Eiropas teritoriālās sadarbības mērķis ir stiprināt pārrobežu sadarbību ar kopēju vietēju un reģionālu ierosmju palīdzību, starpvalstu sadarbību ar tādu pasākumu palīdzību, kas veicina integrētu teritoriālu attīstību saistībā ar Kopienas prioritātēm, kā arī starpreģionu sadarbību un pieredzes apmaiņu attiecīgajā teritoriālajā līmenī.

Eiropas teritoriālās sadarbības programmas tiek finansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta  (EKPI) līdzekļiem

EIROPAS TERITORIĀLĀS SADARBĪBAS PROGRAMMAS:

VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA – NACIONĀLĀ ATBILDĪGA IESTĀDE PAR 3.MĒRĶA „EIROPAS TERITORIĀLĀ SADARBĪBA” IEVIEŠANU LATVIJĀ 2007.-2013.GADĀ

Nacionālās atbildīgās iestāde:
- Pārstāv Latvijas nacionālās intereses Eiropas teritoriālās sadarbības programmu uzraudzības un vadības komitejās;
- Nodrošina Eiropas teritoriālās sadarbības programmu nacionālās apakškomitejas darbu;
- Nodrošina valsts budžeta līdzfinansējuma plānošanu programmu tehniskās palīdzības budžetam;
- Nozīmē pirmā līmeņa finanšu kontroles institūcijas funkciju veicēju Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ietvaros Latvijas projektu partneriem un nodrošina pirmā līmeņa finanšu kontroles metodisko vadību;
- Savas kompetences ietvaros nodrošina Eiropas teritoriālās sadarbības programmu informācijas un publicitātes pasākumus.

Nacionālās atbildīgas iestādes kontaktinformācija: Attīstības instrumenta departamenta Teritoriālās sadarbības nodaļa

 
Lai īstenotu nacionālās atbildīgas iestādes funkcijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija izveidoja ES struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu nacionālo apakškomiteju (turpmāk - NAK), kuras darbību nodrošina LR nozaru ministriju, plānošanas reģionu un NVO pārstāvji. NAK nodrošina padomdevēja funkcijas nacionālajai atbildīgajai iestādei nacionālās pozīcijas sagatavošanā par programmu izstrādi/uzraudzību, sniedz atzinumu par iesniegto projektu atbilstību nacionāliem un reģionāliem plānošanas dokumentiem un to prioritātēm, kā arī savas kompetences ietvaros veicina programmu publicitāti.