4.2.1.2/17/I/045 “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Peldu ielā 25, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

2018. gada 4. oktobrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta  4.2.1.2/17/I/045 “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Peldu ielā 25, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir paaugstināt ministrijas administratīvās ēkas Peldu ielā 25, Rīgā, energoefektivitāti, veicot ēkas energoefektivitāti paaugstinošus pasākumus, tajā skaitā ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanu, nokalpojošo PVC logu nomaiņu un koka jumta logu nomaiņu, kā arī ēkas tehnisko sistēmu uzlabošanu, kas ietver ēkas ventilācijas sistēmas rekonstrukciju un apkures sistēmas renovāciju.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots:

  • siltumenerģijas ietaupījums 50,27% gadā no ēkas energosertifikātā aprēķinātā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas;
  • siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un paredzētajiem būvdarbiem, 50,29 Wh/m2 gadā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 544 744,01 EUR, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% apmērā jeb 463 032,36 EUR, valsts budžeta finansējums 15% apmērā jeb 81 711,65 EUR.

Projekta īstenošana

Projekta īstenošanai tika veikts iepirkums „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība VARAM administratīvās ēkas Peldu ielā 25, Rīgā atjaunošanai ar mērķi paaugstināt ēkas energoefektivitāti” (iepirkuma identifikācijas Nr. VARAM 2018/1), kura rezultātā ministrija un SIA Eņģeļu pilsēta” 2018. gada 4. jūnijā noslēdza līgumu par būvprojekta izstrādi un saskaņošanu. Būvprojekts saskaņots Rīgas pilsētas būvvaldē 2018. gada 27. decembrī.

Pamatojoties uz iepirkuma “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Peldu ielā 25, Rīgā renovācija ar mērķi paaugstināt ēkas energoefektivitāti” (iepirkuma identifikācijas Nr. VARAM 2019/31) rezultātiem, ministrija un SIA “PRO DEV” 2019. gada 28. februārī noslēdza iepirkuma līgumu par būvdarbu veikšanu ēkā Peldu ielā 25, Rīgā. 2020. gada 23. martā tika saņemts Rīgas pilsētas būvvaldes akcepts darbu uzsākšanai.

Būvniecības uzraudzībai ir noslēgti līgumi par autoruzraudzību ar SIA „Eņģeļu pilsēta” un par būvuzraudzību  – ar SIA “Rimay”.

2020. gada aprīļa sākumā  ēkā Peldu ielā 25, Rīgā, tika uzsākti būvdarbi, kurus plānots pabeigt 4 mēnešu laikā.

20.08.2020.  objekts ir nodots  ekspluatācijā. Būvdarbiem tiek nodrošināts garantijas termiņš 60 mēnešus jeb 5 gadus pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

Renoveta eka