Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

Līdzekļus no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķir valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem, valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai un to radīto zaudējumu kompensēšanai un citiem neparedzētiem gadījumiem.

Pašvaldībai nepieciešamos līdzekļus pieprasa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Pašvaldība līdzekļus var pieprasīt valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu, dabas stihiju un ugunsgrēku seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai pašvaldību īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem, kā arī likumos un Ministru kabineta tiesību aktos noteiktiem neparedzētiem gadījumiem.

Pašvaldību iesniegtos pieprasījumus par finanšu līdzekļu piešķiršanu īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem izskata tikai tad, ja radīto zaudējumu kompensēšanai nepieciešamā kopējā summa ir lielāka par 1 400 euro un ja tiesību aktos nav noteikts citādi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no pašvaldības papildu informāciju, ja tā nepieciešama konkrētā pieprasījuma izskatīšanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumiem Nr.421 „ Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” (turpmāk – noteikumi) pašvaldībām, dotācijas saņemšanai nepieciešams iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā šādus dokumentus:

  • Aktu par to, ka zaudējumi objektam radušies stihiskas nelaimes, katastrofas vai ugunsgrēka gadījumā, zaudējumu novērtējums un apmērs, vai dokumentus, kas apliecina notikušo faktu un ar to saistītos zaudējumus (zaudējumu mērvienības - m2, kg, tonnas, km un utt.);
  • Pieprasīto līdzekļu aprēķinu (veicamo darbu un pasākumu izmaksu kalkulācija) vai dokumentus, kas apliecina notikušo faktu un ar to saistītos izdevumus. Aprēķinā norāda veicamo darbu, pakalpojumu vai pasākumu aprakstu, nepieciešamo materiālu daudzumu, vidējo tirgus cenu, atalgojuma aprēķinu un paredzamo nodokļu samaksu atbilstoši normatīvajiem aktiem; 
  • Apliecinājumu no būvvaldes vai citas iestādes, ka aprēķinā iekļautās cenas atbilst vidējām tirgus cenām un tehniskais risinājums sagatavotajā koptāmē ir optimāls un atbilst Latvijas Republikas būvnormatīvu prasībām;
  • Apliecinājumu, ka infrastruktūras objekts ir pašvaldības īpašumā vai valdījumā;
  • Informāciju par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru objektam radīto zaudējumu novēršanai. Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu pieprasījumā minētajam objektam radīto zaudējumu novēršanai ne mazāk kā 30 procentu apmērā no objektam radīto zaudējumu apmēra, izņemot gadījumu, ja objekts ir sociālās aprūpes centrs, dienas aprūpes centrs, sociālā māja vai internātskola. Ja objekts ir apdrošināts, pašvaldības līdzfinansējumā ietilpst objekta apdrošināšanas prēmija attiecīgajam gadam. Lielu stihisku nelaimju gadījumā, ja radīto zaudē­jumu apmērs pārsniedz divus procentus no pašvaldības plānotajiem budžeta izdevumiem kārtējā gadā, Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par citiem līdzekļu piešķiršanas nosacījumiem pašvaldībām;
  • Apliecinājumu, ka par objektu pašvaldībai nepienākas vai pienākas apdrošināšanas atlīdzība, (jauno, nesen remontēto būvju) garantiju remonti. 

Ministrija, pašvaldība vai cits līdzekļu izlietotājs nodrošina, lai mērķis, kuram pieprasīti līdzekļi, tiktu sasniegts līdz n gada beigām.

 

Pārskatu sniegšanas kārtība

Ja ministrija saņemtos līdzekļus pārskaita pašvaldībai vai citam līdzekļu izlietotājam, ministrija ir atbildīga par līdzekļu izlietojuma uzraudzību atbilstoši mērķim. Ministrijai ir tiesības pieprasīt pārskatus par līdzekļu izlietojumu, lai nodrošinātu šajā punktā minēto uzraudzību par mērķa sasniegšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldībai līdz pārskata periodam sekojošā mēneša desmitajam datumam jāiesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pārskatu par līdzekļu izlietojumu (pārskata forma pielikumā).

Ja pašvaldība vai cits līdzekļu izlietotājs, kas nav valsts budžeta iestāde, līdzekļus nav izlietojis, tos līdz n gada beigām pārskaita atpakaļ ministrijai, no kuras līdzekļi saņemti.