30.06.2023.
Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par dabas liegumiem"

27.10.2021.
Dabas lieguma “Garkalnes meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

08.09.2021.
Par atmežošanu nekustamā īpašuma “Katrīnbādes iela” zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8013 003 0062), Saulkrastos, Saulkrastu novadā

30.07.2021.
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumos Nr. 396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”

28.07.2021.
Ministru kabineta noteikumu projekts "Dabas parka “Bernāti” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

27.07.2021.
Grozījums likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”

22.07.2021.
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību"”

13.07.2021.
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Latvijas institūciju dalību vides un klimata pasākumu programmā (LIFE) un valsts budžeta līdzfinansējumu 2021.-2024. gadā"

17.05.2021.
Likumprojekts “Grozījumi Zvejniecības likumā”

20.04.2021.
Informatīvais ziņojums “Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles programma 2021.– 2027. gadam”

14.04.2021.
Ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas parka “Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

11.03.2021.
JAUNS: Likumprojekts “Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā”

25.08.2020.
JAUNS: MK noteikumu „Dabas parka “Ragakāpa” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” projekts

21.07.2020.
JAUNS: MK noteikumu „Aizsargājamo ainavu apvidus „Nīcgaļu meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” projekts

10.06.2020.
JAUNS: MK noteikumu „Dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” projekts

09.06.2020.
PAPILDINĀTS: MK noteikumu “Aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” projekts

15.04.2020.
JAUNS: MK noteikumu “Aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” projekts

07.04.2020.
JAUNS: Likumprojekts “Grozījums Gaujas nacionālā parka likumā”

25.02.2020.
PAPILDINĀTS: Likumprojekts “Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā”

30.01.2020.
JAUNS: MK noteikumu „Nelikumīgi izmantoto zivju ieguves rīku iznīcināšanas kārtība” projekts

30.01.2020.
JAUNS: MK noteikumu "Sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība, tiem izvirzāmās prasības un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības kārtība" projekts

14.11.2019.
JAUNS: Likumprojekts “Grozījumi Aizsargjoslu likumā”

31.10.2019.
JAUNS: MK noteikumu projekti “Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 406 “Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrādis”” un “Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 308 “Latvijas Dabas muzeja maksas pakalpojumu cenrādis””

03.10.2019.
JAUNS: Likumprojekts “Grozījums Teiču dabas rezervāta likumā”

23.09.2019.
JAUNS: Likumprojekts “Grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā”

20.09.2019.
JAUNS: Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 1971.gada 2.februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi””

25.06.2019.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 353 “Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai””

20.06.2019.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaicene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

16.05.2019.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumos Nr. 390 “Dabas lieguma “Zebrus un Svētes ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””

24.04.2019.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22.novembra noteikumos Nr.888 „Noteikumi par aizsargājamām alejām”

24.01.2019.
JAUNS: Likumprojekts “Grozījumi Augu aizsardzības likumā”

Lasīt vairāk

28.11.2018.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Jūrmalas Baltā kāpa” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Lasīt vairāk

17.09.2018.
PAPILDINĀTS: Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumu likumprojekts

Lasīt vairāk

17.09.2018.
PAPILDINĀTS: Regulas piemērošanas likumprojekts

Lasīt vairāk

04.09.2018.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Dabas lieguma „Maņģenes meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Lasīt vairāk

06.08.2018.
PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts „Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Lasīt vairāk

03.08.2018.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Dabas lieguma „Maņģenes meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Lasīt vairāk

31.07.2018.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 17. aprīļa noteikumos Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem”

Lasīt vairāk

19.07.2018.
JAUNS: Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumu likumprojekts

Lasīt vairāk

19.07.2018.
JAUNS: Regulas piemērošanas likumprojekts

Lasīt vairāk

06.06.2018.
JAUNS: Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”

Lasīt vairāk

15.05.2018.
JAUNS: Informatīvais ziņojums par Latvijas Nacionālās jūras zvejas kontroles programmas 2014. – 2020. gadam izpildi 2016. un 2017. gadā

Lasīt vairāk

15.05.2018.
JAUNS: Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu””

Lasīt vairāk

08.05.2018.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 353 “Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai””

Lasīt vairāk

06.04.2018.
JAUNS: "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumi, nosakot sodus par Regulas Nr. 511/2014 11. panta pārkāpšanu un institūciju, kas sodus piemēro" un "Likums, nosakot Regulas Nr. 511/2014 nacionālo kompetento iestādi un citus Regulas piemērošanas noteikumus"

Lasīt vairāk

26.03.2018.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”

Lasīt vairāk

26.02.2018.
JAUNS: MK rīkojuma projekts “Par atmežošanu nekustamā īpašuma “Atpūtas vieta Pūrciemā” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0146 un nekustamā īpašuma “Valsts mežs Melnsils” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0058, Rojas novadā””

Lasīt vairāk

01.02.2018.
JAUNS: Likumprojekts “Grozījumi Aizsargjoslu likumā”

Lasīt vairāk

18.01.2018.
JAUNS: MK rīkojuma projekts “Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2018.-2020. gadā”

Lasīt vairāk

12.12.2017.
JAUNS: MK rīkojuma projekts “Par atmežošanu nekustamajā īpašumā “Valsts mežs Rucava” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6484 011 0076, Rucavas pagastā, Rucavas novadā”

Lasīt vairāk

27.10.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 72 “Dabas parka “Pape” konsultatīvās padomes nolikums””

Lasīt vairāk

25.10.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 212 “Noteikumi par dabas liegumiem””

Lasīt vairāk

09.10.2017.
PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts „Dabas lieguma „Vecdaugava” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Lasīt vairāk

25.09.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Dabas lieguma „Ziemupe” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Lasīt vairāk

22.08.2017.
JAUNS: MK sēdes Protokllēmuma projekts Informatīvais ziņojums „Par invazīvām svešzemju sugām un kompetenču sadalījumu"

Lasīt vairāk

21.08.2017.
PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts „Dabas lieguma „Ances purvi un meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Lasīt vairāk

17.08.2017.
JAUNS: MK rīkojuma projekts „Par atmežošanu nekustamajā īpašumā „Valsts mežs Apšuciems” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.9050 008 0357, Engures pagastā, Engures novadā”

Lasīt vairāk

27.07.2017.
JAUNS: Regulas Nr. 511/2014 par no Nagojas Protokola par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un to ieguvumu taisnīgu un godīgu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas, izrietošiem atbilstības pasākumiem lietotājiem Savienībā īstenošanas noteikumi

Lasīt vairāk

21.06.2017.
PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 20. novembra noteikumos Nr. 957 „Aizsargājamo ainavu apvidus „Ziemeļgauja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””

Lasīt vairāk

21.06.2017.
PAPILDINĀTS: Noteikumu projekts „Dabas lieguma „Ukru gārša” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Lasīt vairāk

20.06.2017.
PAPILDINĀTS: Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.5 „Dabas lieguma „Liepājas ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””

Lasīt vairāk

31.05.2017.
PAPILDINĀTS: Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.512 „Dabas lieguma „Vidzemes akmeņainā jūrmala” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””

Lasīt vairāk

31.05.2017.
PAPILDINĀTS: Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 13. maija noteikumos Nr. 326 „Dabas lieguma „Lielupes palienes pļavas” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

Lasīt vairāk

21.04.2017.
PAPILDINĀTS: MK noteikumi „Dabas lieguma „Ovīši” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Lasīt vairāk

10.03.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”

Lasīt vairāk

28.02.2017.
PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 267 "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība""

Lasīt vairāk

28.02.2017.
PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. septembra noteikumos Nr. 925 "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības""

Lasīt vairāk

28.11.2016.
JAUNS: MK rīkojuma projekts „Par valsts zemes vienības nodošanu Engures novada pašvaldības īpašumā”

Lasīt vairāk

24.11.2016.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Dabas lieguma „Zvārde” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Lasīt vairāk

25.10.2016.
JAUNS: MK noteikumi „Dabas lieguma „Jaunanna” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Lasīt vairāk

23.09.2016.
JAUNS: Grozījumi normatīvajos aktos izstrādāti Tieslietu ministrijas Informatīvā ziņojuma “Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēma” ietvaros

Lasīt vairāk

07.07.2016.
JAUNS: Ministru kabineta noteikumu projekts "Latvijas Dabas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

Lasīt vairāk

11.05.2016.
PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts “Slīteres nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Lasīt vairāk

02.03.2016.
JAUNS: Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par atmežošanu nekustamajā īpašumā „Rīgas ielā 13, Saulkrastos, Saulkrastu novadā””

Lasīt vairāk

20.01.2016.
JAUNS: Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamajā īpašumā „Vēja vārti”, Vārzas ciems, Skultes pagasts, Limbažu novads"

Lasīt vairāk

02.12.2015.
JAUNS: Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.augusta noteikumos Nr.547 „Dabas parka "Sauka" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””

Lasīt vairāk

24.11.2015.
PAPILDINĀTS: Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

Lasīt vairāk