Plānotais ES fondu* finansējums:

44 300 000 euro (līdz 2026. gadam pieejami 29 547 951 euro)

Projektu iesniedzēji:

pašvaldības, to iestādes un kapitālsabiedrības

Atbalstāmās darbības:

  • zaļās un zilās infrastruktūras risinājumu (piemēram, zaļās sienas, jumtu dārzi, peldošās salas, caurlaidīgi segumi, ēnu sniedzoši koki u.c.) un citu pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumu (piemēram, dzeramā ūdens piekļuves vietas, pilsētu lietus ūdens noteces sistēmas u.c.) īstenošana atbilstoši vietējām (pašvaldību) klimata pielāgošanās stratēģijām
  • ieguldījumi jau esošajās dabas un apstādījumu teritorijās, kas ir nozīmīgs zaļās un zilās infrastruktūras tīklojuma pamatelements, tai skaitā Baltijas jūras piekrastē

Atbalsta likme

līdz 85%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

Pasākuma ietvaros netiek paredzēts atbalsts ar saimniecisko darbību saistītām aktivitātēm.

Projekta īstenošanā var tikt piesaistīts sadarbības partneris - sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs,  kam atbalsts sniedzams saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmumu Nr. 2012/21/ES  par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu komercdarbības atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

Sasniedzamais rezultāts:

  • īstenotas darbības 15 valsts un pašvaldību līmeņa stratēģijās, kas koncentrējas uz pielāgošanos klimata pārmaiņām (pirmajā atlases kārtā līdz 2027. gada 31. decembrim īstenotas darbības no vismaz 10 pašvaldību stratēģijām);
  • izveidota vai jaunināta zaļā infrastruktūra nolūkā pielāgoties klimata pārmaiņām 31 ha platībā;
  • nacionālais rādītājs – jaunizveidota vai nostiprināta piekrastes joslas un upju un ezeru krastu aizsardzība pret plūdiem.

Ieguldījumi tiek veikti atbilstoši pašvaldību stratēģijām, kas vērstas uz pielāgošanos klimata pārmaiņām – stratēģija var būt integrēta pašvaldības attīstības programmā, bet var būt arī atsevišķs dokuments.

Projektu atlases veids:

atklāta projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

1. kārta – indikatīvi 2024. gada II ceturksnī;

2. kārta – uzsaukums par elastības finansējuma apjomu pēc 2026. gada

Aprites stadija

1. kārtas projektu atlases sagatavošana

Normatīvie akti:

Ministru kabineta 2024. gada 7.maija noteikumi Nr. 284 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām"  2.1.3.1. pasākuma "Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

1. kārta: Projektu vērtēšanas kritēriji apstiprināti Uzraudzības komitejā 2023. gada 22. novembrī

Metodiskie materiāli:

Metodiskie ieteikumi pašvaldībām klimata pārmaiņu politikas jomā

Cita noderīga informācija

Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030.gadam

Valsts civilās aizsardzības plāns

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Pašvaldību klimatiskie raksturojumi


Izmaiņu veikšana pašvaldības attīstības programmā vai nozares plānošanas dokumentā

Kontaktinformācija:

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Anete Kalniņa, tel.: 25567565, e-pasts: anete.kalnina@varam.gov.lv;

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Dagnija Burtniece, tel.: 29730069, e-pasts: dagnija.burtniece@varam.gov.lv

Dokumentu arhīvs

* Eiropas Savienības finansējums 2021.–2027. gadam 

logo