Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt mūžizglītību, jo īpaši piedāvājot elastīgas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas visiem, ņemot vērā uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, labāk prognozējot pārmaiņas un vajadzību pēc jaunām prasmēm, pamatojoties uz darba tirgus vajadzībām, atvieglojot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti”

4.2.4.3. pasākums „ Digitālo prasmju pilnveide”

Plānotais ES fondu* finansējums:

3 948 930 EUR

Projekta iesniedzējs:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Atbalstāmās darbības:

  • mācību programmu izstrāde un aktualizācija
  • mācību aktivitāšu īstenošana nodarbinātām personām (valsts un pašvaldību darbiniekiem)
  • monitoringa veikšana
  • komunikācijas pasākumi par digitālās transformācijas politikas un pasākumu īstenošanu Latvijā, kā arī par valsts un pašvaldību iestāžu nodrošināto e-pakalpojumu un digitālo risinājumu izmantošanas iespējām un to izmantošanas nozīmību
  • projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana
  • komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi par projekta īstenošanu

Atbalsta likme:

85%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

Nav paredzēts

Sasniedzamais rezultāts:

  • organizēti vismaz 30 pasākumi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas veicināšanai
  • mācībās piedalījušies vismaz 2 000 valsts un pašvaldību darbinieki (digitālie aģenti un līderi)
  • īstenotas vismaz 5 integrētās komunikāciju kampaņas

Projektu atlases veids:

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

2024.gada III ceturksnis

Aprites stadija:

Ministru kabineta noteikumu projekta (24-TA-613) publiskā apspriešana (12.03.-2024.-26.03.2024.)

Normatīvie akti:

-

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

Paredzēts piemērot tikai vienotos kritērijus un vienotos izvēles kritērijus

Metodiskie materiāli:

-

Kontaktinformācija:

Ieva Briņķe, tel.: 27316875, e-pasts: ieva.brinke@varam.gov.lv

Dokumentu arhīvs

* Eiropas Savienības fondu finansējums 2021.–2027.gadam

logo