Latvijas – Igaunijas starpvaldību komisija pārrobežu sadarbības veicināšanai

2022.gada 23.septembrī, Tallinā, Igaunijā  notiks Latvijas – Igaunijas starpvaldību komisijas sēde pārrobežu sadarbības veicināšanai, kuras laikā tiks pārrunāti abu valstu divpusējās sadarbības aktuālie jautājumi un turpmākās sadarbības attīstības virzieni.

Pasākuma darba kārtība

Šajā sanāksmē tiks pausts Latvijas viedoklis par Latvijas - Igaunijas starpvaldību komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem atbilstoši Informatīvajam ziņojumam „Par Latvijas viedokli Latvijas–Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai 2022.gada sēdē", kurš tuvākajā laikā tiks apstiprināts Ministru kabinetā.

Saskaņā ar Latvijas – Igaunijas starpvaldību komisijas nolikumu, tās izveidošanas mērķis ir vienoties par kopīgiem pasākumiem un aktivitātēm, kas palīdz nodrošināt brīvu darbaspēka, preču, pakalpojumu un kapitāla kustību Latvijas un Igaunijas pārrobežu reģionos, grozot vai papildinot attiecīgos tiesību aktus un/vai noslēdzot vienošanos starp valstīm.

Latvijas – Igaunijas starpvaldību komisijas priekšsēdētājs no Latvijas puses ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, komisijas sastāvā ir pašvaldību vadītāji, plānošanas reģionu pārstāvji un nozaru ministriju speciālisti. Savukārt no Igaunijas puses komisiju vada Igaunijas Valsts pārvaldes ministrs

Pēdējā Latvijas – Igaunijas SVK sēde notika 2019.gada 6.novembrī Rīgā, Latvijā, kuras laikā tika pausts Latvijas puses viedoklis saskaņā ar Ministru kabinetā 2019.gada 29.oktobrī ar protokollēmumu Nr.50 29§ apstiprināto informatīvo ziņojumu „Par Latvijas viedokli Latvijas-Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai 2019.gada sēdē", pārrunājot divpusējās sadarbības aktuālos jautājumus transporta, veselības, depozīta sistēmas, ģeodēzijas, glābšanas operāciju un citās jomās.

Latvijas - Lietuvas starpvaldību pārrobežu sadarbības komisija 

Izveidota, lai veicinātu sociālekonomisko attīstību un kopēju stratēģisko mērķu sasniegšanu, kā arī sekmētu reģionu sadarbību specifisko pierobežas teritoriju problēmu risināšanā un sadarbības virzienu noteikšanu.

Latvijas – Lietuvas starpvaldību komisijas priekšsēdētājs no Latvijas puses ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs, komisijas sastāvā ir pašvaldību vadītāji, plānošanas reģionu pārstāvji un nozaru ministriju speciālisti. Savukārt no Lietuvas puses komisiju vada Lietuvas Iekšlietu vice- ministrs.

Pēdējā Latvijas – Lietuvas starpvaldību komisijas sēdē, kas notika 2017. gada 18.oktobrī Kroņaucē, Tērvetes nov., Latvijā tika pārrunāti un pieņemti lēmumi par Latvijas un Lietuvas divpusējās sadarbības aktuāliem jautājumiem transporta, valsts robežas uzturēšanas, veselības, nodarbinātības, klimata pārmaiņu un citās jomās.

Detalizētāka informācija par sēdē izskatītajiem jautājumiem ir pieejama ar Ministru kabinetā 2018.gada 13.martā ar protokollēmumu Nr.15 31§ apstiprinātajā Informatīvajā  ziņojumā Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas – Lietuvas Starpvaldību komisijā ".

 

 

2019. gada 6. novembra Latvijas - Igaunijas starpvaldību komisijas sēde