Sugu un biotopu aizsardzībai un atjaunošanai Latvijā tiek īstenoti dažāda mēroga dabas aizsardzības projekti.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija darbojas vairāku Eiropas Savienības fondu, programmu un citu finanšu instrumentu apguvē, tostarp LIFE.

LIFE programma ir Eiropas Savienības finansēts instruments vides un klimata pasākumiem un projektiem, lai uzlabotu Eiropas Savienības vides un klimata politikas un likumdošanas īstenošanu. LIFE finansējumam var pieteikties gan valsts un pašvaldību iestādes, gan nevalstiskās organizācijas un komersanti. Vairāk par LIFE programmu.

Dabas aizsardzības projektu īstenošanu finansē arī Latvijas vides aizsardzības fonds. Informācija par projektu konkursiem, kā arī realizētajiem projektiem pieejama https://www.vraa.gov.lv/lv/projekts/life-programmas-nacionalais-finansejums .

LIFE programmas projekti:

 • LIFE-IP LatViaNature | Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija (2020-2028)
 • LIFE REEF | Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (EEZ) (2020-2025)
 • LIFE GoodWater IP | Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai (2020-2027)
 • GrassLIFE | Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana (2016-2023)
 • CAP LIFE LAT | Kapacitātes paaugstināšanas LIFE programmas ieviešanai Latvijā (2016 – 2019)
 • CoHaBit | Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (2016 – 2020)
 • REstore | Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā (2015 – 2019)
 • Fit for REACH | Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanai, izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitāti (2015 – 2020)
 • Ekosistēmu pakalpojumi | Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā (2014 – 2018)
 • Mitrāji | Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (2014 – 2017)
 • AQPOM | Mazā ērgļa aizsardzības pasākumi Latvijā (2016 – 2021)
 • GRASSSERVICE | Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai (2013 – 2017)
 • COASTLAKE | Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā (2013 – 2017)
 • Putni Ādažos | Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana Natura 2000 teritorijā „Ādaži” (2013 – 2017)
 • NAT-PROGRAMME | Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma (2012 – 2017)
 • FOR-REST | Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā (2011 – 2016)
 • HYDROPLAN | Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana (2011 – 2018)
 • DVIETE | Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene (2010 – 2015)
 • MARMONI | Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā (2010 – 2015)
 • Life-HerpetoLatvia | Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā (2010 – 2014)
 • EREMITA MEADOWS | Parkveida pļavu (6530*) un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija (2011 – 2015)
 • AUGSTIE PURVI | Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā (2010 – 2013)
 • POLPROP-NATURA | Vides politikas un pārvaldības priekšlikumu izstrāde, demonstrējot tūrisma attīstības ieguvumus vides, sociālajā un ekonomikas jomā Slīteres nacionālajā parkā (2009 – 2012)
 • IHM-VESTIENA | Biotopu apsaimniekošanas pilnveidošana Natura 2000 teritorijā „Vestiena” (2006 – 2011)
 • ĀDAŽI | Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži” (2006 – 2009)
 • Baltic MPAs | Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļa (2005 – 2009)
 • PURVI | Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā (2004 – 2008)
 • PALIEŅU PĻAVAS | Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu saglabāšanai (2004 – 2008)
 • RĀZNA | Dabas parka „Rāzna” sugu un biotopu aizsardzība (2004 – 2009)
 • Sadzīves bioloģiski sadalošos organisko atkritumu pārstrāde izmantojot kompostēšanas tehnoloģijas (2003 – 2005)
 • Pieredzes apmaiņa par biotopu apsaimniekošanu Baltijas LIFE Dabas projektos (2003 – 2005)
 • PAPE | Papes ezers – apsaimniekošana un attīstība (2003 – 2007)
 • Z-GAUJA | Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un apsaimniekošana (2003 – 2007)
 • LUBĀNS | Lubānas mitrāju kompleksa apsaimniekošana (2003 – 2007)
 • Ziemeļsusēja | Ziemeļsusējas upes baseina apsaimniekošanas sistēmas izveide, balstoties uz ekosistēmas pieeju un plašu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā vietējā līmenī (2002 – 2005)
 • ĶEMERI | Mitrāju aizsardzība Ķemeru Nacionālajā parkā (2002 – 2006)
 • Piekraste | Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā
 • Līvu zaļā piekraste – 21 (2001 – 2004)
 • Bārtas klubs |Inovatīvas metodes Bārtas upes baseina apsaimniekošanai (2001 – 2005)
 • IBAs | Divu Eiropas nozīmes putniem nozīmīgu vietu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (2001 – 2004)
 • TEIČI | Dabas aizsardzības pasākumi Teiču reģionā (2001 – 2005)
 • ENGURE | Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plāna ieviešana (2001 – 2004)

Citi nozīmīgi projekti:

Finansēto un uzraudzīto projektu arhīvs

Informācija:

 

Kontaktpersona:
Par vispārējiem LIFE programmas jautājumiem un LIFE Vide apakšprogrammu:
Ilona Mendziņa,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktores vietniece,
e-pasts: ilona.mendzina@varam.gov.lv