Specifiskais atbalsta mērķis 5.4.2.: Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā  

Apraksts:

Eiropas Savienības (ES) direktīvu prasību izpildei un sekmīgai vides politikas ieviešanai būtiska nozīme ir vides informācijas, tostarp vides monitoringa datu kvalitātei un pieejamībai. Šim pasākumam paredzētās investīcijas nodrošinās vides monitoringa un kontroles sistēmas operatīvu un lietderīgu veikšanu, ES prasību ieviešanu un valsts Vides monitoringa programmas īstenošanu. Tiks nodrošināta vismaz 18 ES direktīvu un sešu konvenciju prasību izpilde, pilnveido gaisa, arī meteoroloģiskās un klimata informācijas ieguve, ūdeņu, zemes un bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmu īstenošana, attīstot un modernizējot vides monitoringa infrastruktūru, paplašinot vides monitoringa tīklu, lai vides novērojumi aptvertu visu valsts teritoriju. Lai uzlabotu ES vides prasību ieviešanu dabas aizsardzības jomā, kā arī saskaņotu dabas aizsardzības un sociāli ekonomiskās intereses, ir paredzēts veikt aizsardzības pasākumus Natura 2000 teritorijās, izstrādājot dabas un sugu aizsardzības plānus.

Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalības veicināšanu, kas ir integratīvs un iesaistošs pasākumu komplekss, atbalsts tiek sniegts arī vides izglītības veicinošiem pasākumiem un nacionālo vides izglītības centru pilnveidei, kas ne tikai stiprina sabiedrības izpratni par vidi, bet arī nodrošina sabiedrības iesaistīšanos vides aizsardzības jautājumu risināšanā un attīstīta vides jautājumus par prioritāti līdzsvarotā attīstībā.  

VARAM pieejamais Kohēzijas fonda finansējumu specifiskā atbalsta mērķa 5.4.2. ietvaros ir novirzīts šādu pasākumu īstenošanai:

5.4.2.1. „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi”

5.4.2.2. „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana”