Plānotais AF* finansējums:

2 500 000 euro.

Finansējuma saņēmēji:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM).

Atbalstāmās darbības:

Investīcijas projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

  1. investīcijas projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana, informācijas un publicitātes pasākumi par investīcijas projekta īstenošanu;
  2. novērtējuma veikšana, tai skaitā metodikas izstrāde investīcijas projekta atbalsta ietekmes izvērtēšanai, mācību satura, metodiku, rokasgrāmatu un citu materiālu izstrāde, pilnveidošana u.c.;
  3. konferenču, kapacitāti stiprinošo pasākumu organizēšana, īstenošana un dalība minētajos pasākumos, ekspertu piesaiste investīcijas projekta īstenošanas un apmācību atbalsta darbību nodrošināšanai.

Sasniedzamie atskaites punkti un mērķi:

Atbalsta mērķis ir celt pašvaldību kapacitāti to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, lai tās spētu nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, kā arī spētu sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām atbilstoši aktuālajām demogrāfiskajām tendencēm.

Atbalsta ietvaros līdz 2026.gada 3.ceturksnim plānots:

  1. īstenot pašvaldību publisko pakalpojumu novērtējumus, tai skaitā, perioda sākumā vajadzību apzināšanai un perioda noslēgumā sniegtā atbalsta ietekmes izvērtēšanai;
  2. apmācīt 1300 pašvaldību un plānošanas reģionu speciālistus, pamatojoties uz pakalpojumu un pašvaldību kapacitātes novērtējumu.

Projektu atlase

Investīcijas ietvaros nav plānots projektu konkurss. Investīcijas atbalsts tiks īstenots granta veidā, VARAM sadarbojoties ar plānošanas reģioniem.

Normatīvie akti:

Informatīvais ziņojums “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformas un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.2. reformas “Administratīvi teritoriālā reforma” investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” īstenošanu”, apstiprināts ar Ministru kabineta protokol lēmumu nr. 56. 2022.gada 8.novembrī (pieejams šeit: https://likumi.lv/ta/id/337132-ministru-kabineta-sedes-protokols).

Cita informācija:

 -

Kontaktinformācija:

Indra Ciukša – VARAM Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā eksperte, tel.: 66016725, e-pasts: indra.ciuksa@varam.gov.lv

* Eiropas Savienības Atveseļošanas fonds

Fondu-logo