Plānotais ES fondu* finansējums:

9 243 750 euro

Projektu iesniedzēji:

Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” sadarbībā ar Valsts vides dienestu

Atbalstāmās darbības:

  • ūdens monitoringa attīstība ar tīkla paplašināšanu;
  • gaisa monitoringa tīkla paplašināšana, radiācijas mērījumu uzlabošana un piesārņojuma modelēšanas rīka izveide;
  • klimata monitoringa attīstība un meteoroloģiskā tīkla paplašināšana

Atbalsta likme

līdz 85%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

Pasākuma ietvaros netiek paredzēts atbalsts ar saimniecisko darbību saistītām aktivitātēm.

Sasniedzamais rezultāts:

  • uzstādītas gaisa piesārņojuma uzraudzības sistēmas 2 gaisa kvalitātes zonās;
  • veiktas investīcijas jaunā vai modernizētā katastrofu monitoringa, gatavības, brīdinājuma un reaģēšanas sistēmās attiecībā uz dabas katastrofām 10 875 000 euro apmērā;
  • nodrošināts klimata un vides monitorings 242 vietās

Projektu atlases veids:

ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

11.08.2023. - 13.10.2023.

Aprites stadija

Projektu īstenošana

Normatīvie akti:

2023. gada 13. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 406 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.4. pasākuma "Vides monitoringa attīstība harmonizētai vides un klimata datu informācijas nodrošināšanai" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2023. gada 1. jūnijā

Metodiskie materiāli:

-

Cita noderīga informācija

2014. – 2020. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas perioda specifiskais atbalsta mērķis 5.4.2.2. “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana”

Kontaktinformācija:

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Linda Volšteine, tel.: 26380332, e-pasts:  linda.volsteine@varam.gov.lv

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Anete Kalniņa, tel.: 25567565, e-pasts: anete.kalnina@varam.gov.lv

Dokumentu arhīvs

* Eiropas Savienības fondu finansējums 2021.–2027. gadam 

logo