Plānotais ES fondu* finansējums:

48 916 063 euro

No šī finansējuma 1.kārtai pieejami 1 916 063 euro, finansējuma sadalījums pārējām kārtām tiks precizēts

Projektu iesniedzēji:

1.atlases kārtā - Vidzemes plānošanas reģions (piesaistot sadarbības partnerus - Kurzemes, Zemgales un Latgales plānošanas reģionus)

Turpmākajās atlases kārtās - pašvaldības un to siltumuzņēmēji, a/s “Latvijas valsts meži”, privātpersonas, kuru īpašumā ir vēsturiskās kūdras ieguves vietas

Atbalstāmās darbības:

1. kārtā atbalstāmās darbības:

  • vēsturisko kūdras ieguves vietu izpēte, to faktiskā stāvokļa, īpašumtiesību un īpašnieku/ pārvaldītāju gatavības veikt rekultivācijas darbības šajās teritorijās noskaidrošana, piemērotākā rekultivācijas veida novērtējums un konsultācijas SAMP 6.1.1.1. nākamo atlases kārtu projektu sagatavošanā;
  • kūdras sadedzināšanas iekārtu enerģijas ieguvē apzināšana un alternatīvu izpēte, iekļaujot  rentabilitātes un emisiju faktoru aprēķinus. 

 

Pārējās atlases kārtās atbalstāmās darbības:

  • sadedzināšanas iekārtu nomaiņa;
  • degradēto vēsturisko kūdras ieguves vietu rekultivācija (apmežošana, paludikultūras, ūdenstilpes, renaturalizācija vai lielogu melleņu un dzērveņu audzēšana*)

 

*tiks atbalstītas tādas rekultivācijas darbības, kurām piemērojams rezultātu sasniegšanai atbilstošs emisiju faktors

Atbalsta likme

līdz 85%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

tiks izvērtēts nosacījumu izstrādes procesā

Sasniedzamais rezultāts:

  • sanēta (atjaunota) zeme vēsturiskajās kūdras ieguves vietās 12 100 ha platībā
  • kopējais aplēstais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums - -42 398 CO2 emisijas ekvivalenta t/gadā

Projektu atlases veids:

1. kārta – ierobežota projektu iesniegumu atlase vēsturisko kūdras ieguves vietu izpētei

2. kārta – atklāta projektu iesniegumu atlase sadedzināšanas iekārtu nomaiņai

3. kārta - ierobežota projektu iesniegumu atlase pašvaldībām un a/s “Latvijas valsts meži” rekultivācijas darbību veikšanai

4. kārta – atklāta projektu iesniegumu atlase vēsturisko kūdras ieguves vietu privātpersonām

Projektu atlases laiks:

1. kārta – indikatīvi 2024. gada II ceturksnī

2. kārta – indikatīvi 2025. gada I ceturksnī

3. kārta – indikatīvi 2025. gada III ceturksnī

4.kārta – indikatīvi 2026. gada I ceturksnī

Aprites stadija

īstenošanas nosacījumu plānošana

Normatīvie akti:

2022. gada 25. novembra Eiropas Komisijas lēmums ar ko apstiprina Kohēzijas politikas programmu 2021-2027.gadam, 8.pielikums “Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais plāns”

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

-

Metodiskie materiāli:

-

Cita noderīga informācija

Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2020.-2030.gadam

Kontaktinformācija:

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Linda Volšteine, tel.: 26380332, e-pasts:  linda.volsteine@varam.gov.lv (1. un 3. kārta)

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Dagnija Burtniece, tel.: 29730669, e-pasts:  dagnija.burtniece@varam.gov.lv

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākais eksperts Edgars Garkājis, tel.: 20249980, e-pasts: edgars.garkajis@varam.gov.lv (2. kārta)

Dokumentu arhīvs

* Eiropas Savienības finansējums 2021.–2027. gadam 

logo