60% (2006.g.) – 1 421 200 EUR

40% (2007.g.) - 947 468 EUR

Regulē MK noteikumi Nr. 964Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes “Ilgtspējīga attīstība” atklāta konkursa nolikums

Mērķis - ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot resursu izmantošanu un apsaimniekošanu.

Apakšprioritātes un atbalstāmie pasākumi:

Darbības spēju paaugstināšana ilgtspējīgas attīstības jomā.

  • Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu samazināšanas un klimta politikas jautājumu integrācija citu tautsaimniecības nozaru darbībā.

  • Integrētu energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas risinājumu demonstrēšana.

  • Transporta ietekmes uz vidi samazināšanas pasākumu realizācija.

  • Iekšējo ūdeņu zivju un vēžu resursu un akvakultūras ilgtspējības nodrošināšana, zivsaimniecības nozares informācijas un mārketinga sistēmas pilnveidošana.

Organiskās lauksaimniecības izplatīšanas veicināšana.

  • Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības veicināšana Latvijā.

Dabas resursu pārvaldības un izmantošanas efektivitātes paaugstināšana.

  • Neatjaunojamo dabas resursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšana.

  • Dabas resursu pārvaldības un izmantošanas efektivitātes paaugstināšana Natura 2000 teritorijās.

  • Pētījumi integrēto vides un meža ekonomisko kontu ieviešana.

  • Disperso sugu un biotopu aizsardzība Latvijā.

  • Invazīvo sugu apkarošana.