Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos”

6.1.1.6.pasākums „Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās”

Plānotais ES fondu* finansējums:

21 179 311 EUR

Projekta iesniedzējs:

Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales statistiskā reģiona** pašvaldības, pašvaldību izveidotas iestādes vai pašvaldību kapitālsabiedrības, kas veic šo pašvaldību deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi

Atbalstāmās darbības:

  • jaunu M1 (specializēto),  M2 vai M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekļu iegāde
  • bezemisiju transportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveide
  • komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi par projekta īstenošanu
  • projekta vadības nodrošināšana

Atbalsta likme

85%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

Nav paredzēts

Sasniedzamais rezultāts:

  • iegādāti vismaz 38 bezemisiju transportlīdzekļi pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu nodrošināšanai
  • jaunā vai modernizētā publiskā transporta lietotāji gadā – vismaz 323 000 lietotāji gadā

Projektu atlases veids:

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

29.02.2024. – 29.05.2024.

Aprites stadija

Izsludināta projektu iesniegumu pirmā atlases kārta. Pirmās atlases kārtas projektu īstenošanas termiņš – 2026. gada 31. decembris

Normatīvie akti:

  • Ministru kabineta 2024. gada 23. janvāra noteikumi Nr. 65 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” 6.1.1.6. pasākuma “Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās” īstenošanas noteikumi”
  • Eiropas Komisijas 2022. gada 25. novembra lēmums, ar ko apstiprina Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021-2027. gadam, 8. pielikums “Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais plāns”

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji ir apstiprināti ar Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas 16.11.2023. lēmumu Nr. L-2023/21-27/82

Metodiskie materiāli:

Projektu iesniegumu atlases dokumentācija pieejama šeit

Papildinošas saimnieciskās darbības nosacījumu kontroles metodika pieejama šeit

Cita noderīga informācija

Projektu iesniegumu atlasi un projektu īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Kontaktinformācija:

Egija Vītola, VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte (tālr.: 26457711, e-pasts: egija.vitola@varam.gov.lv)

Elīna Kļava, VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte (tālr.: 27295472, e-pasts: elina.klava@varam.gov.lv)

* Eiropas Savienības fondu finansējums 2021.–2027.gadam

** Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales statistiskais reģions saskaņā ar 2022. gada 25. novembrī spēkā esošo Statistiski teritoriālo vienību nomenklatūras 3. līmeņa (NUTS 3. līmenis) klasifikāciju

logo