Specifiskais atbalsta mērķis 4.2.2.: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās

Plānotais ERAF* finansējums:

46 996 394  EUR

Finansējuma saņēmēji:

Pašvaldības, pašvaldību iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības

Atbalstāmās darbības:

•  Esošu ēku pārbūve vai atjaunošana, tai skaitā būvdarbi ēkas norobežojošajās konstrukcijās

•  Lokālās vai autonomās siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana, kas ir paredzēta ēkas energosertifikātā
•  Ēkas inženiersistēmu pārbūve, atjaunošana vai izveide

•  Atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģiju ražojošu iekārtu iegāde un uzstādīšana, kas ir paredzēta ēkas energosertifikātā

 

(Darbībām jānodrošina ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un jābūt paredzētām ēkas energosertifikātā)

Sasniedzamais rezultāts:

•  Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei, kWh/m2/gadā – 120 (patēriņš 2012.gadā – 150)

•  Primārās enerģijas patēriņa samazinājums publiskajās ēkās – 19,47 GWh/gadā

•  No atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda – 1,2 MW

Projektu atlases laiks:

Pirmajai atlases kārtai: no 2016.gada 4.ceturkšņa (atlases laiks katrai pašvaldībai individuāls) 
•  Atlasi organizē nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības
•  Atlases laiks un projektu sagatavošanai nepieciešamie dokumenti tiek publicēti Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas un Valmieras pilsētu pašvaldību tīmekļa vietnēs
•  Papildu informācija par pirmo atlases kārtu pieejama šeit

 

Otrajai atlases kārtai: 
•   Atlasi organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Projektu sagatavošanai nepieciešamie dokumenti pieejami šeit
•  1.uzsaukums: 30.11.2016.-29.11.2017. 
•   Ministru kabineta 22.11.2016. rīkojums Nr.704 par otrās atlases kārtas projektu finansējumu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem

Ministru kabineta noteikumi, projektu ideju konceptu iesniegumu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

2016.gada 8.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.152 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi” un 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projektu ideju konceptu iesniegumu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
Cita informācija Kādi dokumenti jāiesniedz, lai saņemtu atbalstu pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanai SAM 4.2.2. ietvaros (infografika par biežāk pieļautajām kļūdām projektu iesniegumos)

* Eiropas Reģionālās attīstības fonds


APRAKSTS:

Publisko ēku un citu nedzīvojamo ēku sektors ietver būtisku potenciālu enerģijas un izmaksu ietaupījumam un atjaunojamās enerģijas izmantošanai. Atbilstoši pašvaldības integrētajiem attīstības plāniem SAM 4.2.2. ietvaros plānotas investīcijas pašvaldību ēku renovācijā energoefektivitātes paaugstināšanai, kā arī lokālo siltumavotu rekonstrukcijā, tai skaitā veicot pielāgošanu atjaunojamo energoresursu izmantošanai. Investīcijas veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, samazinot arī pašvaldību izdevumus par siltumapgādi. Situācijā, kad demogrāfijas prognozes liecina par negatīvu tendenci, pašvaldību izdevumu samazināšana ir būtisks priekšnosacījums reģionālās izaugsmes veicināšanai, vienlaikus atbrīvojot pašvaldību līdzekļus, kurus iespējams novirzīt sociālekonomisko jautājumu risināšanai.

Lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu tikai tādai infrastruktūrai, par kuras turpmāko pielietojumu ir skaidrs attīstības programmās nostiprināts redzējums, specifiskā atbalsta mērķa ietvaros īpaši tiks vērtēta projektu ilgtspēja.
 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”
OTRĀS PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES KĀRTAS „Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām” priekšatlase.

 

 

TR>

Priekšatlases termiņš

12.04.2016. – 30.06.2016. (ieskaitot)*

Projektu ideju konceptu iesniedzēji

110 novadu pašvaldības ārpus nacionālas nozīmes attīstības centriem, to izveidotas iestādes vai pašvaldību kapitālsabiedrības, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi vai ir noslēgušas pakalpojumu līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu

Projektu ideju konceptu iesniegšana

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā:

•  personīgi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Rīgā, Peldu ielā 25, darbdienās no plkst.8:30 līdz plkst.17:00

•  nosūtot ierakstītā vēstulē pa pastu uz adresi Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494

•  noformētu elektroniskā dokumenta veidā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@varam.gov.lv

Priekšatlases dokumenti:

•  Projekta idejas koncepta priekšatlases veidlapa

•  Projektu ideju konceptu priekšatlases kritēriju kopa
•  Projektu ideju konceptu priekšatlases vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

Informācija par bērnu skaitu pašvaldībās, kuri saņem valsts un pašvaldību sniegto atbalstu privāto pirmsskolas izglītības iestāžu vai bērna uzraudzības pakalpojumu sniedzēju (aukļu) pakalpojumu saņemšanā

•  Informācija uz 31.03.2016.  [.xlsx]

•  Informācija uz 30.04.2016.  [.xlsx]

  Informācija uz 31.05.2016.  [.xlsx]

 

* Projektu ideju konceptu iesniegšanas termiņš pagarināts no sākotnēji noteiktā 31.05.2016. līdz 30.06.2016.