2000. gada 20.oktobrī Eiropas Padome pieņēma Eiropas ainavu konvenciju, kuras mērķis ir veicināt ainavu aizsardzību, pārvaldību un plānošanu, kā arī organizēt sadarbību par ainavu jautājumiem Eiropā.

Pieņemot  likumu  „Par Eiropas ainavu konvenciju”, 2007.gada 18.aprīlī šo konvenciju ratificēja arī  LR Saeima.
Vispārīga informācija par ainavu politiku ir iekļauta bukletā, kas pieejams šeit!

Par šīs konvencijas īstenošanu saskaņā ar savu nolikumu ir atbildīga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk- ministrija), kas organizē arī konkursu „Eiropas Padomes Ainavu balva” .

Latvijas ainavu politika ir noteikta Latvijas ainavu politikas pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam, kuras 2013.gada 7.augustā ar rīkojumu Nr.361 (prot. Nr.41 77.§) „Par Ainavu politikas pamatnostādnēm 2013.–2019.gadam” apstiprināja Ministru kabinets. Pamatnostādnes pieejamas šeit!

Latvijas ainavu politikas mērķis – „Daudzfunkcionālas un kvalitatīvas ainavas, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību, kā arī nodrošina bioloģisko daudzveidību”. Prioritārais uzdevums  - ainavu pārvaldības uzlabošana, nosakot ainavu pārvaldībā iesaistīto institūciju kompetences un integrējot ainavu politiku teritorijas attīstības plānošanā, teritoriāli vienoti skatot gan dabas, gan kultūras mantojumu.

Informatīvais ziņojums “Ainavu politikas pamatnostādņu 2013. – 2019. gadam īstenošanas ex-post novērtējums” un Ministru kabineta  2020.gada 11.augusta sēdes  protokollēmums ir pieejams šeit.

Lai nodrošinātu Latvijas ainavu politikas pamatnostādnēs noteikto uzdevumu izpildi ar Ministru kabineta 2020. gada 14. maija rīkojumu Nr. 264 “Par valsts pētījumu programmu “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana”” apstiprināta valsts pētījumu programma “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana”. 

Programmas ietvaros visā Latvijā no 2020. līdz 2022. gadam tiks veikts ainavu novērtējums, sagatavoti priekšlikumi nacionālas nozīmes ainaviski vērtīgo teritoriju noteikšanai, kā arī sagatavots elektronisks Latvijas ainavu atlants, lai pašvaldībām un ikvienam iedzīvotājam būtu pieejama informācija par Latvijas ainavu vērtībām.  

Tiesības īstenot minēto valsts pētījumu programmu atklātā konkursā ieguva pētnieku konsorts, kuru vada atvasināta publiska persona “Agroresursu un ekonomikas institūts” (AREI), kas 2021.gada 30.aprīlī organizēja informatīvo semināru par valsts pētījumu programmas īstenošanu. Semināra materiāli pieejami šeit. 

Valsts pētījumu programmas īstenošanas uzraudzību veic starpinstitucionāla īstenošanas un uzraudzības komisija, kuras personālsastāvs un nolikums apstiprināts ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 9. jūnija rīkojumu  Nr.1-2/85 “Par valsts pētījumu programmas “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana” īstenošanas un uzraudzības komisijas nolikuma un personālsastāva apstiprināšanu” (pielikums) un tā grozījumiem (Nr. 1-2/136 un Nr. 1-2/113).

Lai pamatnostādņu īstenošana tuvākajos gados nebūtu saistīta ar administratīvā un finansiālā sloga palielināšanu, it īpaši pašvaldībām, apstiprinātajā redakcijā ir uzvērts pakāpeniskuma princips.
Pārskats par ainavu aspektu iekļaušanu pašvadlību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos (situācija 2019.gadā) pieejams šeit! 
Vadlīnijas ainavu plānošanai vietējā līmenī pieejamas šeit!

Ainavu politikas ieviešanu veicina dažādi projekti, ar kuru kosavilkumu var iepazīties šeit!

2019. gada 5. decembrī ministrija organizēja semināru par ainavu politikas īstenošanu un turpmākajiem izaicinājumiem. Ar tā materiāliem var iepazīties šeit!

Lai veicinātu Eiropas ainavu konvencijas ieviešanu, ir izveidots nevalstisko organizāciju tīkls CIVILSCAPE (http://www.civilscape.eu/,  kurā Latviju pārstāv Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība (http://www.laaab.lv/), un tiek organizēti reģionālie  forumi, tostarp Baltijas valstīs.   Pirmais Baltijas ainavu forums notika 2013.gadā Lietuvā, otrais Baltijas ainavu forums notika  2014.gadā Igaunijā, savukārt  trešais Baltijas ainavu forums 2015.gadā tika organizēts Latvijā. Detālāk par trešo Baltijas ainavu forumu lasīt šeit.

Gatavojoties Latvijas valsts 100  gadu jubilejai, sadarbībā ar iedzīvotājiem, plānošanas reģioniem un Latvijas Nacionālo bibliotēku ir sagatavota  elektroniskā ainavu dārgumu krātuve www.ainavudargumi.lv, ceļojošā izstāde un slīdrādes  par 50 mums visiem nozīmīgām ainavām.

Sākotnēji ainavu dārgumu krātuvei un izstādei iedzīvotāji iesniedza gandrīz tūkstoti priekšlikumu, ar kuriem var iepazīties kartē (informatīvais teksts no iedzīvotāju priekšlikumiem).

Ainavu dārgumi

Grupējot iesniegtos priekšlikumus, ainavu ekspertu padome (turpmāk- padome) sabiedrības vērtējumam izvirzīja 243 ainavas. Ņemot vērā  sabiedrības balsojuma rezultātus un ainavu ekspertu viedokli, padome atlasīja 50 ainavas kā Latvijas ainavu dārgumus. Par šiem ainavu dārgumiem tika vākti vēsturiskie fotoattēli un atmiņas, kas iekļauti elektroniskajā krātuvē.

Plašāka informācija vietnes www.ainavudargumi.lv sadaļā “Par projektu”!