Specifiskais atbalsta mērķis 5.4.2.: Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā  

Pasākumu nosaukumi

5.4.2.1. „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi”

5.4.2.2. „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana”

Plānotais finansējums

KF – 8 723 624 euro

KF - 17 031 206 euro

KF likme

85%

Projektu atlases veids

Ierobežota atlase

Finansējuma saņēmēji

Tiešās pārvaldes iestāde, kuras kompetencē ir dabas aizsardzības politikas īstenošana sugu un biotopu aizsardzības jomā, – Dabas aizsardzības pārvalde.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra;
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Mērķis

Sagatavot priekšnoteikumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai, veicot Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanu, iegūtās pamatinformācijas analīzi, kā arī izstrādājot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānus un īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plānus.

Nodrošināt sabiedrību un iestādes ar savlaicīgu, kvalitatīvu un vispusīgu informāciju par vides stāvokļa izmaiņām, attīstot valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas darbību un īstenojot sistemātiskus, regulārus un mērķtiecīgus vides stāvokļa novērojumus un mērījumus, kā arī veicināt sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā

Atbalstāmās darbības

- dabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kuras iekļautas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju prioritārajā sarakstā;

- aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām sugām, kuras iekļautas īpaši aizsargājamo sugu prioritārajā sarakstā;

- ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšana, pašvaldību un zemes īpašnieku informēšana, datu ievadīšana dabas datu pārvaldības sistēmā, iegūto datu digitalizēšana, dabas datu pārvaldības sistēmas tehniskā aprīkojuma pilnveide;

- ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas kvalitātes pārbaude, iegūtās informācijas analīze un kompleksa vērtējuma sagatavošana par biotopu teritoriālo izplatību un kvalitāti valstī.

 - pasākumi gaisa un klimata pārmaiņu, ūdeņu un jūras vides,  zemes un bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmās noteikto uzdevumu īstenošanai;

- tehniskā nodrošinājuma iegāde un infrastruktūras attīstība vides kontroles veikšanai;

- nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūras pilnveidošana;

- sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes aktivitātes, attīstot zaļās apziņas veidošanos;
- pasākumi valsts vides monitoringa un citu vides datu apstrādei un uzglabāšanas infrastruktūras pilnveidošanai.

Sasniedzamais rezultāts

- Izstrādāti 25 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni;

- Izstrādāti pieci Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plāni.

- iznākuma rādītājs – līdz 2023.gada 31.decembrim veikti uzlabojumi četrās vides monitoringa programmās un nodrošināta atbilstība direktīvu prasībām;

-specifiskais iznākuma rādītājs: izveidota un attīstīta bioloģiskās daudzveidības un zaļās apziņas veicināšanas infrastruktūra trīs nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centros.

Projektu atlases laiks

19.05.2016. - 20.06.2016.

• 1. kārtai atlase no 28.03.2017. līdz 30.06.2017. 
• 2. kārtai atlase no 15.06.2018. līdz 16.07.2018.
• 3. kārtai atlase no 10.07.2020. līdz 10.09.2020.

Aprites stadija

Projekta ieviešana.

• 1. kārta - projektu ieviešana
• 2. kārta – projekta ieviešana
• 3. kārta – projektu ieviešana

Ministru kabineta noteikumi

MK 2016.gada 8.marta noteikumi Nr.150  „ Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.1. pasākuma „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi” īstenošanas noteikumi
(pieejams šeit).

MK 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr.859 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2. pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi”
(pieejams šeit).

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, to piemērošanas metodika, kā arī citi projektu iesniegumu atlases dokumenti
(pieejami šeit).

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, to piemērošanas metodika, kā arī citi projektu iesniegumu atlases dokumenti
(pieejami šeit).

Informācija par projektu īstenošanu

Projektu īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Informācija par projektu īstenošanu
pieejama šeit.

Projektu īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Informācija par 1.kārtas projektu īstenošanu pieejama šeit, 2.kārtas projektu pieejama šeit un 3.kārtas projektu pieejama šeit.


Kontaktinformācija:

  • Ilze Opermane (par 5.4.2.1.pasākumu), VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 66016745, e-pasts: Ilze.Opermane@varam.gov.lv ;
  • Dana Prižavoite (par 5.4.2.2.pasākumu), VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 67026946, e-pasts: Dana.Prizavoite@varam.gov.lv;
  • Austra Auziņa (par 5.4.2.2.pasākumu), VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 66016701, e-pasts:  Austra.Auzina@varam.gov.lv (prombūtnē);
  • Zanda Krūkle, VARAM Investīciju politikas departamenta direktora vietnieks klimata, valsts budžeta un vides investīciju jautājumos, Vides investīciju nodaļas vadītājs, tel. 66016713, e-pasts:  Zanda.Krukle@varam.gov.lv