Plānotais ES fondu* finansējums:

12 443 220 euro

Projektu iesniedzēji:

mājokļu īpašnieki, fiziskas un juridiskas personas, kā arī mazo daudzdzīvokļu ēku īpašnieki, kur ēkas siltumenerģijas jaudas pieprasījums <50 kW (ne lielākas ēkas kā 8 – 12 dzīvokļu, divstāvu vai trīs stāvu mājas)

Atbalstāmās darbības:

  • sadedzināšanas iekārtu nomaiņa mājsaimniecību sektora ēkās, individuālās siltumapgādes ēkās, kurās netiks veikti citi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi (prioritāri pilsētās, kur konstatēti gaisa piesārņojuma normatīvu pārsniegumi);
  • atbalsts pieslēgumam centralizētajām siltumapgādes sistēmām, ja tas ekonomiski un tehniski ir iespējams

Atbalsta likme

50-95%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

  • atbalstu attiecināmo darbību izmaksu segšanai saimnieciskās darbības veicējiem:
    • līdz 2024.gada 30.jūnijam sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam
    • no 2024. gada 1. jūlija sniedz saskaņā ar Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulu (ES) Nr. 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam
  • par saimniecisko darbību nav uzskatāma komersanta, biedrības vai nodibinājuma juridiskās adreses reģistrācija dzīvojamā mājā vai dzīvokļa īpašumā, ievērojot nosacījumu, ka dzīvojamā mājā vai dzīvokļa īpašumā ir reģistrēts ne vairāk kā viens no šajā punktā minētajiem tiesību subjektiem un netiek veikta nekāda ar komersantu, biedrību vai nodibinājumu mērķiem saistīta

Sasniedzamais rezultāts:

  • iedzīvotāju skaits, kas gūst labumu no gaisa kvalitātes pasākumiem – 2 795
  • PM2,5 daļiņu emisijas samazinājums vismaz 50 t/gadā

Projektu atlases veids:

atklāta projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

Pirmais uzsaukums (pieslēgumi centralizētajām siltumapgādes sistēmām) 26.05.2023. – 25.07.2023.

Otrais uzsaukums (siltumsūkņu uzstādīšana) 26.07.2023 – 25.09.2023.

Trešais uzsaukums (granulu apkures katli mājsaimniecībām) – 26.09.2023. – 27.11.2023.

Ceturtais uzsaukums (dažādi siltumapgādes uzlabošanas pasākumi) – 01.03.2024. – 30.04.2024.

Aprites stadija

Pirmais uzsaukums - projektu īstenošana

Otrais uzsaukums - projektu iesniegumu vērtēšana

Trešais uzsaukums - projektu iesniegumu vērtēšana

Ceturtais uzsaukums – projektu iesniegumu vērtēšana

Atlases informācija pieejama Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļvietnē

Normatīvie akti:

2023. gada 4. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 169 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.6. pasākuma "Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas" īstenošanas noteikumi”

 

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2023.gada 26. janvāra sēdē
Metodiskie materiāli:
Cita noderīga informācija

Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 2020.-2030. gadam

Kontaktinformācija:

Par atbalsta programmas izstrādi:

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākais eksperts Edgars Garkājis, tel.: 20249980, e-pasts: edgars.garkajis@varam.gov.lv

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākais eksperts Viesturs Frišfelds, tel.: 28452807, e-pasts: viesturs.frisfelds@varam.gov.lv

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Linda Volšteine, tel.: 26380332, e-pasts:  linda.volsteine@varam.gov.lv

Informācija par projektu īstenošanu:

Projektu īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Informācija par projektu īstenošanu pieejama šeit 

Konsultācijas par pieteikšanos atbalstam un projekta īstenošanu:

silti@cfla.gov.lv

+371 24002700
 

* Eiropas Savienības finansējums 2021.–2027. gadam 

logo