2000. gada 20.oktobrī Eiropas Padome pieņēma Eiropas ainavu konvenciju, kuras mērķis ir veicināt ainavu aizsardzību, pārvaldību un plānošanu, kā arī organizēt sadarbību par ainavu jautājumiem Eiropā.

Pieņemot  likumu  „Par Eiropas ainavu konvenciju”, 2007.gada 18.aprīlī šo konvenciju ratificēja arī  LR Saeima.

Saskaņā ar  likumu un savu nolikumu par šīs konvencijas īstenošanas koordinēšanu ir atbildīga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk- ministrija), kas organizē arī konkursu „Eiropas Padomes Ainavu balva” .

Latvijas ainavu politika ir pamatota Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā „Latvija 2030” (apstiprināta LR Saeimā 2010.gada 10.jūnijā). Viens no „Latvija 2030”  mērķiem ir saglabāt Latvijas savdabību – daudzveidīgo dabas un kultūras mantojumu, tipiskās un unikālās ainavas. Lai to nodrošinātu, izcili dabas, ainavu un kultūrvēsturisko teritoriju areāli, kurus nepieciešams apzināt, saglabāt, saprātīgi apsaimniekot un efektīvi izmantot ir noteikti kā viena no nacionālo interešu telpām, kam nepieciešami kompleksi risinājumi un mērķtiecīga valsts politika

Ilustratīvs attēls

„Latvija 2030” izvirza ainavu politikas risinājumus ilgtermiņā:

  • jānodrošina valsts atbalsts daudzfunkcionālām un produktīvām lauku teritorijām, kultūrainavas saglabāšanai un veidošanai;
  • jānosaka Latvijai tipiskās un unikālās ainavas, jāveic to inventarizācija un jāizstrādā priekšlikumi ainavu apsaimniekošanai un procesu monitoringam;
  • jāizglīto un jāiesaista sabiedrība ainavu apsaimniekošanā;
  • teritorijas plānojumos jānosaka prasības un nosacījumi, kas paredz ainaviski nozīmīgu vietu aizsardzību.  

Starpinstitucionālā darba grupa, kas ministrijas vadībā 2012.gadā izstrādāja Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam, vienojās, ka:

 - Latvijas ainavu politikas mērķis ir Daudzfunkcionālas un kvalitatīvas ainavas, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību, kā arī nodrošina bioloģisko daudzveidību;

- lai Latvijas ainavu potenciāls gan pašlaik, gan nākotnē tiktu izmantots maksimāli lietderīgi, ir jānodrošina ainavu ilgtspējīga attīstība un mērķtiecīga ainavu pārvaldība atbilstoši sociāli nozīmīgām sabiedrības vēlmēm un pieprasījumam.

Ainavu pārvaldības galvenie uzdevumi ir:

  • ainavu politikas, tai skaitā ainavu novērtēšanas integrēšana visu līmeņu teritorijas attīstības plānošanā;
  • sabiedrības izglītošana un līdzdalības nodrošināšana ainavu politikas veidošanā un īstenošanā;
  • ainavu pārvaldībā iesaistīto speciālistu zināšanu padziļināšana un ainavu pētniecības veicināšana;
  • laba sadarbību publiskās pārvaldes iestāžu, pētniecisko, izglītības un nevaldības institūciju starpā atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktiem valsts pārvaldes principiem. 

Latvijas ainavu pārvaldība tiek īstenota nacionālajā, reģionālajā un vietējā līmenī, ievērojot šādas kompetences.

Lai veiktu ainavu novērtēšanu nacionālajā līmenī ar Ministru kabineta 2020. gada 14. maija rīkojumu Nr. 264 “Par valsts pētījumu programmu “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana”” apstiprināta valsts pētījumu programma “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana”. 

Programmas ietvaros visā Latvijā no 2020. līdz 2023. gadam tiks veikts ainavu novērtējums, sagatavoti priekšlikumi nacionālas nozīmes ainaviski vērtīgo teritoriju noteikšanai, kā arī sagatavots elektronisks Latvijas ainavu atlants, lai pašvaldībām un ikvienam iedzīvotājam būtu pieejama informācija par Latvijas ainavu vērtībām. Pētījumu programmas rezultāti sabiedrībai būs pieejami 2024. gada pirmajā pusgadā.

Tiesības īstenot minēto valsts pētījumu programmu atklātā konkursā ieguva pētnieku konsorts, kuru vada atvasināta publiska persona “Agroresursu un ekonomikas institūts” (AREI), kas 2021.gada 30.aprīlī organizēja informatīvo semināru par valsts pētījumu programmas īstenošanu. Semināra materiāli pieejami šeit. 

Valsts pētījumu programmas īstenošanas uzraudzību veic starpinstitucionāla īstenošanas un uzraudzības komisija, kuras personālsastāvs un nolikums apstiprināts ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 9. jūnija rīkojumu  Nr.1-2/85 “Par valsts pētījumu programmas “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana” īstenošanas un uzraudzības komisijas nolikuma un personālsastāva apstiprināšanu” (pielikums) un tā grozījumiem (Nr. 1-2/136, Nr. 1-2/113, Nr.1-2/179, Nr. 1-2/73).

Īstenošanas un uzraudzības komisija ir apstiprinājusī šādus valsts pētījumu programmas ietvaros sagatavotos ziņojumus:

Ziņojums par ainavu vērtēšanas pieredzi

Ziņojums par digitālā ainavu atlanta projektu

Ziņojums par sociālo partneru iesaisti. Kopsavilkums

Pārskats par ainavu aspektu iekļaušanu pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos (situācija 2019.gadā) pieejams šeit! 
Vadlīnijas ainavu plānošanai vietējā līmenī pieejamas šeit!

2019. gada 5. decembrī ministrija organizēja semināru par ainavu politikas īstenošanu un turpmākajiem izaicinājumiem. Ar tā materiāliem var iepazīties šeit!

Gatavojoties Latvijas valsts 100  gadu jubilejai, sadarbībā ar iedzīvotājiem, plānošanas reģioniem un Latvijas Nacionālo bibliotēku ir sagatavota  elektroniskā ainavu dārgumu krātuve www.ainavudargumi.lv, ceļojošā izstāde un slīdrādes  par 50 mums visiem nozīmīgām ainavām.

Sākotnēji ainavu dārgumu krātuvei un izstādei iedzīvotāji iesniedza gandrīz tūkstoti priekšlikumu, ar kuriem var iepazīties kartē (informatīvais teksts no iedzīvotāju priekšlikumiem).

Ainavu dārgumi

Grupējot iesniegtos priekšlikumus, ainavu ekspertu padome (turpmāk- padome) sabiedrības vērtējumam izvirzīja 243 ainavas. Ņemot vērā  sabiedrības balsojuma rezultātus un ainavu ekspertu viedokli, padome atlasīja 50 ainavas kā Latvijas ainavu dārgumus. Par šiem ainavu dārgumiem tika vākti vēsturiskie fotoattēli un atmiņas, kas iekļauti elektroniskajā krātuvē.

Plašāka informācija vietnes www.ainavudargumi.lv sadaļā “Par projektu”!

Ņemot vērā 50 identificētos ainavu dārgumus ainavu ekspertu padome vienojās par astoņām plašākām ainavām, kas kā nacionālā mēroga vērtības kopš 2021. gada jūnija ir iekļautas Latvijas kultūras kanonā. Plašāka informācija par Latvijas kultūras kanona sadaļu “Ainavas” pieejama šeit!