Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" sekojošus pirmās un otrās kārtas tehniskās palīdzības projektus: 

Pirmās kārtas tehniskās palīdzības projekti:

 • 11.1.1.0/15/TP/021 Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Kohēzijas politikas fondu plānošanā, ieviešanā, uzraudzībā un kontrolē.
  Projekta mērķis ir nodrošināt nepieciešamo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes kapacitāti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” iekļauto specifisko atbalsta mērķu un ar tiem saistīto funkciju īstenošanai, kā arī Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitāšu uzraudzībai, pēcuzraudzībai un slēgšanai vides aizsardzības, reģionālās attīstības un informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomās, kā arī nodrošināt Valsts reģionālās attīstības aģentūras kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sadarbības partnera kapacitāti Valsts reģionālās attīstības aģentūras administrēto aktivitāšu pēcuzraudzībai.
  Kopējais finansējums: EUR 3 229 302,10
   
 • 12.1.1.0/15/TP/005 - Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija – plānošana un īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
  Projekta mērķis ir palielināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kapacitāti horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība”  politikas koordinēšanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros.
  Kopējais finansējums: EUR 140 000
   
 • 10.1.2.0/15/TP/011 - Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai.
  Projekta mērķis  ir nodrošināt publicitātes pasākumu īstenošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā kā Eiropas Savienības  fondu atbildīgajai iestādei attiecībā uz tās pārziņā esošajiem Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda deviņiem specifiskajiem atbalsta mērķiem reģionālās attīstības, vides aizsardzības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā.
  Kopējais finansējums: EUR 330 441 

Otrās kārtas tehniskās palīdzības projekti:

 • 11.1.1.0/18/TP/005  Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Kohēzijas politikas fondu plānošanā, ieviešanā, uzraudzībā un kontrolē.
  Projekta mērķis ir nodrošināt nepieciešamo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes kapacitāti Eiropas Savienības  fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” iekļauto specifisko atbalsta mērķu un ar tiem saistīto funkciju īstenošanai, t.sk. pašvaldību attīstības programmu investīciju plānu un projektu ideju izvērtēšanai, finansējuma un rezultātu noteikšanai starp pašvaldībām, ieguldījumu teritorijās koordinācijai un ietekmes novērtēšanai, kā arī ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitāšu pēcuzraudzībai un slēgšanai vides aizsardzības, reģionālās attīstības un informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomās, kā arī nodrošināt Valsts reģionālās attīstības aģentūras kā VARAM sadarbības partnera kapacitāti VRAA administrēto aktivitāšu pēcuzraudzībai.
  Kopējais finansējums: EUR 4 230 854.00
   
 • 10.1.3.0/18/TP/005   Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija – īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
  Projekta mērķis ir celt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kapacitāti horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinēšanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros.
  Kopējais finansējums: EUR 386 976.00
   
 • 10.1.2.0/18/TP/004   Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai.
  Projekta mērķis ir paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, nodrošinot publicitātes pasākumu īstenošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei attiecībā uz tās pārziņā esošajiem 2014.-2020.gada plānošanas perioda 11 specifiskajiem atbalsta mērķiem reģionālās attīstības, vides aizsardzības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās.
  Kopējais finansējums: EUR 770 837.00