Specifiskais atbalsta mērķis 5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas

Kohēzijas fonda finansējums:

102 562 507  EUR

Finansējuma saņēmēji:

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji

Atbalstāmās darbības:

 • Kanalizācijas ārējo inženiertīklu paplašināšana un kvalitātes prasībām neatbilstošu kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana,
 • notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiju uzlabošana (turpmākajās atlases kārtās, ja finansējums būs pietiekams),
 • u.c. pasākumi

Sasniedzamais rezultāts:

 • Iedzīvotāju skaits, kam nodrošināti centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu faktiskie pieslēgumi – 1,32 milj. iedzīvotāju (rādītājs 2012.gadā – 1,28 milj. iedzīvotāju),
 • notekūdeņu attīrīšanas sistēmu, kas uzlabotas specifiskā atbalsta ietvaros, apkalpoto iedzīvotāju skaita pieaugums par 41 790 iedzīvotājiem

Ministru kabineta noteikumi

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

Projektu atlases laiks:

 • 1.kārtai atlase no 25.08.2016. līdz 25.11.2016
 • 2.kārtai atlase no 12.04.2017. līdz 04.08.2017
 • 3.kārtai atlase no 09.11.2017. līdz 06.03.2018
 • 4.kārtai atlase no 10.07.2020. līdz 10.09.2020

Aprites stadija:

1.kārta - projekti pabeigti un īstenošanā

2.kārta - projekti pabeigti un īstenošanā

3.kārta - projekti īstenošanā

4.kārta - projekts īstenošanā

Informācija par projekta īstenošanu:

Projektu īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Informācija par projektu īstenošanu pieejama šeit 

Apraksts:

Ūdenssaimniecības jomā būtiskākās konstatētās problēmas ir vides piesārņojums no zemas kvalitātes tīkliem, atsevišķu ūdens objektu zemā kvalitāte, neizpildītas ES direktīvu prasības ūdenssaimniecības jomā, nepilnīgais tīklu pārklājums un fakts, ka ūdenssaimniecības pakalpojumus neizmanto tie iedzīvotāji, kam šis pakalpojums ir pieejams. Tāpēc SAM ietvaros investīcijas tiks prioritāti ieguldītas:

 • Kanalizācijas tīklu pieejamības uzlabošana, katrā aglomerāciju grupā (I grupa CE > 100 000, II grupa CE 10 000 – 100 000, III grupa CE 2000 – 10 000), nodrošinot, ka- notekūdeņu savākšanas tīkli un iespēja tiem pieslēgties ir pieejama vidēji 97% attiecīgajās grupās aglomerācijās dzīvojošo iedzīvotāju skaitam.
 • Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana, nodrošinot trešējo attīrīšanu aglomerācijās, kur CE > 2000.
 • Pieslēgumu izveide notekūdeņu savākšanas tīkliem, nodrošinot, ka par šo pakalpojumu lietotājiem kļūst 92% aglomerāciju iedzīvotāju, īpašu atbalstu sniedzot nabadzības un sociālās atstumtības riska pakļautajām iedzīvotāju grupām.
 • Papildu pasākumu veikšana notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzlabošanai apdzīvotās vietās, kur CE 200 – 2000, uzlabojot riska ūdensobjektu vides stāvokli.
 • Dzeramā ūdens infrastruktūras attīstība, lai nodrošinātu dzeramā ūdens kvalitāti atbilstoši direktīvai 98/83/EC (minimāls investīciju apjoms atsevišķiem izņēmuma gadījumiem, t.i., tikai tām pašvaldībām, kurām saskaņā ar Veselības inspekcijas novērtējumu dzeramais ūdens neatbilst nekaitīguma vai kvalitātes prasībām).

Logo

INFORMATĪVIE SEMINĀRI:

Projektu priekšatlase: Lasīt vairāk.

METODISKIE MATERIĀLI UN VADLĪNIJAS FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJIEM:

Izmaksu un ieguvumu analīze:

 

Kontaktinformācija:

Austra Auziņa, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadošā eksperte  tel. +371 26304165, e-pasts: austra.auzina@varam.gov.lv ;

Dana Prižavoite, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja, tel.: +371 25566125, e-pasts: dana.prizavoite@varam.gov.lv