“Informācija pašvaldībām par pieprasījumu sagatavošanu finansējuma saņemšanai no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” parastā kārtībā”

Pašvaldība līdzekļus var pieprasīt valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem:

  • katastrofu seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai,
  • dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai,
  • ugunsgrēku seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai,
  • likumos un Ministru kabineta tiesību aktos noteiktiem neparedzētiem gadījumiem,
  • kā arī izdevumu kompensēšanai, kas izmaksāti atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem vai lielu stihisku nelaimju gadījumā saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu, dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamās mājas renovācijai, lai likvidētu terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

Pašvaldības līdzfinansējums. Pašvaldība pieprasījumā minētajam objektam nodrošina līdzfinansējumu radīto zaudējumu novēršanai ne mazāk kā 30 % apmērā, izņemot gadījumu, ja objekts ir:

  • sociālās aprūpes centrs,
  • dienas aprūpes centrs,
  • sociālā māja,
  • speciālā izglītības iestāde, kas nodrošina internāta pakalpojumus.

Kā arī līdzfinansējumu ne mazāk kā 50 % apmērā, ja pašvaldība līdzekļus pieprasa to pašvaldības izdevumu kompensēšanai, kas izmaksāti dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamās mājas renovācijai, lai likvidētu terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

Ja pašvaldība iznomā tās īpašumā vai valdījumā esošu infrastruktūras objektu, tad tā var pretendēt uz līdzekļu saņemšanu neparedzēto izdevumu segšanai no valsts pamatbudžeta līdzekļiem tikai gadījumā, ja ir veikusi tās īpašumā vai valdījumā esoša infrastruktūras objekta apdrošināšanu. Ja objekts ir apdrošināts, pašvaldības līdzfinansējumā ietilpst objekta apdrošināšanas prēmija attiecīgajam gadam.

Pašvaldību iesniegtos pieprasījumus par finanšu līdzekļu piešķiršanu īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem izskata tikai tad, ja radīto zaudējumu kompensēšanai nepieciešamā kopējā summa ir lielāka par 1 400 euro un ja tiesību aktos nav noteikts citādi.

Lielu stihisku nelaimju gadījumā, ja radīto zaudējumu apmērs pārsniedz divus procentus no pašvaldības plānotajiem budžeta izdevumiem kārtējā gadā, Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par citiem līdzekļu piešķiršanas nosacījumiem (tai skaitā citiem pašvaldības nodrošināmā līdzfinansējuma apmēriem). Savukārt pašvaldības izdevumu, tai skaitā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otrās daļas 1. un 2. punktā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kompensēšanai, kas atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem vai lielu stihisku nelaimju gadījumā saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu izmaksāti dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem), dzīvokļu īpašniekiem vai to tiesiskajiem valdītājiem dzīvojamās mājas renovācijai, lai likvidētu terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas saskaņā ar likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", pašvaldībai līdzfinansējums jānodrošina ne mazāk kā 10% apmērā.

Pašvaldībai nepieciešamos līdzekļus pieprasa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – Ministrija).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” (turpmāk - noteikumi), pašvaldība, iesniedzot Ministrijā pieprasījumu neparedzētiem izdevumiem, aizpilda pieteikumu finanšu līdzekļu pieprasīšanai no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (noteikumu 5.pielikumu) un pievieno nepieciešamos dokumentus.

Ar pieprasījumam pievienojamajiem dokumentiem aicinām iepazīties šeit:
Vadlīnijas pašvaldībām veiksmīgai finanšu līdzekļu pieprasījumu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” sagatavošanai

Jautājumos par līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lūdzam vērsties Ministrijā, zvanot Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Reģionālo atbalsta instrumentu nodaļas vecākajai ekspertei Solvitai Vaivodei, tālr.: 66016749 vai rakstot uz e-pasta adresi: solvita.vaivode@varam.gov.lv