Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” 

Plānotais ES fondu* finansējums:

1 532 920  EUR

Projektu iesniedzēji:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Atbalstāmās darbības:

  1. plānošanas reģionu un pašvaldību prasmju paaugstināšana, lai nodrošinātu virzību uz klimatneitrālu ekonomiku un mazinātu riskus saistībā ar klimata pārmaiņām visvairāk skartajos reģionos, ievērojot plānošanas reģionu un pašvaldību identificētās vajadzība;
  2. atbalsts reģionālās attīstības pasākumu virzībai uz klimatneitrālu ekonomiku plānošanai, īstenošanas koordinācijai un novērtēšanai;
  3. projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;
  4. komunkācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi par projekta īstenošanu uzņēmējdarbības veicināšana un inovācijas attīstība

Atbalsta likme

85%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

Nav paredzēts

Sasniedzamais rezultāts:

  • 4 īstenotas reģionāla mēroga mācību programmas
  • 190 pašvaldību un reģionu speciālisti ar pilnveidotām zināšanām un prasmēm

Projektu atlases veids:

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

15.11.2023. – 20.03.2024.

Normatīvie akti:

Ministru kabineta 2023. gada 17. oktobra noteikumi Nr. 594

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji  apstiprināti 2023. gada 19. jūlijā Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas rakstiskajā procedūrā.

Metodiskie materiāli:

Projekta atlases dokumentācija pieejama šeit

Cita noderīga informācija

Projekta atlasi un īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Kontaktinformācija:

Liene Gratkovska, tālr.: 25636845,

e-pasts: liene.gratkovska@varam.gov.lv

* Eiropas Savienības fondu finansējums 2021.–2027.gadam 

logo