Statuss:
Īstenošanā
NFI

Projekta mērķis ir izstrādāt metodoloģiju īpaši aizsargājamo dabas teritoriju noteikto ierobežojumu integrēšanai vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos, kā arī vienkāršot attīstības plānošanas sistēmu

Projekta kopējās izmaksas: ir EUR 581 735

Projekta mērķa grupas – primārā mērķa grupa – vietējās pašvaldības un vietējie iedzīvotāji.  Projektā iesaistītas 15 pašvaldības: Kandavas, Talsu, Kuldīgas, Ventspils, Ilūkstes, Daugavpils, Vecpiebalgas, Alūksnes, Apes, Nīcas, Pāvilostas, Saldus, Brocēnu, Auces, Tērvetes novads un to iedzīvotāji. Projekta sekundārā mērķa grupa ir teritorijas plānojumu izstrādātāji

Projekta īstenošanas vietas: 15 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (turpmāk –  ĪADT) skatīt tabulā
 

Nr.

p.k.

ĪADT

kat.

ĪADT

nosaukums

Pašvaldība/as

 Dabas aizs.

plāna statuss

Platība (ha)

1

DP*

 Abavas senleja

Kandavas,

Talsu,

Kuldīgas,

Ventspils nov.

2005.-2013.,

 

pagarināts,

jāatjauno

14933

2

DL**

 Druviņu tīrelis  Ventspils nov. nav

293

3

DL

 Pluču tīrelis  Ventspils nov. nav 

740

4

DL

 Nagļu un Ansiņu purvs  Ventspils nov. nav

284

5

DL

 Maņģenes meži  Kuldīgas nov. nav

1657

6

AAA***

 Augšzeme  Ilūkstes un Daugavpils nov. nav

20828

7

AAA

 Vecpiebalga  Vecpiebalgas nov. nav

8945

8

AAA

 Veclaicene  Alūksnes un Apes nov. nav

20892

9

DP

 Bernāti  Nīcas nov.

iesākts, bet

nav apstiprināts

 2945

10

DL

 Ziemupe  Pāvilostas nov.

1999.-2010.,

jāatjauno

 2458

11

DL

 Zvārde  Saldus, Brocēnu nov. nav 

 3072

12

DL

 Pilskalnes Siguldiņa  Ilūkstes nov. nav

71 

13

DL

 Ances purvi un meži  Ventspils nov.

2007.-2016.,

jāatjauno, jo

DL paplašināts 

8772 

14

DL

 Jaunanna  Alūksnes nov. nav

1325 

15

DL

 Ukru gārša  Auces, Tērvetes nov.

Plāns izstrādāts

2000.gadā,

novecojis

1135 


* DP – dabas parks
** DL – dabas liegums
*** AAA – aizsargājamo ainavu apvidus


Projekta partneri:
1.partneris Norvēģijas Oppland reģiona pašvaldība (Norvēģija)
2.partneris VARAM (Latvija)

Projekta galvenās aktivitātes:

Koncepcijas un metodoloģijas izstrāde un ieviešana

ĪADT dabas aizsardzības plānu izstrāde un uzraudzība

Pieredzes apmaiņa

Publicitāte

Projekta plānotie rezultāti:

1. Izstrādāts vai pilnveidots 21 reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokuments
2. Organizēti pieci pieredzes un zināšanu apmaiņas pasākumi starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm
3. Izveidotas divas stratēģiskās partnerattiecības starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm

Vairāk informācijas par projektu skatīt Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā