šādas atbalstāmās darbības:

 1. valsts pārvaldes (t.sk. valstspilsētu un novadu pašvaldību zinātnisko institūciju, augstākās izglītības iestāžu) centralizētu platformu un koplietošanas pakalpojumu attīstība, t.sk.:
  1. valsts pārvaldes iestāžu skaitļošanas un datu glabātuvju infrastruktūras pakalpojumu konsolidācija, izveidojot specializētus kompetenču centrus;
  2. valsts pārvaldes aprīkošana ar specializētiem tehnoloģiskiem risinājumiem un specializētām iekārtām, kas projekta darbību plāna ietvaros veikta, lai sasniegtu konkrētā investīcijas pasākuma mērķi, nodrošinot iespējas īstenot digitāli transformētus pārvaldes procesus.
 2. projektu vadība un administrēšana;
 3. programmu īstenošanas koordinēšana un IKT arhitektūras pārvaldība projektu un programmu līmenī, lai veicinātu reformu un investīciju virziena mērķu efektīvu sasniegšanu projektu un programmu mijiedarbībā;
 4. vizuālās identitātes un publicitātes pasākumi atbilstoši regulas Nr. 2021/241 34. panta 2. punktā noteiktajām prasībām un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantam;
 5. projekta rezultātu audita vai revīzijas veikšana, ko veic finansējuma saņēmējs, neatkarīgs revidents vai iekšējais auditors, lai pārliecinātos par projekta ietvaros veikto izmaksu pamatotību, atskaites punktu un mērķu sasniegšanu un atbilstību investīcijas īstenošanas nosacījumiem, tai skaitā, ka nav konstatējamas pazīmes par pieļautu interešu konflikta, dubultfinansējumu, korupcijas un krāpšanas situāciju projektā, kā arī sasniegto rezultātu atbilstību projektā plānotajam.

Sasniedzamie atskaites punkti un mērķi:

Investīcijas 2.1.2.2.i., kuras ietvaros īstenotie projekti ir stratēģiski svarīgi projekti, mērķis ir:

 • nodrošināt koplietošanas skaitļošanas un datu pārvaldības infrastruktūru un pakalpojumus publiskajai pārvaldei, kā arī attīstīt IKT infrastruktūras kompetences centrus datu glabāšanai un skaitļošanai (Latvijas federētā mākoņa mezglpunkti);
 • izveidot Latvijas federēto mākoni, kas nodrošina publiskā sektora datu glabāšanas un skaitļošanas spēju konsolidāciju koordinētā projektā, sākotnēji ietverot četru kopīgo pakalpojumu sniedzēju integrāciju nacionālajā federētajā mākonī;
 • integrēt trīs sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas platformas un pakalpojumus un septiņas departamentu un atbalsta funkciju platformas nacionālā federētajā mākonī.

 

Investīciju 2.1.2.2.i. īsteno līdz 2026. gada 31. augustam un tās ietvaros sasniedzamie mērķi ir:

 • līdz 2024. gada 31. decembrim – kopīgo pakalpojumu sniedzēju skaits, kas integrēti nacionālajā federētajā mākonī — mākoņdatošanas risinājumos – 4;
 • līdz 2026. gada 31. augustam – publiskās pārvaldes informācijas sistēmas pārveidotas modernā informācijas sistēmas arhitektūrā un mitinātas nacionālajā federētajā mākonī – 10.

Projektu atlases laiks:

Līdz 2022. gada 31. decembrim

Saistītie normatīvie akti:

Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 435 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes ''Digitālā transformācija'' 2.1. reformu un investīciju virziena ''Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija'' īstenošanas noteikumi.

Cita informācija:

Nozares ministrijām un Valsts kancelejai līdz 2022. gada 31. decembrim iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā finansējuma saņēmēju sagatavotos rīkojumu projektus par projektu īstenošanu.

 

Kontaktinformācija:

Monta Ločmele, tel.: 66016722, e‑pasts: monta.locmele@varam.gov.lv

* Eiropas Savienības Atveseļošanas fonds 

Fondu-logo