Specifiskais atbalsta mērķis 5.2.1.: Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju

Apraksts:

Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij ir saistošas prasības atkritumu apsaimniekošanā. Pamatojoties uz ES vides acquis prasībām, tika izstrādāts 2014.-2020.gada plānošanas perioda Partnerības līgums un darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” (DP). Nozīmīgākais vides acquis prasību aspekts ir atkritumu kā resursu izmantošana, kas īstenojama, veicot atkritumu dalītu vākšanu un pārstrādi.

Izvērtējot ES direktīvās noteikto mērķu sasniegšanas iespējas, kuru realizācijai būtu nepieciešams ES struktūrfondu ieguldījums, tika secināts, ka visbūtiskākais atbalsts ir nepieciešams Atkritumu pamatdirektīvā 2008/98/EK par atkritumiem noteikto dalītās savākšanas un pārstrādes mērķu izpildes veicināšanai, jo tādejādi tiktu veicināta ne tikai šajā direktīvā noteikto mērķu izpilde, bet arī Poligonu direktīvā (1999/31/EK) un Iepakojuma direktīvā (94/62/EK) noteikto mērķu sasniegšana.

Līdz ar to VARAM pieejamo Kohēzijas fonda finansējumu specifiskā atbalsta mērķa 5.2.1. “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” ietvaros novirzīs šādu darbību īstenošanai:

Pasākums:

5.2.1.1. Dalītā atkritumu vākšana

5.2.1.2. Atkritumu pārstrāde

5.2.1.3. Atkritumu reģenerācija ar enerģijas atguvi

Kohēzijas fonds:

151 400 euro

51 270 738 euro

9 184 249 euro

Finansējuma saņēmēji:

kapitālsabiedrība, pašvaldība vai pašvaldības iestāde, papildus 3. kārtas 2. uzsaukumā - arī atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzēji

Atbalstāmās darbības:

•  dalītās atkritumu savākšanas punktu izveide un pilnveide

•  atkritumu dalītās savākšanas laukumu izveide un pilnveide

•  specializētā autotransporta iegāde atkritumu dalītai vākšanai

•  pārstrādes iekārtu un kompostēšanas laukumu izbūve, nodrošinot pilna cikla darbību

 

•  atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi iekārtu izbūve, nodrošinot pilna cikla darbību

 

Sasniedzamais rezultāts:

•  šķiroto atkritumu apjoma palielinājums par 1859 t gadā

•  izbūvētas pārstrādes iekārtas, kas nodrošina papildu 172 000 t/gadā atkritumu pārstrādi

•  izbūvētas atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi iekārtas, kas nodrošina pārstrādes jaudas pieaugumu 11 000 t gadā

Projektu atlases laiks:

No 02.02.2017. līdz 28.04.2017.

1.atlases kārta “Sadzīves atkritumu pārstrādes iekārtu izveide”: atlase no 07.04.2017. līdz 06.07.2017.

2.atlases kārta “Citu atkritumu veidu, kas nav sadzīves atkritumi un bioloģiski noārdāmie atkritumi, pārstrādes iekārtu izveide,

2.kārta”: atlase no 08.05.2017. līdz 28.07.2017.


3.atlases kārta "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide":
1. uzsaukuma  atlase no 14.09.2017 līdz 01.03.2018 (saskaņā ar grozījumiem projektu iesniegumu atlases nolikumā, kas 12.12.2017 un 05.01.2018 publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis)
2. uzsaukuma atlase no 19.06.2020. līdz 20.07.2020.

No 18.10.2017. līdz 18.10.2018.

Aprites stadija:

Projektu pēcuzraudzība Projektu ieviešana Projektu ieviešana

Ministru kabineta noteikumi, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

• Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumi Nr.494 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.1. pasākuma "Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi”

• Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumi Nr.588 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi” 

• Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumi Nr. 498 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.3. pasākuma “Atkritumu reģenerācijas veicināšana” īstenošanas noteikumi”

•    ARHĪVS -1 

•    ARHĪVS -2

•    ARHĪVS -3

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:
 - Uzraudzības komitejā apstiprinātie kritēriji (18.05.2016 rakstiskā procedūra) pieejami šeit!
 - Apakškomitejā saskaņoto kritēriju, to vērtēšanas metodikas, sākotnējā novērtējuma aktuālās versijas pieejamas šeit!

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” sākotnējais novērtējums

• Uzraudzības komitejas apstiprinātie kritēriji un to vērtēšanas metodika (13.04.2017 rakstiskā procedūra, kritēriji apstiprināti 02.05.2017.) pieejami šeit!

Metodiskie materiāli finansējuma saņēmējiem

• Izmaksu un ieguvumu analīzes modeļa paraugs (aktualizēts 12.04.2017.)

• Izmaksu un ieguvumu analīzes formu aizpildīšanas vadlīnijas (aktualizēts 12.04.2017.)

• Skaidrojums par sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu plānu

1. un 2.atlases kārtas izmaksu un ieguvumu analīze:
     • Izmaksu un ieguvumu analīzes modeļa paraugs (aktualizēts 12.04.2017.)

     • Izmaksu un ieguvumu analīzes formu aizpildīšanas metodika (aktualizēts 12.04.2017.)

3. atlases kārtas 1. uzsaukuma izmaksu un ieguvumu analīze, ja projekta iesniedzējs NAV sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs:
     • Izmaksu un ieguvumu analīzes modeļa paraugs
     • Izmaksu un ieguvumu analīzes formu aizpildīšanas metodika

3. atlases kārtas 1. uzsaukuma izmaksu un ieguvumu analīze, ja projekta iesniedzējs IR sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs:
     • Izmaksu un ieguvumu analīzes modeļa paraugs
     • Izmaksu un ieguvumu analīzes formu aizpildīšanas metodika

3. atlases kārtas 2. uzsaukuma izmaksu un ieguvumu analīze, ja projekta iesniedzējs NAV sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs:
     • Izmaksu un ieguvumu analīzes modeļa paraugs
     • Izmaksu un ieguvumu analīzes formu aizpildīšanas metodika

3. atlases kārtas 2. uzsaukuma izmaksu un ieguvumu analīze, ja projekta iesniedzējs IR sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs:
     • Izmaksu un ieguvumu analīzes modeļa paraugs
     • Izmaksu un ieguvumu analīzes formu aizpildīšanas metodika

• Izmaksu un ieguvumu analīzes modeļa paraugs 

• Izmaksu un ieguvumu analīzes formu aizpildīšanas metodika 

Informācija par projekta īstenošanu:

Projektu īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Informācija par projektu īstenošanu pieejama:

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-istenosana/5-2-1-1-atkritumu-dalitas-savaksanas-sistemas-attistiba

1.kārta: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-istenosana/5-2-1-2-sadzives-atkritumu-parstrades-iekartu-izveide

2.kārta: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-istenosana/5-2-1-2-atkritumu-parstrades-veicinasana-2-karta

3.kārta: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-istenosana/5-2-1-2-atkritumu-parstrades-veicinasana-3-karta-biologiski-noardamo-atkritumu-parstrades-iekartu-izveide

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-istenosana/5-2-1-3-atkritumu-regeneracijas-veicinasana

Ar šo darbību atbalstu un projektu palīdzību tiks nodrošināts, ka atkritumi pēc iespējas tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē, tiks samazināts radīto atkritumu apjoms un atkritumu poligonos noglabājamo bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu daudzums, kā arī palielināts pārstrādei un reģenerācijai nodoto atkritumu īpatsvars, nodrošinot resursu efektīvu izmantošanu. 

Kontaktinformācija:

Austra Auziņa, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadošā eksperte,  tel.  67026581, e-pasts: austra.auzina@varam.gov.lv (par visiem 5.2.1. pasākumiem)

Kristīne Dūdiņa, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 67026410, e-pasts: kristine.dudina@varam.gov.lv (par 5.2.1.2. pasākumu “atkritumu pārstrāde”)

Dana Prižavoite, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja, tel. 67026946,  e-pasts: dana.prizavoite@varam.gov.lv