Specifiskais atbalsta mērķis 4.2.2.: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās

Plānotais ERAF* finansējums:

53 954 164 EUR

Finansējuma saņēmēji:

Pašvaldības, pašvaldību iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības

Atbalstāmās darbības:

 • Esošu ēku pārbūve vai atjaunošana, tai skaitā būvdarbi ēkas norobežojošajās konstrukcijās
 • Lokālās vai autonomās siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana, kas ir paredzēta ēkas energosertifikātā
 • Ēkas inženiersistēmu pārbūve, atjaunošana vai izveide
 • Atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģiju ražojošu iekārtu iegāde un uzstādīšana, kas ir paredzēta ēkas energosertifikātā

(Darbībām jānodrošina ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un jābūt paredzētām ēkas energosertifikātā)

Sasniedzamais rezultāts:

 • Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei, kWh/m2/gadā – 120 (patēriņš 2012.gadā – 150)
 • Primārās enerģijas patēriņa samazinājums publiskajās ēkās – 21,4 GWh/gadā
 • Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 5389 t, CO2 ekvivalenta
 • No atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda – 1,428 MW

Projektu atlases

Pirmajai atlases kārtai: no 2016.gada 4.ceturkšņa līdz 01.03.2020. (atlases laiks katrai pašvaldībai individuāls)

 • Atlasi organizēja nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības
 • Atlases laiks un projektu sagatavošanai nepieciešamie dokumenti tiek publicēti Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas un Valmieras pilsētu pašvaldību tīmekļa vietnēs
 • Papildu informācija par pirmo atlases kārtu pieejama šeit

Otrajai atlases kārtai: no 30.11.2016. līdz 29.11.2017.

 • Atlasi organizēja Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 • Papildu informācija par otro atlases kārtu pieejama šeit
 • Ministru kabineta 22.11.2016. rīkojums Nr.704 par otrās atlases kārtas projektu finansējumu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem

Trešajai atlases kārtai: no 10.07.2020. līdz 10.08.2020.

 • Atlasi organizēja Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 • Papildu informācija par trešo atlases kārtu pieejama šeit
 • Ministru kabineta 18.06.2020. rīkojums Nr.331 par trešās atlases kārtas projektu finansējumu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem

Ceturtajai atlases kārtai: no 30.10. līdz 23.11.2020.

 • Atlasi organizēja Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 • Papildu informācija par ceturto atlases kārtu pieejama šeit
 • Ministru kabineta 13.10.2020. rīkojums Nr.604 par ceturtās atlases kārtas projektu finansējumu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem

Piektā atlases kārta tiek īstenota, izmantojot 4.2.2. SAM un 13.1.3. SAM finansējumu. Papildu informācija par piekto atlases kārtu pieejama šeit.

Saistītie normatīvie akti:

4.2.2. SAM regulējošie Ministru kabineta noteikumi un to grozījumi:

• Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumi Nr. 152 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi”;

Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumu Nr. 152 grozījumi:

Ministru kabineta rīkojumi un to grozījumi:

• Ministru kabineta 2016. gada 11. novembra rīkojums Nr. 704 par 4.2.2. SAM projektu iesniegumu otrās atlases kārtas projektu ideju ERAF finansējumu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem;

• Ministru kabineta 2018. gada 14. novembra rīkojums Nr. 609, ar ko grozīts Ministru kabineta rīkojums Nr. 704;

• Ministru kabineta 2020. gada 18. jūnija rīkojums Nr. 331 par 4.2.2. SAM projektu iesniegumu trešās atlases kārtas projektu ideju ERAF finansējumu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem;

• Ministru kabineta 2020. gada 4. novembra rīkojums Nr. 648, ar ko grozīts Ministru kabineta rīkojums Nr. 331;

• Ministru kabineta 2020. gada 13. oktobra rīkojums Nr. 604 par 4.2.2. SAM projektu iesniegumu ceturtās atlases kārtas projektu ideju ERAF finansējumu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem

Cita informācija Kādi dokumenti jāiesniedz, lai saņemtu atbalstu pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanai SAM 4.2.2. ietvaros (infografika par biežāk pieļautajām kļūdām projektu iesniegumos)
Kontaktinformācija:

Kaspars Raubiškis, tel.: 29706185, e-pasts: kaspars.raubiskis@varam.gov.lv

Evija Bistere, tel.: 29596303, e-pasts: evija.bistere@varam.gov.lv

* Eiropas Reģionālās attīstības fonds


Apraksts:

Publisko ēku un citu nedzīvojamo ēku sektors ietver būtisku potenciālu enerģijas un izmaksu ietaupījumam un atjaunojamās enerģijas izmantošanai. Atbilstoši pašvaldības integrētajiem attīstības plāniem SAM 4.2.2. ietvaros plānotas investīcijas pašvaldību ēku renovācijā energoefektivitātes paaugstināšanai, kā arī lokālo siltumavotu rekonstrukcijā, tai skaitā veicot pielāgošanu atjaunojamo energoresursu izmantošanai. Investīcijas veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, samazinot arī pašvaldību izdevumus par siltumapgādi. Situācijā, kad demogrāfijas prognozes liecina par negatīvu tendenci, pašvaldību izdevumu samazināšana ir būtisks priekšnosacījums reģionālās izaugsmes veicināšanai, vienlaikus atbrīvojot pašvaldību līdzekļus, kurus iespējams novirzīt sociālekonomisko jautājumu risināšanai.

Lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu tikai tādai infrastruktūrai, par kuras turpmāko pielietojumu ir skaidrs attīstības programmās nostiprināts redzējums, specifiskā atbalsta mērķa ietvaros īpaši tiks vērtēta projektu ilgtspēja.
 


4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”
CETURTĀS PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES KĀRTAS „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” priekšatlase.

Priekšatlases termiņš

05.05.2020. – 26.08.2020. (ieskaitot)

Projektu ideju konceptu iesniedzēji

9 nacionālas nozīmes attīstības centri un 21 reģionālas nozīmes attīstības centri

Projektu ideju konceptu iesniegšana

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, noformējot elektroniskā dokumenta veidā un nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@varam.gov.lv

Priekšatlases dokumenti:

4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”
OTRĀS PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES KĀRTAS „Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām” priekšatlase.
 

Priekšatlases termiņš

12.04.2016. – 30.06.2016. (ieskaitot)*

Projektu ideju konceptu iesniedzēji

110 novadu pašvaldības ārpus nacionālas nozīmes attīstības centriem, to izveidotas iestādes vai pašvaldību kapitālsabiedrības, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi vai ir noslēgušas pakalpojumu līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu

Projektu ideju konceptu iesniegšana

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā:

 • personīgi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Rīgā, Peldu ielā 25, darbdienās no plkst.8:30 līdz plkst.17:00
 • nosūtot ierakstītā vēstulē pa pastu uz adresi Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494
 • noformētu elektroniskā dokumenta veidā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@varam.gov.lv

Priekšatlases dokumenti:

Informācija par bērnu skaitu pašvaldībās, kuri saņem valsts un pašvaldību sniegto atbalstu privāto pirmsskolas izglītības iestāžu vai bērna uzraudzības pakalpojumu sniedzēju (aukļu) pakalpojumu saņemšanā

* Projektu ideju konceptu iesniegšanas termiņš pagarināts no sākotnēji noteiktā 31.05.2016. līdz 30.06.2016.