Specifiskais atbalsta mērķis 5.2.1.: Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju

Apraksts:

Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij ir saistošas prasības atkritumu apsaimniekošanā. Pamatojoties uz ES vides acquis prasībām, tika izstrādāts 2014.-2020.gada plānošanas perioda Partnerības līgums un darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” (DP). Nozīmīgākais vides acquis prasību aspekts ir atkritumu kā resursu izmantošana, kas īstenojama, veicot atkritumu dalītu vākšanu un pārstrādi.

Izvērtējot ES direktīvās noteikto mērķu sasniegšanas iespējas, kuru realizācijai būtu nepieciešams ES struktūrfondu ieguldījums, tika secināts, ka visbūtiskākais atbalsts ir nepieciešams Atkritumu pamatdirektīvā 2008/98/EK par atkritumiem noteikto dalītās savākšanas un pārstrādes mērķu izpildes veicināšanai, jo tādejādi tiktu veicināta ne tikai šajā direktīvā noteikto mērķu izpilde, bet arī Poligonu direktīvā (1999/31/EK) un Iepakojuma direktīvā (94/62/EK) noteikto mērķu sasniegšana.

Līdz ar to VARAM pieejamo Kohēzijas fonda finansējumu specifiskā atbalsta mērķa 5.2.1. “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” ietvaros novirzīs šādu darbību īstenošanai:

5.2.1.1. Dalītā atkritumu vākšana

5.2.1.2. Atkritumu pārstrāde

5.2.1.3. Atkritumu reģenerācija ar enerģijas atguvi

Ar šo darbību atbalstu un projektu palīdzību tiks nodrošināts, ka atkritumi pēc iespējas tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē, tiks samazināts radīto atkritumu apjoms un atkritumu poligonos noglabājamo bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu daudzums, kā arī palielināts pārstrādei un reģenerācijai nodoto atkritumu īpatsvars, nodrošinot resursu efektīvu izmantošanu. 


Kontaktinformācija:

Austra Auziņa, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadošā eksperte,  tel. +371 26304165, e-pasts: austra.auzina@varam.gov.lv (par visiem 5.2.1. pasākumiem);

Kristīne Dūdiņa (prombūtnē), VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, e-pasts: kristine.dudina@varam.gov.lv (par 5.2.1.2. pasākumu “Atkritumu pārstrāde”)

Signe Zakka, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel.: +371 25454858, e-pasts: signe.zakka@varam.gov.lv