Saskaņā ar Saprašanās memorandā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.–2014.gadā Latvijas Republikas un Īslandes, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalisti noteikto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija noteikta par programmas „Nacionālā klimata politika” apsaimniekotāju.

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Nacionālā klimata politika” mērķis ir atbalstīt Latviju visaptverošas nacionālās klimata politikas izstrādē, kas ietver Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēmā neiekļautos sektorus emisijas jautājumos un visus pārējos sektorus klimata pārmaiņu pielāgošanas jautājumos.

Programmas „Nacionālā klimata politika” daļas:

1.   iepriekš noteikti projekti

2.   neliela apjoma grantu shēma
3.   atklāts projektu konkurss

Programmā īstenoti divi iepriekš noteiktie projekti:

1.   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īsteno projektu „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” 
2.   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īsteno projektu „Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu”

Kopējais programmai pieejamais finansējums ir EUR 11 205 405, tai skaitā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums EUR 10 365 000 un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums EUR 840 405.

Donoru programmas partneri: Norvēģijas Vides aģentūra; Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorāts. Programmas īstenošana veicina divpusējo attiecību stiprināšanu starp Latviju un Norvēģiju un sekmē kapacitātes palielināšanu nacionālās klimata politikas izstrādē un ieviešanā.

2012.gada 20.decembrī Norvēģijas Ārlietu ministrija apstiprināja programmu LV02 „Nacionālā klimata politika”.

2013. gada 6. martā parakstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” līgums. Līgumā noteikti programmas īstenošanas nosacījumi, sasniedzamie rezultāti un kopējais finansējums. Detalizētākai informācijai par līgumā iekļautajiem nosacījumiem skatīt: http://www.norwaygrants.lv/files/PA_LV02_signed_06032013.pdf


Programmas ieviešanas laika grafiks


Detalizētāka informācija pieejama vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietnēs: www.eeagrants.lv, www.norwaygrants.lv un Finanšu instrumenta biroja administrētā tīmekļa vietnē: www.eeagrants.org


Kontaktinformācija:
Attīstības instrumentu departamenta
Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas vadītāja
Solvita Ciganska
Tālr. 67026547
solvita.ciganska@varam.gov.lv