Informācija pašvaldībām par pieprasījumu sagatavošanu finansējuma saņemšanai no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2023. gada 7. augusta vētras radīto zaudējumu novēršanai

Atbalsta sniegšanā tiek piemēroti Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 421) 6.2. sadaļas “Īpaši līdzekļu pieprasīšanas nosacījumi pašvaldībām” nosacījumi.

Pašvaldības pieprasījumus VARAM var iesniegt pa daļām

Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls

Lai saņemtu atbalstu dzīvojamo māju atjaunošanai (individuālās dzīvojamās mājas un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas), pašvaldība VARAM iesniedz:

 1. Ja piešķirts vienreizējs finansiāls atbalsts pamatojoties uz pašvaldības domes lēmumu:
 • pašvaldības domes lēmumu (ja pirms tam tas netika iesniegts) par sniegto finansiālo atbalstu personai (īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam) mājokļa atjaunošanai (individuālās dzīvojamās mājas un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas);
 • veikto maksājumu apliecinošos dokumentus (maksājuma uzdevums vai konta izraksts) par personai izmaksāto vienreizējo finansiālo atbalstu.
 1. Ja sniegts atbalsts remonta veidā pamatojoties uz pašvaldības domes lēmumu:
 • pašvaldības domes lēmumu (ja pirms tam tas netika iesniegts) par sniegto atbalstu personai remonta veidā (īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam) mājokļa atjaunošanai (individuālās dzīvojamās mājas un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas)
 • informāciju par veikto remonta/atjaunošanas darbu izpildi (līgums/vienošanās par veicamajiem darbiem un apmaksu par katru objektu – informācijai jābūt identificējamai par katru dzīvojamo māju atsevišķi).
 1. Ja piešķirts finansiāls atbalsts pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem saskaņā  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otrās daļas 1. un 2. punktā noteikto un likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā":
 • pašvaldības domes lēmumu (ja pirms tam tas netika iesniegts) par sniegto finansiālo atbalstu personai (īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam);
 • veikto maksājumu apliecinošos dokumentus (maksājuma uzdevums vai konta izraksts) par personai izmaksāto finansiālo atbalstu.
Ilustratīvs attēls

Lai saņemtu atbalstu pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo infrastruktūras objektu atjaunošanai, pašvaldība VARAM iesniedz:

 1. Pieteikumu finanšu līdzekļu pieprasīšanai no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" – MK noteikumu Nr. 421 5. pielikums.
 2. Apsekošanas aktu (par to, ka zaudējumi objektam radušies 2023. gada 7. augusta vētras ietekmē, zaudējumu novērtējums un apmērs). Apsekošanu veic pašvaldības izveidota komisija vismaz trīs locekļu sastāvā, piesaistot sertificētu būvinženieri/būvspeciālistu/būvvaldes pārstāvi. Apsekošanas aktam nepieciešams pievienot arī fotogrāfijas, kas uzņemtas apsekošanas laikā.
 3. Pieprasīto līdzekļu tāmi/aprēķinu (veicamo darbu, pakalpojumu vai pasākumu apraksts, nepieciešamo materiālu daudzums, vidējā tirgus cena, atalgojuma aprēķins un paredzamo nodokļu samaksa atbilstoši normatīvajiem aktiem). Aprēķinu/tāmi sagatavo sertificēts speciālists (norāda spēkā esoša sertifikāta numuru). Par jau paveiktajiem darbiem pievieno līgumu, darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, rēķinus, maksājuma uzdevumus vai konta izrakstu.
 4. Apliecinājumu, ka infrastruktūras objekts ir pašvaldības īpašumā vai valdījumā un pievieno pamatlīdzekļu uzskaites kartiņu vai zemesgrāmatas apliecību.
 5. Informāciju par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru objektam radīto zaudējumu novēršanai, pievienojot pašvaldības domes lēmumu.
 6. Apliecinājumu, ka par objektu pašvaldībai nepienākas vai pienākas apdrošināšanas atlīdzība, (jauno, nesen remontēto būvju) garantiju remonti. Ja objekts bija apdrošināts, pievieno apdrošināšanas līgumu vai apdrošināšanas polisi, informāciju par pašvaldības apmaksāto apdrošināšanas prēmiju attiecīgajam gadam (rēķinu un maksājuma uzdevumu), apdrošināšanas pieteikumu, apdrošinātāja pieņemto lēmumu un informāciju par izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību (ja tā tika izmaksāta).Ja objekts nebija apdrošināts, nepieciešams sniegt skaidrojumu/informāciju, kāpēc konkrētais objekts nebija apdrošināts.
Ilustratīvs attēls

Attiecībā uz pašvaldības līdzfinansējuma noteikšanu, 2023. gada 7. augusta vētras gadījumā tiek ņemts vērā kopējais pašvaldības zaudējumu apmērs (sasummējot visus pašvaldības zaudējumus), proti, izdevumi kopā par atbalstu iedzīvotājiem, tai skaitā privātīpašumu (dzīvojamo māju) atjaunošanai un pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo infrastruktūras objektu atjaunošanai.

Lai saņemtu atbalstu par būvniecības atkritumu (bīstamo un nebīstamo) apsaimniekošanu, pašvaldība VARAM iesniedz informāciju, aizpildot VARAM 2023. gada 14. augustā nosūtīto tabulu un pievienojot apliecinošo dokumentāciju (piemēram, rēķini, līgumi) pēc faktiskās situācijas par:

 1. Papildus uzstādīto atkritumu konteineru skaits, tilpums (kubikmetri) un adreses, kur novietoti;
 2. Savākto atkritumu veids un klase, un to daudzums (tonnas);
 3. Informācija par atkritumu apsaimniekotāju (komersants), kas veic konteineru uzstādīšanu un izvešanu;
 4. Savākto atkritumu pārvadājuma mērķis (norādīt vai atkritumi pārvadāti – pārstrādei vai apglabāšanai) un informācija par komersantu, kam nodoti atkritumi;
 5. Atkritumu apsaimniekošanas kopējā maksa (ietverot savākšanu, pārvadāšanu, apglabāšanu, pārstrādi), kā arī pievienojot apliecinošos dokumentus (piemēram, rēķini, līgumi).

Izdevumi par būvniecības atkritumu (bīstamo un nebīstamo) apsaimniekošanu tiek uzskatīti kā pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas izdevumi pašvaldības teritorijā, saskaņā ar MK noteikumu 46. punktu, kas jāņem vērā, gatavojot domes lēmumu.

Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls

Apliecinājums

Citi jautājumi

 • Noteikumu Nr.421 46. punktā minētais nosacījums neattiecas uz gadījumiem, ja pašvaldības izdevumi dabas stihiju seku novēršanai ir saistīti, piemēram, ar koku un zaru zāģēšanu, to šķeldošanu, jo postījumi nav nodarīti pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošam infrastruktūras objektam, izņemot gadījumus, ja koku un zaru zāģēšana, šķeldošana tiek veikta kapsētu teritorijās. Šādos izņēmuma gadījumos tas tiek vērtēts, kā pašvaldības infrastruktūras publiskās teritorijas sakārtošana/atjaunošana. Minētie izdevumi ir iekļaujami kopējos pašvaldības 2023. gada 7. augusta vētras izraisītajos zaudējumos un ietilpst pašvaldības līdzfinansējumā (šādi izdevumi tiek vērtēti kā pašvaldības līdzfinansējums).

 • Ja vētras laikā neatgriezeniski bojāta pašvaldības īpašumā vai valdījumā esoša ēka? Šādi izdevumi no LNG nav atbalstāmi.

 • Pašvaldības plānotie budžeta izdevumi kārtējā gadā skatāmi pašvaldības aktuālākajā pārskatā "Pārskats par pamatbudžeta izpildi".

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties:

 • Par  pieprasījumu sagatavošanu dzīvojamo māju atjaunošanas atbalstam un pašvaldības infrastruktūras objektu atjaunošanas atbalstam – ar VARAM Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Reģionālo atbalsta instrumentu nodaļas vecāko eksperti Solvitu Vaivodi (tālr.: 66016749, e-pasts: solvita.vaivode@varam.gov.lv);
 • Par pieprasījuma sagatavošanu atkritumu apsaimniekošanas  atbalstam – ar VARAM Vides aizsardzības departamenta Atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāju Sandiju Sniķeri (tālr. 67026916, e-pasts: sandija.snikere@varam.gov.lv).

Informācija pašvaldībām par pieprasījumu sagatavošanu finansējuma saņemšanai no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” parastā kārtībā

Pašvaldība līdzekļus var pieprasīt valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem:

 • katastrofu seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai,
 • dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai,
 • ugunsgrēku seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai,
 • likumos un Ministru kabineta tiesību aktos noteiktiem neparedzētiem gadījumiem,
 • kā arī izdevumu kompensēšanai, kas izmaksāti atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamās mājas renovācijai, lai likvidētu terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

Pašvaldības līdzfinansējums. Pašvaldība pieprasījumā minētajam objektam nodrošina līdzfinansējumu radīto zaudējumu novēršanai ne mazāk kā 30 % apmērā, izņemot gadījumu, ja objekts ir:

 • sociālās aprūpes centrs,
 • dienas aprūpes centrs,
 • sociālā māja,
 • speciālā izglītības iestāde, kas nodrošina internāta pakalpojumus.

Kā arī līdzfinansējumu ne mazāk kā 50 % apmērā, ja pašvaldība līdzekļus pieprasa to pašvaldības izdevumu kompensēšanai, kas izmaksāti dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamās mājas renovācijai, lai likvidētu terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

Ja pašvaldība iznomā tās īpašumā vai valdījumā esošu infrastruktūras objektu, tad tā var pretendēt uz līdzekļu saņemšanu neparedzēto izdevumu segšanai no valsts pamatbudžeta līdzekļiem tikai gadījumā, ja ir veikusi tās īpašumā vai valdījumā esoša infrastruktūras objekta apdrošināšanu. Ja objekts ir apdrošināts, pašvaldības līdzfinansējumā ietilpst objekta apdrošināšanas prēmija attiecīgajam gadam.

Pašvaldību iesniegtos pieprasījumus par finanšu līdzekļu piešķiršanu īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem izskata tikai tad, ja radīto zaudējumu kompensēšanai nepieciešamā kopējā summa ir lielāka par 1 400 euro un ja tiesību aktos nav noteikts citādi.

Lielu stihisku nelaimju gadījumā, ja radīto zaudējumu apmērs pārsniedz divus procentus no pašvaldības plānotajiem budžeta izdevumiem kārtējā gadā, Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par citiem līdzekļu piešķiršanas nosacījumiem.

Pašvaldībai nepieciešamos līdzekļus pieprasa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – Ministrija).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” (turpmāk - noteikumi), pašvaldība, iesniedzot Ministrijā pieprasījumu neparedzētiem izdevumiem, aizpilda pieteikumu finanšu līdzekļu pieprasīšanai no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (noteikumu 5.pielikumu) un pievieno nepieciešamos dokumentus.

Ar pieprasījumam pievienojamajiem dokumentiem aicinām iepazīties šeit:
Vadlīnijas veiksmīgai finanšu līdzekļu pieprasījumu no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” sagatavošanai.

Jautājumos par līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lūdzam vērsties Ministrijā, zvanot Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Reģionālo atbalsta instrumentu nodaļas vecākajai ekspertei Solvitai Vaivodei, tālr.: 66016749 vai rakstot uz e-pasta adresi: solvita.vaivode@varam.gov.lv