Plānotais ES fondu* finansējums:

1. kārtā – 2 500 000 euro

2.kārtā – 2 500 000 euro

3. kārtā – 16 000 000 euro

4. kārtā  – 7 277 500 euro

Projektu iesniedzēji:

Dabas aizsardzības pārvalde, pašvaldības

Atbalstāmās darbības:

  • dabas un sugu aizsardzības plānu izstrāde Natura 2000 teritorijās, dabas datu ieguve un pārvaldības sistēmas uzlabošana;
  • īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās, iekļaujot dzīvotņu atjaunošanu un infrastruktūras izveidi antropogēnās slodzes mazināšanai, sugu aizsardzības plānu ieviešana, zaļās infrastruktūras elementu izveide ārpus Natura 2000 teritorijas

Atbalsta likme

līdz 85%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

Pasākuma ietvaros netiek paredzēts atbalsts ar saimniecisko darbību saistītām aktivitātēm.

Sasniedzamais rezultāts:

  • 43 754 ha Natura 2000 teritoriju platība, uz kurām attiecas aizsardzības un atjaunošanas pasākumi;
  • atjaunotas degradētas ekosistēmas 8 515 ha platībā

Projektu atlases veids:

1. kārta – ierobežota projektu iesniegumu atlase

2. kārta – atklāta projektu iesniegumu atlase

3. kārta – ierobežota projektu iesniegumu atlase

4. kārta – atklāta projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

1. kārta 26.04.2024-26.06.2024

2. kārta 29.04.2024-29.07.2024

3. un 4. kārta – indikatīvi 2025. gada I ceturksnī

Aprites stadija

Norisinās 1. un 2. projektu atlase kārtas projektu pieteikumu atlase. Atlases informācija pieejama Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļvietnē:

1.kārta :  https://www.cfla.gov.lv/lv/2-2-3-3-k-1

2.kārta:  https://www.cfla.gov.lv/lv/2-2-3-3-k-2

 

3. un 4. kārta -  īstenošanas noteikumu izstrāde

Normatīvie akti:

1. un 2. kārtas īstenošanas MK noteikumi: 2024. gada 26. martā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.3. pasākuma "Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai" pirmās un otrās kārtas īstenošanas noteikumi

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Pirmā un otrā kārta: Projektu vērtēšanas  kritēriji apstiprināti Uzraudzības komitejā 2023. gada 5. decembrī

Trešā un ceturtā kārta: izstrādē

Metodiskie materiāli:

-

Cita noderīga informācija

 Prioritāro rīcību programma Natura 2000 tīklam Latvijā (2021–  2027)

2014. – 2020. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas perioda specifiskais atbalsta mērķis 5.4.1. “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas”

2014. – 2020. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas perioda specifiskais atbalsta mērķis 5.4.3. “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai”

2014. – 2020. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas perioda specifiskais atbalsta mērķis 5.4.2.1. “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi”

Kontaktinformācija:

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Linda Volšteine, tel.: 26380332, e-pasts:  linda.volsteine@varam.gov.lv

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Dagnija Burtniece, tel.: 29730069, e-pasts:  dagnija.burtniece@varam.gov.lv

 

Dokumentu arhīvs

 * Eiropas Savienības finansējums 2021.–2027. gadam

logo