Plānotais AF* finansējums:

24 437 280 euro

Finansējuma saņēmēji:

 • tiešās pārvaldes iestādes;
 • Centrālā vēlēšanu komisija;
 • Rīgas brīvostas pārvalde.

Atbalstāmās darbības:

Investīcijas 2.1.1.1.i. mērķu sasniegšana tiks nodrošināta īstenojot projektus atbilstoši šādiem investīciju nolūkiem:

 • Pārrobežu sadarbību nodokļu jomā veicinošo digitālo pakalpojumu attīstība;
 • Uzņēmuma reģistra datu apstrādes un pakalpojumu modernizācija;
 • Vienotas civilās aizsardzības un ugunsdrošības pārvaldības platformas ieviešana;
 • Publiskā iepirkuma procesu un pakalpojumu digitālā transformācija;
 • Ostu pārvaldības digitālā transformācija pilnveidojot transporta un loģistikas datu apstrādi un analīzi;
 • Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija;
 • Sabiedriskās kārtības un drošības monitoringa digitālo risinājumu ieviešana, t.sk. drošības monitoringam viedo pilsētu risinājumu ietvaros;
 • Kultūras nozares institūciju darbības procesu digitālā transformācija, t.sk. digitālie risinājumi nozares institūcijām;
 • Vēlēšanu procesu digitalizācija un automatizācija;
 • Informatīvās telpas monitoringa un aizsardzības spēju paaugstināšana.

Investīcijas 2.1.1.1.i. projekta ietvaros var tikt veiktas šādas atbalstāmās darbības:

 1. valsts pārvaldes (t.sk. zinātnisko institūciju, augstākās izglītības iestāžu) procesu un pakalpojumu modernizācija, tos digitalizējot, t.sk.:
  1. modernizācijas pasākumi (t.sk. modernizācijai nepieciešamo tehnoloģisko risinājumu attīstība un ieviešana) valsts pārvaldes funkcijām, procesiem un pakalpojumiem, kas vēl nav digitalizēti vai tiek attīstīti no jauna, vai pilnveidoti;
  2. modernizācijas pasākumi, kas ir saistīti ar valsts pārvaldes datu apstrādes procesiem un rada priekšnoteikumus datu pārvaldības reformas īstenošanai, t.sk. modernizācijai nepieciešamo informācijas sistēmu izstrāde un attīstība;
 2. projektu vadība un administrēšana;
 3. programmu īstenošanas koordinēšana un IKT arhitektūras pārvaldība projektu un programmu līmenī, lai veicinātu reformu un investīciju virziena mērķu efektīvu sasniegšanu projektu un programmu mijiedarbībā;
 4. vizuālās identitātes un publicitātes pasākumi atbilstoši regulas Nr. 2021/241 34. panta 2. punktā noteiktajām prasībām un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantam;
 5. projekta rezultātu audita vai revīzijas veikšana, ko veic finansējuma saņēmējs, neatkarīgs revidents vai iekšējais auditors, lai pārliecinātos par projekta ietvaros veikto izmaksu pamatotību, atskaites punktu un mērķu sasniegšanu un atbilstību investīcijas īstenošanas nosacījumiem, tai skaitā, ka nav konstatējamas pazīmes par pieļautu interešu konflikta, dubultfinansējumu, korupcijas un krāpšanas situāciju projektā, kā arī sasniegto rezultātu atbilstību projektā plānotajam.

Sasniedzamie atskaites punkti un mērķi:

Investīcijas 2.1.1.1.i. mērķis ir pārveidot publiskās pārvaldes pakalpojumus un to sniegšanas procesus, lai efektīvi īstenotu ekonomikas digitālo transformāciju, ko veic, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un pieejas, tostarp mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās risinājumus, kā arī ieviešot uz datiem balstītu prognozēšanas un lēmumu pieņemšanas pieeju pakalpojumu un procesu pārvaldībai un nodrošinot vienreizējas iesniegšanas principa pilnīgu īstenošanu.

Investīciju 2.1.1.1.i. īsteno līdz 2026. gada 31. augustam  un tās ietvaros sasniedzamie mērķi ir:

 • līdz 2023. gada 30. septembrim – izstrādāto un saskaņoto IKT risinājumu izstrādes darbību apraksti – 11;
 • līdz 2026. gada 31. augustam – IKT risinājumu nodrošināšana modernizētām publiskās pārvaldes funkcijām (t. sk. sistēmām) - 11.

Ierobežotā projektu atlase:

Līdz 2022. gada 31. decembrim

Saistītie normatīvie akti:

Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 435 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes ''Digitālā transformācija'' 2.1. reformu un investīciju virziena ''Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija'' īstenošanas noteikumi.

Cita informācija:

Nozares ministrijām un Valsts kancelejai līdz 2022. gada 31. decembrim iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā finansējuma saņēmēju sagatavotos rīkojumu projektus par projektu īstenošanu.

Kontaktinformācija:

Monta Ločmele, tel.: 66016722, e‑pasts: monta.locmele@varam.gov.lv

* Eiropas Savienības Atveseļošanas fonds 

Fondu-logo