VARAM veido nozares politiku, kā arī organizē un koordinē tās īstenošanu vides un dabas aizsardzībā, tostarp, vides kvalitātes uzlabošanā, dabas aizsardzībā, dabas resursu saglabāšanā un ilgtspējīgā izmantošanā, klimata politikā, vides investīcijās, hidrometeoroloģijā, zemes dzīļu izmantošanā; reģionālajā attīstībā; pašvaldību sistēmas attīstībā; teritorijas attīstības plānošanā, tostarp ainavu plānošanā; zemes pārvaldībā; valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā, vienas pieturas aģentūras principa ieviešanā; informācijas sabiedrībā, elektroniskajā pārvaldē un valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldībā. VARAM pārrauga pašvaldību darbības likumību, kā arī pašvaldībām likumos un citos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi, atbilstoši pašvaldību darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.