20.09.2022.
Paziņojums par līdzdalības iespējām. Ministru kabineta noteikumu “Datu izplatīšanas un pārvaldības platformas noteikumi” projekts. Anotācija. Izmaksas atlīdzībai, darbavietas uzturēšanai un darbavietas iekārtošani.
Iebildumus un priekšlikumus aicinām iesūtīt rakstiski līdz 2022. gada 4.oktobrim, sūtot uz pasts@varam.gov.lv, rihards.guds@varam.gov.lv.

25.08.2021.
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.471 „Parakstu vākšanas sistēmu drošības un tehniskās prasības””

05.07.2021.
Ministru kabineta noteikumu “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi” projekts

24.05.2021.
Informatīvā ziņojuma projekts “Pakalpojumu vides pilnveides plāna 2020. – 2023. gadam izpilde”.

26.04.2021. 
Likumprojekts “Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību”.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 23. marta noteikumos Nr. 184 “Kārtība, kādā izmanto 2021. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei””.

Ministru kabineta noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību”.

Informatīvā ziņojuma projekts “Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu 2020”.


15.04.2021.
Likumprojekts “Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā”

06.04.2021.
Informatīvais ziņojums “Par vienotā kontaktpunkta un vienotā tiešsaistes informācijas punkta uzdevumu veikšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra regulas Nr. 2018/1807 par satvaru nepersondatu brīvai apritei Eiropas Savienībā prasībām

15.03.2021.
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra  rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

01.03.2021.
Grozījumi likumā “Par pašvaldībām"

26.02.2021.
Likumprojekts “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā”

22.01.2021.
Konceptuālā ziņojuma projekts “Par valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmas konceptuālā modeļa ieviešanu”

21.12.2020.
MK noteikumu “Kārtība, kādā izmanto 2021. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei” projekts

9.09.2020.
JAUNS: MK noteikumu "Par valsts nekustamā īpašuma “Lašlejas”, Vecsalacā, Niedru ielā 9, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu Salacgrīvas novada pašvaldībai” projekts

7.08.2020.
JAUNS: MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 374 “Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi”” projekts

4.08.2020.
JAUNS: Likumprojekts “Grozījumi Civillikumā”

14.07.2020.
JAUNS: MK noteikumu „ Administratīvā centra, ciema vai pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumi” projekts

20.05.2020.
JAUNS: Informatīvā ziņojuma projekts “Koncepcija par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi īstenošanas gaitu”

07.05.2020.
JAUNS: Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā"

14.04.2020.
JAUNS: Likumprojekts “Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību”

09.04.2020.
JAUNS: Likumprojekts “Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā”

03.03.2020.
JAUNS: Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā"

17.12.2019.
JAUNS: MK rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Dakterlejas ielā 3-4, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, atsavināšanu”

02.12.2019.
JAUNS: Likumprojekts ”Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām no nekustamā īpašuma Bukultu ielā, Rīgā

26.11.2019.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi””

19.11.2019JAUNS: MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra noteikumos Nr. 611 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”"

19.11.2019.
JAUNS: Likumprojekts ” Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 37B, Ogre, Ogres novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām”

05.11.2019.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Kārtība, kādā izmanto 2020. gadam paredzēto apropriāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei”

07.10.2019.
PAPILDINĀTS: MK rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma “Ezerlīči”, Lapmežciema pagastā, Engures novadā, atsavināšanu”

18.09.2019.
PAPILDINĀTS: Informatīvais ziņojums “Par projektu “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija””

04.09.2019.
JAUNS: Informatīvais ziņojums „Par veicamajiem pasākumiem Digitālās ekonomikas un sabiedrības indikatora Latvijas rādītāju uzlabošanai 2019.-2020. gadā

21.08.2019.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas noteikumi”

06.08.2019.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 181 “Kārtība, kādā izmanto 2019. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei””

Lasīt vairāk

19.07.2019.
PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 374 “Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi”

Lasīt vairāk

04.07.2019.
JAUNS: Likumprojekts „Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā”

Lasīt vairāk

13.06.2019.
JAUNS: Informatīvais ziņojums “Par mākslīgā intelekta risinājumu attīstību”

Lasīt vairāk

31.05.2019.
JAUNS: Informatīvais ziņojums “Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi Ludzas novada un Līvānu novada pašvaldībās”

Lasīt vairāk

30.04.2019.
JAUNS: Likumprojekts “Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā”

Lasīt vairāk

25.04.2019.
JAUNS: Likumprojekts „Grozījums likumā ”Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”

Lasīt vairāk

23.04.2019.
JAUNS: Konceptuālais ziņojums „Par eID karti kā derīgu personu apliecinošu dokumentu Saeimas vēlēšanās”

Lasīt vairāk

02.04.2019.
JAUNS: Informatīvais ziņojums “Par atvērto datu attīstību Latvijā”

Lasīt vairāk

19.03.2019.
JAUNS: Informatīvais ziņojums “Par atskurbināšanas pakalpojuma attīstību pašvaldībās un turpmāko rīcību šajā jomā”

Lasīt vairāk

18.03.2019.
JAUNS: Likumprojekts “Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā”

Lasīt vairāk

14.03.2019.
JAUNS: MK rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma “Kanieris 2”, Lapmežciema pagastā, Engures novadā, atsavināšanu"

Lasīt vairāk

15.02.2019.
PAPILDINĀTS: MK rīkojuma projekts „Par nekustamā īpašuma ”Vaboles” Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā atsavināšanu”.

Lasīt vairāk

13.02.2019.
JAUNS: MK rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma “Barģi”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, atsavināšanu”

Lasīt vairāk

22.01.2019.
PAPILDINĀTS: MK rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Grants ielā 12, Rīgā, atsavināšanu"

Lasīt vairāk

22.01.2019.
PAPILDINĀTS: MK rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma “Straumes”-1, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, atsavināšanu"

Lasīt vairāk

22.01.2019.
PAPILDINĀTS: MK rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Cēsu ielā 13, Rūjienā, Rūjienas novadā, atsavināšanu"

Lasīt vairāk

05.11.2018.
JAUNS: Informatīvais ziņojums “Par Latvijas valstij noteikto pienākumu elektroniskās identifikācijas shēmas paziņošanai Eiropas Komisijai un kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas, uzraudzības kārtību.”

Lasīt vairāk

31.08.2018.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību””

Lasīt vairāk

25.07.2018.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 24-32, Preiļos, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

24.07.2018.
JAUNS: Informatīvais ziņojums: "Latvijas zemes apsaimniekošanas politika"

Lasīt vairāk

17.07.2018.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā nekustamā īpašumaAviācijas ielā 23k-1-39, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

17.07.2018.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Celmu ielā 3-60, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

10.07.2018.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ķeguma ielā 6-2, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

10.07.2018.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma “Mazrūķīši”, Tomes pagastā, Ķeguma novadā, nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

12.06.2018.
JAUNS: Informatīvais ziņojums “Par informācijas aprites un piekļuves risinājumiem valsts pārvaldē”

Lasīt vairāk

29.05.2018.
JAUNS: Informatīvais ziņojums “Par pakalpojumu vides pilnveidi”

Lasīt vairāk

14.05.2018.
JAUNS: Likumprojekts "Grozījums Elektronisko dokumentu likumā"

Lasīt vairāk

17.04.2018.
JAUNS: MK noteikumu projekts „ Noteikumi par zemes un augsnes degradācijas kritērijiem, kā arī par kārtību, kādā konstatē un novērtē zemes un augsnes degradāciju, nosaka augsnes degradācijas novēršanas pasākumus un uzrauga to īstenošanu”

Lasīt vairāk

09.04.2018.
JAUNS: Informatīvais ziņojums “Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi reģionālās nozīmes attīstības centros 2018. gadā”

Lasīt vairāk

09.03.2018.
PAPILDINĀTS: MK rīkojuma projekts „Par valsts nekustamā īpašuma Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, Jūrmalā, atsavināšanu

Lasīt vairāk

07.03.2018.
JAUNS: Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

Lasīt vairāk

07.02.2018.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 28 Smilšu ielā 31, Viesītē, Viesītes novadā, nodošanu Viesītes novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

22.01.2018.
PAPILDINĀTS: MK noteikumi par zaudējumiem, kas rodas, nodrošinot piekļuvi publiskajiem ūdeņiem un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, zaudējumu atlīdzības veidu, apmēru, aprēķināšanas un samaksas kārtību

Lasīt vairāk

19.01.2018.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.1 1905. gada ielā 5, Koknesē, Kokneses novadā, nodošanu Kokneses novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

02.01.2018.
JAUNS: Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"

Lasīt vairāk

13.12.2017.
JAUNS: MK noteikumu ’’Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”” projekts

Lasīt vairāk

13.12.2017.
JAUNS: MK noteikumu ’’Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”” projekts

Lasīt vairāk

13.12.2017.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošs būves “Salapi”, Skrīveru novadā, nodošanu Skrīveru novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

12.12.2017.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.18 Kalna ielā 8, Smiltenē, Smiltenes novadā, nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

07.12.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 19. marta noteikumos Nr.154 “Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu””

Lasīt vairāk

22.11.2017.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošo ¾ domājamo daļu no dzīvokļa īpašuma Nr.43 Tirgus ielā 7A, Iecavā, Iecavas novadā, nodošanu Iecavas novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

15.11.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Noteikumi par mērķdotāciju pašvaldībām 2018. gadā internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai”

Lasīt vairāk

01.11.2017.
PAPILDINĀTS: MK rīkojuma projekts “Par dāvinājuma pieņemšanu”

Lasīt vairāk

13.10.2017.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Dārza ielā 7, Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā, nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

05.10.2017.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 106 Ezeru ielā 61, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

04.10.2017.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošo būvju, Zentenes pagastā, Tukuma novadā, nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā”.

Lasīt vairāk

18.09.2017.
PAPILDINĀTS: MK rīkojuma projekts “Par palīgkuģa “Brēmene” atsavināšanu”

Lasīt vairāk

09.08.2017.JAUNS: Informatīvā ziņojuma projekts “Par Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanu valsts un pašvaldību pabalstu un atvieglojumu administrēšanai“

Lasīt vairāk

01.08.2017.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.3 Kurzemes prospektā 128, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

01.08.2017.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.14 Saulkalnes ielā 16, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

31.07.2017
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.35 Stendes ielā 7 k-3, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

31.07.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""

Lasīt vairāk

31.07.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Noteikumi par publisko ūdeņu nomu”

Lasīt vairāk

12.07.2017.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā dzīvokļu īpašuma Nr. 3 Andreja Paulāna ielā 6, Preiļos, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

16.06.2017.
JAUNS: Ministru kabineta rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 63 Cēsu ielā 34, Limbažos, Limbažu novadā, nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

13.06.2017.
JAUNS: Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2015.gada 1. septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr. 44, 34.§) informatīvais ziņojums „Zemes politikas pamatnostādņu 2008.-2014. gadam gala ietekmes novērtējums” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Zemkopības ministrijai, Finanšu ministrijai, Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienests) un Latvijas pašvaldību savienībai dotā uzdevuma izpildi

Lasīt vairāk

07.06.2017.
JAUNS: Informatīvais ziņojums „Par mazo ciemu nosaukumu saglabāšanas jautājumiem”

Lasīt vairāk

30.05.2017.
JAUNS: Informatīvais ziņojums „Par Latvijas Republikas Civillikuma pielikumos ietvertās informācijas aktualitāti”

Lasīt vairāk

22.05.2017.
JAUNS: MK rīkojuma projektu ”Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.14 Zemgales ielā 23, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

24.04.2017.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošo dzīvokļu īpašumu – “Gailīši”-1 un “Gailīši”-2”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

16.03.2017.
JAUNS: Likumprojekts “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā”

Lasīt vairāk

07.03.2017.
JAUNS: Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””

Lasīt vairāk

08.02.2017.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma „Rešņi”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

31.01.2017.
JAUNS: Informatīvais ziņojums „Par progresu atskurbtuvju izveidē pašvaldībās”

Lasīt vairāk

26.01.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Publisko iepirkumu elektronisko izziņu un publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”

Lasīt vairāk

20.01.2017.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.37 Ūnijas ielā 58A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

19.01.2017.
JAUNS: Likumprojekts „Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā”

Lasīt vairāk

05.01.2017.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 1 „Mežotnes – 1”, Svelberģis, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

19.12.2016.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zāļu ielā 36, Priekulē, Priekules novadā, nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

19.12.2016.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma „Pēkas”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

01.12.2016.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi”

Lasīt vairāk

01.12.2016.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi”

Lasīt vairāk

01.12.2016.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, sniegšanas un kvalitātes kontroles kārtība”

Lasīt vairāk

01.12.2016.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru veidi, sniegto pakalpojumu apjoms un pakalpojumu sniegšanas kārtība”

Lasīt vairāk

15.11.2016.
JAUNS: Likumprojekts ”Par nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 27, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Austrumu maģistrāles izbūves nodrošināšanai”

Lasīt vairāk

10.11.2016.
JAUNS: MK rīkojuma projektu ”Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma „Rugāji”, Brunavas pagastā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

06.09.2016.
JAUNS: MK rīkojuma projektu ”Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.113 Rīgas ielā 6, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

22.08.2016.
JAUNS: MK rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 3 Nākotnes ielā 16, Stendē, Talsu novadā, nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

25.07.2016.
JAUNS: MK rīkojuma projekts „Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 58 Dzelzceļa ielā 5, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

22.06.2016.
JAUNS: Informatīvais ziņojums „Valsts budžeta finansējuma novirzīšanas bezmaksas interneta un datoru izmantošanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās aktualitāte un turpmākā rīcība”

Lasīt vairāk

21.06.2016.
JAUNS: MK rīkojuma projekts „Zemes pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtība”

Lasīt vairāk

07.06.2016.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.58 Pionieru ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

31.05.2016.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.14 Celtnieku ielā 1, Viļānos, Viļānu novadā, nodošanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

24.05.2016.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valsts nekustamā īpašuma Katrīnas ielā 5A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

23.05.2016.
JAUNS: Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par pašvaldībām””

Lasīt vairāk

23.05.2016.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.54 Rēzeknes ielā 9, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

18.04.2016.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.8 Viršu ielā 6, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

04.04.2016.
JAUNS: MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma „Bičkas”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, nodošanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

30.03.2016.
JAUNS: Ministru kabineta rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.5 Rīgas ielā 6B, Valkā, nodošanu Valkas novada domes īpašumā”

Lasīt vairāk

05.01.2016.
JAUNS: Ministru kabineta noteikumu projekts „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums”

Lasīt vairāk

11.12.2015.
PAPILDINĀTS: MK noteikumi "Kārtība, kādā pašvaldībām 2016.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla uzturēšanai"

Lasīt vairāk

26.11.2015.
JAUNS: Ministru kabineta rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Kadiķu ielā 6, Mērsragā, nodošanu Mērsraga novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

17.11.2015.
JAUNS: Ministru kabineta rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 20 Šķēdes ielā 17, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk