Plānotais AF* finansējums:

8 250 000 euro

Finansējuma saņēmēji:

Valsts administrācijas skola (turpmāk – VAS)

Atbalstāmās darbības:

  • profesionālo kompetenču ietvaru, kompetenču attīstīšanas programmu, mācību moduļu, mācību programmu, metodiku, rokasgrāmatu un materiālu izstrāde un pilnveidošana;
  • mācību, semināru, konferenču un pieredzes apmaiņu organizēšana, īstenošana un dalība minētajos pasākumos;
  • maza apjoma mācību projektu īstenošana un funkcionālo prototipu izstrāde apmācību un attīstības pasākumu ietvaros;
  • projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;
  • ekspertu piesaiste projekta īstenošanas un mācību atbalsta darbību nodrošināšanai;
  • informācija par projekta īstenošanu un publicitātes pasākumi.

Sasniedzamie atskaites punkti un mērķi:

Atskaites punkts - līdz 2023. gada jūnijam izstrādāts digitālo prasmju un kompetenču satvars.

Atskaites punkts ir izpildīts, kad VAS  ir apstiprinājusi izstrādātos kompetenču ietvarus, tie ir pieejami Mācību pārvaldības sistēmā un ir izdots VAS  direktora iekšējs normatīvais akts par kompetenču ietvara apstiprināšanu, kā arī izdevumi šīs programmas ieviešanai ir iekļauti 2024. gada valsts budžetā, nodrošinot programmas ieviešanas ilgtspēju.

Mērķa rādītāji:

1. līdz 2024. gada 31.decembrim publiskās pārvaldes (valsts un pašvaldību ) darbinieki ar padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp ar e-mācībās iegūtām prasmēm – 25 160;

2. līdz 2026. gada 31.augustam publiskās pārvaldes (valsts un pašvaldību ) darbinieki ar padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp ar e-mācībās iegūtām prasmēm – 62 900.

Projektu atlases laiks:

Nav plānota projektu atlase. Saskaņā ar informatīvo ziņojumu par investīcijas īstenošanu, investīcijas atbalsts tiks sniegts grantu veidā. VARAM sadarbībā ar Valsts kanceleju un Valsts administrācijas skolu īstenos investīciju saskaņā ar informatīvā ziņojuma par investīcijas īstenošanu noteikto kārtību un nosacījumiem.

Saistītie normatīvie akti:

Investīcijas tiesiskais regulējums tiks noteikts VARAM virzītajā informatīvajā ziņojumā “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.2.2.i. investīcijas “Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība” īstenošanu” (Tiesību akta lietas ID: 22-TA-2271)

Cita informācija:

Minētais informatīvais ziņojums par 2.3.2.2.i. investīcijas īstenošanu kopš 29.07.2022. tiek skaņots ar iesaistītajām institūcijām Tiesību aktu portālā

Kontaktinformācija:

Monta Ločmele, tel.: 66016722, e‑pasts: monta.locmele@varam.gov.lv

* Eiropas Savienības Atveseļošanas fonds 

Fondu-logo