ES fondu investīcijas – specifiskie atbalsta mērķi, informatīvie materiāli, ziņojumi utt.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošās 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda investīcijas

Saskaņā ar 2014. gada novembrī Eiropas Komisijas apstiprināto darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārziņā ir 11 specifiskie atbalsta mērķi ar kopējo finansējumu 710,6 miljoni EUR projektu īstenošanai šādās investīciju jomās:

 • Reģionālā attīstība – nacionālās un reģionālās nozīmes izaugsmes centru attīstība, teritoriju revitalizācija, pašvaldību ēku energoefektivitāte, atbalsts 89 novadu pašvaldībām;
 • Vides infrastruktūras attīstība un vides aizsardzība – notekūdeņu savākšanas tīklu atjaunošana un paplašināšana, kā arī atbalsts pieslēgumu izbūvei, atkritumu pārstrādes un reģenerācijas infrastruktūras attīstība, plūdu risku samazināšana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana u.c.;
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) – datu un pakalpojumu pieejamības un izmantojamības veicināšana.

Saskaņā ar plānoto laika grafiku (skat. tabulā zemāk) VARAM šobrīd strādā pie projektu atlases uzsākšanai nepieciešamo politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādes (t.sk., projektu atlases kritēriji, Ministru kabineta noteikumi katram specifiskajam atbalsta mērķim utt.).

Plašāka informācija par Latvijai pieejamo ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, t.sk., aktualitātes, saistošie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti ir pieejami ES fondu mājas lapā, kā arī Finanšu ministrijas kā ES fondu vadošās iestādes tīmekļa vietnē. Savukārt informācija par projektu atlasēm ir pieejama ES fondu sadarbības iestādes – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļa vietnē.

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstībai:

Reģionālajai attīstībai:

Vides jomas atbalstam:Cita saistošā informācija

 

Prezentācijas un citi informatīvie materiāli par 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu investīcijām:

 


Kontaktinformācija par VARAM pārziņā esošajām 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu investīcijām

 

Reģionālas attīstības investīcijas:

3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” un 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”:

 1. Liene Dorbe, VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 66016767, e-pasts:  Liene.Dorbe@varam.gov.lv;
 2. Dana Šķērstena, VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 67026414, e-pasts:  Dana.Skerstena@varam.gov.lv;
 3. Ritvars Timermanis, VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vadītājs, tel. 66016709, e-pasts:  Ritvars.Timermanis@varam.gov.lv .

4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”:

 1. Kaspars Raubiškis, VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākais eksperts, tel. 66016717, e-pasts:  Kaspars.Raubiskis@varam.gov.lv ;
 2. Ritvars Timermanis, VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vadītājs, tel. 66016709, e-pasts:  Ritvars.Timermanis@varam.gov.lv .

Vides investīcijas:

5.1.1. “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās”:

 1. Ilze Opermane, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 66016745, e-pasts:  Ilze.Opermane@varam.gov.lv ;
 2. Zanda Krūkle, VARAM Investīciju politikas departamenta direktora vietnieks klimata, valsts budžeta un vides investīciju jautājumos, Vides investīciju nodaļas vadītājs, tel. 66016713, e-pasts:  Zanda.Krukle@varam.gov.lv.

5.2.1. “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju”:

 1. Austra Auziņa, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadošais eksperts, tel. 66016701, e-pasts:  Austra.Auzina@varam.gov.lv (prombūtnē);
 2. Viesturs Frišfelds, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākais eksperts, tel. 66016704, e-pasts:  Viesturs.Frisfelds@varam.gov.lv ;
 3. Zanda Krūkle, VARAM Investīciju politikas departamenta direktora vietnieks klimata, valsts budžeta un vides investīciju jautājumos, Vides investīciju nodaļas vadītājs, tel. 66016713, e-pasts:  Zanda.Krukle@varam.gov.lv.

5.3.1. “Ūdenssaimniecības sistēmu attīstība, uzlabojot vides stāvokli”:

 1. Ilze Opermane VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 66016745, e-pasts:  Ilze.Opermane@varam.gov.lv ;
 2. Zanda Krūkle, VARAM Investīciju politikas departamenta direktora vietnieks klimata, valsts budžeta un vides investīciju jautājumos, Vides investīciju nodaļas vadītājs, tel. 66016713, e-pasts:  Zanda.Krukle@varam.gov.lv.

5.4.1. “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas”:

 1. Viesturs Frišfelds, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākais eksperts, tel. 66016704, e-pasts:  Viesturs.Frisfelds@varam.gov.lv ;
 2. Zanda Krūkle, VARAM Investīciju politikas departamenta direktora vietnieks klimata, valsts budžeta un vides investīciju jautājumos, Vides investīciju nodaļas vadītājs, tel. 66016713, e-pasts:  Zanda.Krukle@varam.gov.lv.

5.4.2. “Nodrošināt vides monitoringa kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā”:

5.4.2.1. pasākums “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi”:

 1. Ilze Opermane, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 66016745, e-pasts:  Ilze.Opermane@varam.gov.lv;
 2. Zanda Krūkle, VARAM Investīciju politikas departamenta direktora vietnieks klimata, valsts budžeta un vides investīciju jautājumos, Vides investīciju nodaļas vadītājs, tel. 66016713, e-pasts:  Zanda.Krukle@varam.gov.lv.

5.4.2.2. pasākums “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā”:

 1. Ilze Opermane, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 66016745, e-pasts:  Ilze.Opermane@varam.gov.lv;
 2. Dana Prižavoite, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadošā eksperte, tel. 67026946, e-pasts: Dana.Prizavoite@varam.gov.lv;
 3. Zanda Krūkle, VARAM Investīciju politikas departamenta direktora vietnieks klimata, valsts budžeta un vides investīciju jautājumos, Vides investīciju nodaļas vadītājs, tel. 66016713, e-pasts:  Zanda.Krukle@varam.gov.lv .

5.4.3. “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai”:

 1. Zanda Krūkle, VARAM Investīciju politikas departamenta direktora vietnieks klimata, valsts budžeta un vides investīciju jautājumos, Vides investīciju nodaļas vadītājs, tel. 66016713, e-pasts:  Zanda.Krukle@varam.gov.lv;
 2. Dana Prižavoite, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadošā eksperte, tel. 67026946, e-pasts: Dana.Prizavoite@varam.gov.lv.

5.6.3. “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”:

 1. Austra Auziņa, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadošais eksperts, tel. 66016701, e-pasts:  Austra.Auzina@varam.gov.lv (prombūtnē);
 2. Zanda Krūkle, VARAM Investīciju politikas departamenta direktora vietnieks klimata, valsts budžeta un vides investīciju jautājumos, Vides investīciju nodaļas vadītājs, tel. 66016713, e-pasts:  Zanda.Krukle@varam.gov.lv .

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstības jomas investīcijas:

2.2.1. ”Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību”:

 1. Ieva Briņķe, VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 66016716, e-pasts:  ieva.brinke@varam.gov.lv ;
 2. Dana Šķērstena, VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 67026414, e-pasts:  dana.skerstena@varam.gov.lv;
 3. Ritvars Timermanis, VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vadītājs, tel. 66016709, e-pasts:  ritvars.timermanis@varam.gov.lv .

Ar 2014.-2020.g. plānošanas perioda VARAM investīcijām saistītie horizontāli jautājumi (t.sk., iekšējās kontroles sistēmas, ziņojumi, pārskati, publicitāte u.c. jautājumi):

 1. Ieva Kuzmina, VARAM Investīciju politikas departamenta Investīciju programmu un finanšu instrumentu atbalsta nodaļas vadītājs, tel. 66016771, e-pasts:  Ieva.Kuzmina@varam.gov.lv

 

  Pievienotie faili: ES_fondu_publicitates_vadlinijas 2014-2020.pdf