Reģionālās attīstības uzraudzība un novērtēšana

Reģionālās attīstības uzraudzība un novērtēšana ir reģionālajai attīstībai nozīmīgu datu vākšana, apstrāde un reģionālo attīstības tendenču analīze par valsti kopumā vai atsevišķām tās teritorijām, lai iegūtu informāciju, kas nepieciešama valsts reģionālās politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī atbalsta pasākumu ieviešanā.

Reģionālās attīstības uzraudzību un novērtēšanu nodrošina, izmantojot Reģionālās attīstības indikatoru moduli (turpmāk – RAIM), kas ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas – Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas sastāvdaļa, tā uzturēšanas funkcijas, savukārt nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūra. RAIM ir instruments reģionālās attīstības monitoringam, pašvaldību teritorijas attīstības tendenču izvērtēšanai, attīstības programmu sagatavošanai un uzraudzībai, kā arī lēmumu pieņemšanas atbalstam.

RAIM mērķis ir nodrošināt sabiedrībai nepastarpinātu piekļuvi vairāk nekā 200 sociālekonomiskiem statistikas rādītājiem. Uzskatāmākai informācijas attēlošanai RAIM izveidots katras teritorijas - reģionu un pašvaldību
portrets, kas parāda konkrētās teritorijas attīstības tendences skaitļos, grafikos un diagrammās, turklāt sistēma dod iespēju savstarpēji salīdzināt dažādas teritorijas.
Reģionālās attīstības indikatoru modulis.

Kārtība, kādā notiek reģionālās attīstības uzraudzība un novērtēšana, kā arī RAIM iesaistīto institūciju datu apmaiņa, ir noteikta MK 2014.gada 1.jūlija noteikumos Nr.367 „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība”.

Lai veiktu reģionālās attīstības uzraudzību un novērtēšanu, kā arī nodrošinātu teritoriju līdzsvarotu attīstību, t.sk. ieguldījumu veikšanu atbilstoši teritoriju vajadzībām, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju izstrādājusi metodiskos ieteikumus par „Kohēzijas politikas fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda ieguldījumu teritoriālo analīzi un datu uzkrāšanu”.

Metodiskajos ieteikumos iekļautā informācija attiecas uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu sākotnējo novērtējumu veikšanu, veikto ieguldījumu izvērtēšanu, teritoriālās analīzes nodrošināšanai nepieciešamo datu uzkrāšanu, kā arī informācijas apriti.

Metodiskie ieteikumi ietver ministrijas kā vadošās valsts pārvaldes iestādes reģionālās attīstības plānošanas un koordinācijas jomā, kā arī teritorijas attīstības plānošanas jomā veicamās darbības, proti, ministrija:
• apkopo un analizē pašvaldību plānotās investīcijas atbilstoši attīstības programmās noteiktajiem mērķiem un investīciju plāniem;
• pirms katra darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” noteiktā specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas uzsākšanas vērtē atbildīgo iestāžu sagatavoto teritoriālo vajadzību analīzi;
• sagatavo analītisko ziņojumu par ES fondu ieguldījumiem un uzraudzības rādītājiem Latvijas administratīvajās teritorijās;
• pēc pieprasījuma veic plānoto ES fondu ieguldījumu kartēšanu, balstoties uz pašvaldību attīstības programmās ietvertajām projektu idejām un nozaru ministriju plānotajiem ieguldījumiem teritorijās;
• plānošanas perioda beigās sagatavo informatīvo ziņojumu - ES fondu ietekme uz teritoriju attīstību, kurā tiek izvērtēts, kā atbalsts no ES fondiem ir veicinājis katras programmas prioritātes mērķu sasniegšanu;
• pastāvīgi vērtē atbildīgo iestāžu un pašvaldību sniegtās informācijas iekļaušanu savos analīzes rīkos, kā arī Reģionālās attīstības indikatoru modulī, nodrošina moduļa funkcionalitātes paplašināšanu un pilnveidi.

„Metodiskie ieteikumi par „Kohēzijas politikas fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda ieguldījumu teritoriālo analīzi un datu uzkrāšanu””

2.pielikums. Kohēzijas politikas fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" plānoto ieguldījumu teritoriāls sadalījums