EEZ FI programma „Nacionālā klimata politika” - tiesību akti

Saprašanās memorands par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.–2014.gadā starp Latvijas Republikas un Īslandes, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalisti  
     A pielikums – Nacionālā vadības un kontroles struktūra
     B pielikums – Ieviešanas ietvars

Noteikumi un to pielikumi par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2009. - 2014. gadā angļu valodā

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.—2014.gada perioda vadības likums

2012.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.694 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadības noteikumi" 

2013.gada 31.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.67 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda uzraudzības noteikumi" 

2013.gada 6.martā parakstīts programmas LV02 "Nacionālā klimata politika” līgums

2013.gada 10.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.815 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" īstenošanas kārtība” (ar 2015. gada 19. maija grozījumiem)

2014.gada 18.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.149 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklāta konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" nolikums” (ar 2014. gada 23. decembra grozījumiem)

2014.gada 20.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.257 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklāta konkursa „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” nolikums” (ar 2015. gada 14. aprīļa grozījumiem)