Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt mūžizglītību, jo īpaši piedāvājot elastīgas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas visiem, ņemot vērā uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, labāk prognozējot pārmaiņas un vajadzību pēc jaunām prasmēm, pamatojoties uz darba tirgus vajadzībām, atvieglojot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti”

4.2.4.3. pasākums „ Digitālo prasmju pilnveide”

Plānotais ES fondu* finansējums:

3 948 930 EUR

Projektu iesniedzēji:

Valsts pārvaldes iestāde (VARAM)

Atbalstāmās darbības:

Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas tiks noteiktas Ministru kabineta noteikumos par šī pasākuma īstenošanu. Indikatīvās atbalstāmās darbības:

  • atbalsts digitālo aģentu un mentoru tīkla un kompetenču attīstībai un pamatprasmju nodošanas aktivitātēm;
  • atbalsts sabiedrības digitālo iespēju izmantošanas veicināšanai, paaugstinot IKT iespēju izmantošanu iedzīvotājiem, atbalstot e-prasmju komunikācijas un mācību pasākumus, veicinot atvērto datu, atvērto digitālo risinājumu un platformu plašāku izmantošanu.

Atbalsta likme

85%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

Nav paredzēts

Sasniedzamais rezultāts:

Apmācītas vismaz 2000 nodarbinātas personas (digitālie aģenti)

Projektu atlases veids:

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

2024.gada III ceturksnis

Aprites stadija

Pasākuma īstenošanas nosacījumi tiks izstrādāti 2023.gadā

Normatīvie akti:

-

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus diskusijām Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas apakškomitejā plānots virzīt 2024.gada I ceturksnī

Metodiskie materiāli:

-

Cita noderīga informācija

Ministru kabineta noteikumu projektu par pasākuma īstenošanu plānots publicēt Vienotajā Tiesību aktu izstrādes portālā publiskajai apspriešanai 2024.gada I ceturksnī

Kontaktinformācija:

Ieva Briņķe, tel.: 27316875, e-pasts: ieva.brinke@varam.gov.lv

Dokumentu arhīvs

* Eiropas Savienības fondu finansējums 2021.–2027.gadam

logo